Reading Time: 50 minutes

REGULAMENTUL OFICIAL
AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

1.         Organizatorul campaniei

1.1.
      Organizatorul campaniei promoţionale
“1 IUNIE – 31 AUGUST 2021” (denumită
în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică
română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul
Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub
nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007,
Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria
B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, şi conform furnizare informaţii nr.
513140, din data de 31.08.2020, emis de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, obţinut online, reprezentată la semnarea prezentului regulament
prin mandatar ALECU STEFAN-EDUARD, CNP: 1880206410091, cetăţean român,
domiciliat în Municipiul Bucureşti, str. Neamului, nr. 54, sector 1, posesor al
CI, seria RD nr. 925505, emisă de S.P.C.E.P. sector 1, la data de 03.10.2017,
împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană
juridică română, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime,
nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificat Unic la nivel
european (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din
data de 07.04.2020, conform Certificatului de înregistrare seria B, nr.
4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA
CEZAR-CONSTANTIN, CNP 1750704330771, cetăţean român, născut la data de
04.07.1975, în jud. SV, com. Dolheşti, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector
2, str. Sfânta Treime, nr. 48, posesor al CI, seria RK, nr. 389707, eliberat de
S.P.C.E.P. sector 2, la data de 30.07.2019, în baza procurii autentificată sub
nr. 1708, din data de 14.10.2020, de notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul
în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.       Campania promoţională se va derula cu
respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este
obligatoriu pentru toţi participanţii.

2.        Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în
conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale
produselor comercializate de Organizator.

3.        Durata Campaniei şi aria de
desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 iunie 2021 00:00:00 – 31 august 2021 (denumită
în continuare „Durată”), în
conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament
Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul
României, în toate farmaciile partenere
Respiro, înrolate în modulul
RESPIRO
şi RESPIRO+
, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

4.
       Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană
fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18
ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial
(denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa
la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator,
Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod
cumulativ:

Ø  Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei,
pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum sunt acestea
prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din
oricare din Farmaciile participante la Campanie;

Ø  Să completeze toate câmpurile
obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.      La Campanie nu au dreptul să participe:

Ø    Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING &
SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii SENSIBLU
S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau
independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de
colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele
de gradul I ale acestora;

Ø    Angajaţii agenţiilor colaboratoare în
derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale
acestora.

4.4.
     Participarea la această Campanie
implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a
prezentului Regulament Oficial.

4.5.
     Organizatorul îşi rezervă dreptul de
a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului
Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de
a o demonstra cu probe.

5.        Produsele
participante

În
cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:

·        
Suplimente
alimentare

·        
Dispozitive
medicale

·        
Dermato-cosmetice

·        
Cosmetice

6.        Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.
     În cadrul Campaniei Organizatorul va
acorda următoarele premii:

Ø  6 (şase) premii constând în câte un aspirator robot, în valoare de 1,800 lei
(TVA inclus/buc)

Ø  18 (optsprezece) premii constând în
câte un grill electric, în valoare
de 550 lei (TVA inclus/buc)

Ø  33 (treizeci şi trei) premii constând
în câte o oală sub presiune, în
valoare de 400 lei (TVA inclus/buc)

Ø  150 (o sută cincizeci) premii
constând în câte un aspirator de mână,
în valoare de 150 lei (TVA inclus)

 

6.2.      Valoarea
totală a premiilor de mai sus este de 56,400 lei (TVA inclus). Preţurile de
achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.
     Câştigătorii premiilor nu au
posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul
premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.
     Odată ce premiul este înmânat,
Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în
temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor
desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 

7.        Mecanismul Campaniei

7.1.       După achiziţionarea unuia sau mai
multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în valoare
de minimum 29 de lei pe un singur bon
fiscal
, din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa
talonul de înscriere în Campanie,
astfel
cum este acesta prezentat în Anexa 2
 (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante,
începand cu data de 1 iunie 2021.

7.2.      Talonul
trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii
obligatorii:

Ø  Numele şi prenumele;

Ø  Adresa poştală (stradă, număr,
bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);

Ø  Număr de telefon mobil;

Ø  Adresa de e-mail;

Ø  Data naşterii;

Ø  Semnătura;

Ø  Produsele achiziţionate
(participante la Campanie);

Ø  Numărul de bon fiscal;

Ø  Data bon fiscal;

Ø  Farmacia participantă din care au fost
achiziţionate produsele;

Ø  Oraşul / Localitatea de unde au
fost achiziţionate produsele.

7.3.      La
achiziţionarea unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe
un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl
vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în
urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile
participante.

7.4.      Bonul
fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum
29 de lei pe un singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei,
trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie
pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea
Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În
total, vor exista 87 000 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în
toate Farmaciile.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru
fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte
criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata
Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în
fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru
achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în
conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN
CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE
ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII
. În acest sens, toţi Participanţii
sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului
completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la
Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane
introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia
unui/unor produs/e în valoare de minimum 29 de lei din orice Farmacie
participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt
extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va
acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef
din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu
ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

8.        Desemnarea Câştigătorilor şi
Acordarea Premiilor

8.1.
      Urnele cu Taloane vor fi colectate
de Organizator din Farmacii până la data de 20 septembrie 2021.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată
prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din
comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni
de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi
ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai
acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite
conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate
ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta
va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta
un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi
celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca
şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ
condiţiile de mai jos:

·                   
Nu
sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau
neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;

·                   
Comunicarea
cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament
Oficial;

·                   
Pentru
validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă
achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul
va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile.
Participanţii câştigători vor
fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la
data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în
Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu
Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă
două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată
telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată
bon fiscal
cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii
câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei,
în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către
Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis
prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior
validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe
loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați
că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de
către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al
Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO
din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de
către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător
(
“Talon
Principal”
), membrii Comisiei
vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve).
Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane
suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare
(rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.     Extragerea şi atribuirea premiilor se va
face astfel:

a) Primelor Taloane Principale extrase
şi validate li se vor atribui premiile constând în şase aspiratoare robot;

b) Urmatoarelor 201 de Taloane
Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un
grill electric, o oală sub presiune şi un aspirator de mână, în următoarea
ordine:”.

ü  Primelor 18 Taloane Principale validate
li se vor atribui câte un grill electric;

ü  Urmatoarelor 33 Taloane Principale validate
li se vor atribui câte o oală sub presiune;

ü  Urmatoarelor 150 Taloane Principale validate
li se vor acorda câte un aspirator de mână.

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru
situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

·        
nu
îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;

 

·        
nu
răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții
Organizatorului;

 

·        
nu
transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare
de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;

 

·        
nu
acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în
termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati
câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras
câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform
Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile
menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda
premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere
pentru pierderea/ deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale
care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

9.        Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să
declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile
acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură
cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi
câştigători.

10.      Date cu caracter personal

10.1.     Organizatorul se obligă să respecte
prevederile
 Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date
(,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel,
Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele
personale  colectate,  respectiv numele
și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul
și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în
care au fost achiziționate produsele
, vor fi colectate și folosite exclusiv
în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În
cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește
600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în
vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului
datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este
voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază
pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea
Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră
personale, nu veți putea participa la Campanie.

                În
cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului
Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat
acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de
Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru
premiul acordat.

10.3.    Nu
vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor
Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a
premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață.

10.4.    Organizatorul
va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei,
precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În
cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai
mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o
perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu
legislația financiar-contabilă.

10.5.     Organizatorul
va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători
cărora li se acordă premii cu
valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat
. Organizatorul poate dezvălui datele
cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la
solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există
suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul
dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele
dumneavoastră personale:

Ø  Dreptul de acces la datele personale și
de a solicita o copie a acestora;

Ø  Dreptul de a solicita rectificarea sau
completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø  Dreptul de a solicita ștergerea datelor
cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate
cu legile aplicabile;

Ø  Dreptul de a vă retrage, în orice
moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data
retragerii consimtamantului;

Ø  Dreptul de a obține restricționarea prelucrării,
în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea
prelucrării;

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø  Dreptul de a primi datele furnizate sau
pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor
direct către alt operator;

Ø  Dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter
Personal.

           În cererea
formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie
comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face
numai personal.

 

10.7.   Pentru
exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă
datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str.
Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la
adresa de e-mail
protectiedate@adpharma.com.

           Autoritatea
Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate
fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email
anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1,
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

          

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus
Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați:
https://ro-wapp-ne-drmax-farmaciilerespiro001prod.azurewebsites.net/

 

11.       Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.      Pe
toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot
consulta în mod gratuit
Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmar1.test sau pot solicita Regulamentul Oficial
al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.     Prin
participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la
prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi
condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament
Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea
premiilor.

11.3.     Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a
suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.     Organizatorul
nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a
modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt
publice în orice Farmacie participantă.

11.5.     În
caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei,
Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările
necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să
îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

12.       Litigii

12.1.     Eventualele
litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la
sediul Organizatorului.

12.2.     Orice
reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5
zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul
cauzator de prejudicii.

13.       Diverse

13.1.     Organizatorul
nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate
în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.     În cazul în care
Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat
condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin
câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată
respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea
situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va
restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate
de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva
dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la
Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul
Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare
legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştig
ǎtoare.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN
CONSULTING SRL

Prin Reprezentant
permanent Cezar-Constantin Zaharia

ANEXA 1 („FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL
OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA
RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

 

CLIENT

ADRESE

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet
Arad

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU,
nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei,
nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr.
6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN,
judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA,
judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI,
str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str.
Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl.
988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA
CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3,
parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr.
63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr.
105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu,
nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Primaverii, nr.
11B, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr.
1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17,
judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, str. Cutezantei, nr.
27, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A,
judet Mures

ANIFARM SRL

TURDA, Piata Mihai Viteazu, nr.
11, judet Cluj

APOTHEKE ALBA S.R.L.

ALBA IULIA, b-dul Transilvaniei,
nr.12, bl. 26, judet Alba

APS STAROM GENERAL SRL

COMUNA COSESTI, SAT LEICESTI,
str. Principala, nr. 3, judet Arges

APS STAROM GENERAL SRL

MIOVENI, b-dul Dacia, bl. E1, parter,
judet Arges

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr.
142A, judet Constanta

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr.
79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str.
Principala, judet Vaslui

BELLADONNA SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P,
judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ARCANI, Centrul Civic,
Complex Arcani, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti,
judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti,
judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA BARBATESTI, sat
Barbatesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr.
7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet
Dolj

BOGDARINA FARM SRL

BRAILA, str. Plevna, nr. 62, bl.
D2, judet Braila

BOGDARINA FARM SRL

COMUNA CAZASU, str. Principala,
nr. 70, judet Braila

BUJOR-FARM SRL

DRAGANESTI, b-dul Nicolae
Titulescu, bl. D13-D14, parter, judet Olt

BUJOR-FARM SRL

LOCALITATEA SPRANCENATA, str.
Sudului, nr. 8, judet Olt

CAMOMILA FARM SRL

MARGHITA, str. Eroilor, nr.4/A,
ap. 1, judet Bihor

CERCELAN FARM S.R.L.

CARACAL, str. Plevnei, nr. 21,
judet Olt

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19,
parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17,
parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie,
bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr.
6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina
Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae
Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr.
143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36,
Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr.
1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina
Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl.
41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI,
nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet
Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str.
Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str.
Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr.
38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B,
judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr.2 ,
judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr.
21, judet Gorj

CHAMOMILLAE FARM SRL

CURTEA DE ARGES, b-dul
Basarabilor, bl. 13, parter, judet Arges

CYNARA FARM IMPEX SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 75,
judet Cluj

DELOR PROD-COM SRL

ALESD, str. Unirii, nr. 9, judet
Bihor

DELOR PROD-COM SRL

COMUNA TINCA, str. Somesului,
nr. 1, judet Bihor

DERYYFARM 2000 SRL

ARAD, b-dul Iuliu Maniu, nr.
12-18, sc. D, parter, ap. 2, judet Arad

DIA FARM SRL

COPSA MICA, sos. Sibiului, nr.
52, judet Sibiu

DIANA FARM SRL ALEXANDRIA

TURNU MAGURELE, str. Horia
Closca si Crisan, bl. 15/2 (II), parter, judet Teleorman

DIANA FARM SRL ALEXANDRIA

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr.
51, bl. L5, sc. C, ap. 30, judet Teleorman

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA NOUA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA BRASTAVATU, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA CILIENI, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA DOANCA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA OBARSIA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA TIA MARE, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRITA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA IZBICENI, judet Olt

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr.
274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028,
judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE,
nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT
COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU
VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU,
nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea,
nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri,
nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei,
nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala,
nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str.
Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELENFARM SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 2 M,
judet Gorj

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Brailei, nr. 17,
Complex Potcoava de Aur, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Milcov, Complex
Comercial Micro 40, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

COMUNA COROD, SAT COROD, str.
Stefan cel Mare, nr. 249, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Domneasca, nr. 20,
bl. A, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

COMUNA FARTANESTI, nr. 606,
judet Galati

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, nr.
10, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Republicii, nr.
43, bl. 107, ap. 2, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Tudor
Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba

EURO FARM SRL

CAMPENI, str. Libertatii, nr.
1A, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Unirii, nr. 5,
judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 10, SP COM 76, judet Alba

EUROFARMA SRL GALATI

GALATI, str. Siderurgistilor,
nr. 2, bl. I1, ap. 2, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

COMUNA FRUMUSITA, SAT FRUMUSITA,
nr. 753, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

COMUNA TULUCESTI, nr. 303A,
judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl.
B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79,
judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

COMUNA BACIU, str. Principala,
nr. 315, judet Cluj

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Unirii, nr. 5,
judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Aleea Spitalului,
nr. 24, judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Dimitrie Gusti,
nr. 2, bl. P12, sc. B, ap. 1, judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, Cartier Trivale, str.
Pietii, judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Sf. Vineri, nr.
78, Cartier Calea Bucuresti, bl. P17, sc. D, parter, judet Arges

FARMADA IMPEX SRL

TARGU CARBUNESTI, str.
Trandafirilor, nr. 88A, judet Gorj

FARMACIA ACSADEMIA SRL

BUCURESTI, Calea 13 Septembrie,
nr. 90, Sector 5

FARMACIA BALSAM SRL ARAD

ARAD, str. Spitalului, nr. 5,
judet Arad

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr.
172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu,
nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia
Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA EDELWEISS S.R.L

TASNAD, str. Zorilor, nr. 4,
judet Satu Mare

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr.
54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA HERMANN SRL

BARAOLT, str. Kossuth Lajos, nr.
149, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

COMUNA BRADUT, str. Principala,
nr. 210C, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

COMUNA VARGHIS, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

VLAHITA, str. Turnatorilor, nr.
33, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

VLAHITA, str. Republicii, nr.
21, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

BARAOLT, str. Trandafirilor,
Drogherie, judet Covasna

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr.
57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal
Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta
dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

FETESTI, str. Calarasi, nr. 292,
judet Ialomita

FARMACIA LELIA SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. 9,
parter (langa Gara), judet Ialomita

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet
Ialomita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian
Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei,
nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei,
nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr.
15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr.
17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi,
nr. 16, judet Harghita

FARMACIA UNICA SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 192
bis, bl. A9, parter, judet Galati

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA GUGESTI, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

MAICANESTI, Sat Maicanesti, Com
Maicanesti, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

SAT TIFESTI, COMUNA TIFESTI,
str. Principala, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA VANATORI, str. Primariei,
nr. 24A, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA VIDRA, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA PAUNESTI, judet Vrancea

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr.
163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268,
judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, Aleea Stanila, nr. 6,
bl. H10, sc. 2, ap. 22, Sector 3

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 1,
bl. 112C, Sector 2

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu,
nr. 16, spatiu comercial 2, bl. 14, Sector 6

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare,
nr. 52, Sector 2

FARMADO SRL

TIMISOARA, Aleea Cristalului,
nr. 13, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, b-dul Regele Carol,
nr. 1, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, b-dul Victor Babes,
nr. 20, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, str. Divizia 9
Cavalerie, nr. 4, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, str. Dr. Nicolae
Paulescu, nr. 1, judet Timis

FARM-ZOO-STAR SRL

CAMPULUNG, str. Dumitru
Alimanisteanu, nr. 1, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

CAMPULUNG, str. Negru-Voda, nr.
122, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA BARLA-MOZACENII-VALE,
judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA GODENI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA MIROSI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

PITESTI, str. Victoriei, bl. D7,
sc. A, ap. 1, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

SAT BEREVOESTI, COMUNA
BEREVOESTI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

SAT LERESTI, COMUNA LERESTI,
Centru, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COSTESTI, str. G-ral Eremia
Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 1, judet Arges

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu,
nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare,
nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

FIAVI FARM SRL

VALENI DE MUNTE, b-dul Nicolae
Iorga, nr. 57, bl. 16B, judet Prahova

FLORIFARM SRL BIHOR

STEI, str. Andrei Muresanu, nr.
17, Complex Comercial, judet Bihor

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27,
judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, b-dul Independentei,
nr. 18/15, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr.
2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr.
71, ap. 4, judet Maramures

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr.
17 judet Constanta

HEPITES SRL BRAILA

BRAILA, str. Scolilor, bl. AC1,
parter, judet Braila

HEPITES SRL CAREI

CAREI, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 37, judet Satu Mare

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul,
nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu,
nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei,
nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr.
2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei,
nr. 124 A, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1,
incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr.
4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca
Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CIOCARLIA, str. Venus, nr.
3, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl.
A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Decebal, nr.
90, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet
Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr.
23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27,
parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25,
parter, bl. 38, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Dinicu Golescu,
nr. 23-25, Sector 1

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, Calea Dudesti, nr.
117A, Sector 3

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Vergului, nr.
65, Sector 2

IMEDAS SRL

TIMISOARA, str. Venus, nr. 25,
judet Timis

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3,
parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta
dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii,
Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl.
5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica,
nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str.
Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet
Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea
Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str.
Stadionului, nr. 19, bl. 18, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai
Viteazul, nr. 3, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249,
Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu,
nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. Emil Racovita,
nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, bl. 19, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr.
20, Sector 5

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284,
judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str.
Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str.
Principala, nr. 472, judet Harghita

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

RUPEA, str. Republicii, nr. 199,
judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TARLUNGENI, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TELIU, judet Brasov

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu,
nr. 11, judet Botosani

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr.
3, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr.
182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24,
bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr.
2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr.
33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr.
25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr.
118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr.
288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl.
20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C –
13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae
Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2,
judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48,
bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61,
bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu,
nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina
Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr.
16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1,
bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str.
Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6,
Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi,
Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza
Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ
101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial
Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr.
28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan
Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc.
C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul
Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara,
judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Brailei, nr. 197,
bl. A1, parter, judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu,
nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata
Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. Victoriei, judet
Hunedoara

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46,
bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7,
bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47,
bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth
Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A,
judet Prahova

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr.
55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier,
nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr.
12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr.
73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare,
nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr.
26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr.
46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei,
bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22,
judet Prahova

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei,
bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr.
22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl.
N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la
Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda,
nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr.
23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei,
nr. 21, judet Mures

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin
Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr.
12, judet Timis

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni,
str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66,
judet Vaslui

MELISSA FARM SRL TULCEA

TULCEA, str. Victoriei, nr. 43
judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl.
32, parter, judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

COMUNA LUNCAVITA, str. Drumul
Teilor, nr. 12, judet Tulcea

NARCIS E.J. SRL

CRISTURU SECUIESC, str. Kossuht
Lajos, bl. 12, parter, judet Harghita

NICO FARM SRL

ZIMNICEA, str. Mihail
Kogalniceanu, bl. 23A, sc. E, ap. 3, judet Teleorman

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146,
bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

OMEGA FARM SRL

CONSTANTA, sos. Mangaliei, nr.
64, Piata Abator, judet Constanta

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet
Salaj

PAEONIA FARM SRL

BUSTENI, str. Libertatii, nr.
150, judet Prahova

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei,
parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, Calea Calarasi, nr.
133, Sector 3

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, b-dul Ficuslui, nr.
21-23, Sector 1

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, b-dul Nicolae
Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, Sector 1

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, str. Tepes Voda, nr.
66-72, Sector 2

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12,
sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POIENI, str. Gheorghe
Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40,
judet Teleorman

PHARMA SIG SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr.
222, Bm.5, parter, judet Teleorman

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai
Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14,
bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr.
1, judet Bacau

PRIMULA S.R.L.

CAREI, str. Ignisului, nr. 2/A,
judet Satu Mare

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr.
173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr.
186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr.
117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40,
judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 43,
judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 196,
judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16,
judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 136,
judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA,
str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr.
29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

PROVITA SRL

CRAIOVA, str. Brazda lui Novac,
bl. M12, sc. 1, ap. 1, judet Dolj

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr.
71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2,
sc. C, parter, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl.
38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13,
judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl.
D23, ap. 2, judet Salaj

ROBERT COM SRL

MEDIAS, str. 1 Decembrie, nr.
23, judet Sibiu, Drogherie

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet
Cluj

SANO-PHARM SRL

CUGIR, str. Al. Sahia, nr. 18,
judet Alba

ALGA FARM SRL

CONSTANTA, EFORIE NORD, b-dul
Republicii, nr. 2, incinta Policlinica, judet Constanta

POLIFARM SRL CONSTANTA

CONSTANTA, EFORIE NORD, str.
Republicii, nr. 7, judet Constanta

SIMINA FARM CENTER SRL

MIOVENI, str. Gradinarilor, bl.
R1, sc. A, ap. 2, parter, judet Arges

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai
Viteazu, nr. 204, judet Covasna

STEFARM SRL

ROSIORI DE VEDE, str. Dunarii,
bl. K1, parter, judet Teleorman

STEFARM SRL

ROSIORI DE VEDE, str.
Republicii, nr. 17, judet Teleorman

STEFARM SRL

COMUNA DOBROTESTI, judet
Teleorman

STEFARM SRL

ROSIORI DE VEDE, str. Rahovei,
bl. L5, parter, judet Teleorman

STEFARM SRL

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL,
judet Teleorman

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr.
277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

THEEA FARM SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, str.
Capitan Romulus Lepri, nr. 25, judet Mehedinti

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului,
bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr.
5, judet Bacau

TRAVERTIN S.R.L.

TURDA, str. Poet Andrei
Muresanu, nr. 18, judet Cluj

VICTORIA VISOI S.R.L.

CAMPULUNG, b-dul I. C. Bratianu,
nr. 13, judet Arges

VIOLA FARM SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, str.
Crisan, nr. 59, bl. Z5, sc. 1, ap. 1, judet Mehedinti

VLADIMIR FARM S.R.L.

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL,
judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

ROSORI DE VEDE, str. Oltului,
nr. 12, judetul Teleorman

ZEN PHARMA S.R.L.

REGHIN, str. Petru Maior, nr.
54, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, Aleea Carpati, nr.
57, mag com a incinta al carpati, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, str. Pictor Nicolae
Grigorescu, nr. 33, judet Mures

FARMACIA LEVALIN S.R.L.

BRASOV, str. Harman, nr. 25, bl.
32, sc. A

FARMACIA LEVALIN S.R.L.

COMUNA Vama Buzau, Str.
Principala 374-375, jud. Brasov

FARMACIA AESKULAP SRL

COMUNA ARCUS, str. Principala,
nr. 374, judet Covasna

FARMACIA AESKULAP SRL

COMUNA CHICHIS, nr. 97, bl. 2,
judetul Covasna

KOL KING PRODUCTIE SRL

COMUNA SANZIENI, str.
Principala, bl. 1 parter, judet Covasna

KOL KING PRODUCTIE SRL

COMUNA BRETCU, str. Principala,
nr. 116, judet Covasna

KOL KING PRODUCTIE SRL

COMUNA TURIA, str. Principala,
nr. 835, judet Covasna

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr.
98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI,
nr. 220, judet Harghita

FARMACIA REMEDIA SRL SUCEAVA

SUCEAVA, str. Marasesti nr. 44,
judet Suceava

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str.
Principala, nr. 742A, judet Covasna

VALERIANA SRL

COMUNA BOZOVICI, nr. 267A, judet
Caras-Severin

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str.
Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul
Tudor Vladimirescu, nr. 201, bl. IN1A, parter, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor,
nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier,
nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul
Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul
Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, sc. 1, parter, ap. 1, judet Mehedinti

OPENCOM SRL

COMUNA HEMEIUS, str. Ion
Simionescu, nr. 22, judet Bacau

VASCHI FARM S.R.L.

SAT CAMPURI, COMUNA CAMPURI,
judet Vrancea

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8,
judet Timis

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl.
M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului,
nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, bl.
AN19, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Densuseanu, nr. 1,
bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4,
judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr.
9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25,
judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6,
bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27,
parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, aleea Calinului, nr. 1,
bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare,
nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50,
parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74,
parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Mici
Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33,
judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului 22,
Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl.
BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26,
judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str.
Republicii, nr. 4, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judetul
Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31,
judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A,
Spatiul comercial, Bloc C16, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT Tulca, Comuna Tulca, nr.
231, judetul Bihor

ROZA FARM S.R.L.

COMUNA SANSIMION, nr. 209, judet
Harghita

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop
Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

COMUNA TIGVERI, nr. 387, judet
Arges

KORONIA FARM SRL

ORADEA, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 10, judet Bihor

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9,
judet Cluj

PHEDRAFARM IMPEX SRL

TURDA, str. Nuferilor, nr. 17B,
judet Cluj

GINKGO FARM SRL

SAT GORBAN, COMUNA GORBAN, judet
Iasi (locatie Dispensar)

FARMA FARM SRL

FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr.
25, judet Vrancea

REMEDIUM SRL SIBIU

MEDIAS, str. Dupa Zid, nr. 27,
judet Sibiu

REMEDIUM SRL SIBIU

MEDIAS, str. Avram Iancu, nr.
21, judet Sibiu

KINCSOPHARM S.R.L.

COMUNA RECI, str. Orbeasca, nr.
307, judet Covasna

HELIOFARM SA

CONSTANTA, sos. Mangaliei,
Complex Abator, nr. 60, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, b-dul Tomisului, nr.
140, bl. TD1B, et. P, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, b-dul Tomisului, nr.
235, Complex Comercial Dacia, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, str. Rascoalei, nr.
18, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 25, bl. L, parter, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, str. Soveja, nr. 64,
bl. O3, parter, judet Constanta

HELIOFARM SA

TULCEA, str. Babadag, nr. 4,
judet Tulcea

HELIOFARM SA

MACIN, str. 1 Decembrie 1918,
bl. 17, parter, judet Tulcea

HELIOFARM SA

MANGALIA, sos. Constantei, nr.
25, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu,
nr. 92, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, str. Dezrobirii, nr.
155, bl. ID2, parter, judet Constanta

HELIOFARM SA

CONSTANTA, Aleea Dispensarului
nr. 8, Complex Ciresica, judet Constanta

HELIOFARM SA

EFORIE SUD, str. Mihai Viteazu,
nr. 23A, judet Constanta

FARMEC DENIS S.R.L.

CURTEA DE ARGES, str. Albesti,
bl. Z2, parter, cartier Ivancea, judet Arges

FARMEC DENIS S.R.L.

CURTEA DE ARGES, b-dul
Basarabilor, nr. 79, parter, zona Sf. Gheorghe, judet Arges

OPTI FARM SRL

GIURGIU, b-dul Mihai Viteazu,
bl. 208/3S1, corp B, sc. B, parter, judet Giurgiu

OPTI FARM SRL

BOLINTIN DEAL, b-dul Muncii, nr.
1A, judet Giurgiu

OPTI FARM SRL

BUCURESTI, str. Pietii, nr. 41,
sector 6

NOROCEL FARM SRL

COMUNA JOITA, judet Giurgiu

NOROCEL FARM SRL

COMUNA SABARENI, judet Giurgiu

NOROCEL FARM SRL

COMUNA TRESTIENI, judet Giurgiu

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN CONSULTING
SRL

Prin Reprezentant permanent
Cezar-Constantin Zaharia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 („TALONUL”)

LA REGULAMENTUL
OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA
RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

 

 

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN CONSULTING
SRL,

Prin Reprezentant permanent
Cezar-Constantin Zaharia

REGULAMENTUL OFICIAL
AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

1.         Organizatorul campaniei

1.1.
      Organizatorul campaniei promoţionale
“1 IUNIE – 31 AUGUST 2021” (denumită
în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică
română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul
Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub
nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007,
Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria
B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, şi conform furnizare informaţii nr.
513140, din data de 31.08.2020, emis de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, obţinut online, reprezentată la semnarea prezentului regulament
prin mandatar ALECU STEFAN-EDUARD, CNP: 1880206410091, cetăţean român,
domiciliat în Municipiul Bucureşti, str. Neamului, nr. 54, sector 1, posesor al
CI, seria RD nr. 925505, emisă de S.P.C.E.P. sector 1, la data de 03.10.2017,
împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană
juridică română, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime,
nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificat Unic la nivel
european (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din
data de 07.04.2020, conform Certificatului de înregistrare seria B, nr.
4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA
CEZAR-CONSTANTIN, CNP 1750704330771, cetăţean român, născut la data de
04.07.1975, în jud. SV, com. Dolheşti, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector
2, str. Sfânta Treime, nr. 48, posesor al CI, seria RK, nr. 389707, eliberat de
S.P.C.E.P. sector 2, la data de 30.07.2019, în baza procurii autentificată sub
nr. 1708, din data de 14.10.2020, de notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul
în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.       Campania promoţională se va derula cu
respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este
obligatoriu pentru toţi participanţii.

2.        Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în
conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale
produselor comercializate de Organizator.

3.        Durata Campaniei şi aria de
desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 iunie 2021 00:00:00 – 31 august 2021 (denumită
în continuare „Durată”), în
conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament
Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul
României, în toate farmaciile partenere
Respiro, înrolate în modulul
 RESPIRO
şi RESPIRO+
, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

4.
       Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană
fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18
ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial
(denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa
la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator,
Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod
cumulativ:

Ø  Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei,
pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum sunt acestea
prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din
oricare din Farmaciile participante la Campanie;

Ø  Să completeze toate câmpurile
obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.      La Campanie nu au dreptul să participe:

Ø    Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING &
SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii SENSIBLU
S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau
independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de
colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele
de gradul I ale acestora;

Ø    Angajaţii agenţiilor colaboratoare în
derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale
acestora.

4.4.
     Participarea la această Campanie
implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a
prezentului Regulament Oficial.

4.5.
     Organizatorul îşi rezervă dreptul de
a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului
Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de
a o demonstra cu probe.

5.        Produsele
participante

În
cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:

·        
Suplimente
alimentare

·        
Dispozitive
medicale

·        
Dermato-cosmetice

·        
Cosmetice

6.        Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.
     În cadrul Campaniei Organizatorul va
acorda următoarele premii:

Ø  6 (şase) premii constând în câte un aspirator robot, în valoare de 1,800 lei
(TVA inclus/buc)

Ø  18 (optsprezece) premii constând în
câte un grill electric, în valoare
de 550 lei (TVA inclus/buc)

Ø  33 (treizeci şi trei) premii constând
în câte o oală sub presiune, în
valoare de 400 lei (TVA inclus/buc)

Ø  150 (o sută cincizeci) premii
constând în câte un aspirator de mână,
în valoare de 150 lei (TVA inclus)

 

6.2.      Valoarea
totală a premiilor de mai sus este de 56,400 lei (TVA inclus). Preţurile de
achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.
     Câştigătorii premiilor nu au
posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul
premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.
     Odată ce premiul este înmânat,
Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în
temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor
desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 

7.        Mecanismul Campaniei

7.1.       După achiziţionarea unuia sau mai
multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în valoare
de minimum 29 de lei pe un singur bon
fiscal
, din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa
talonul de înscriere în Campanie, 
astfel
cum este acesta prezentat în Anexa 2 
 (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante,
începand cu data de 1 iunie 2021.

7.2.      Talonul
trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii
obligatorii:

Ø  Numele şi prenumele;

Ø  Adresa poştală (stradă, număr,
bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);

Ø  Număr de telefon mobil;

Ø  Adresa de e-mail;

Ø  Data naşterii;

Ø  Semnătura;

Ø  Produsele achiziţionate
(participante la Campanie);

Ø  Numărul de bon fiscal;

Ø  Data bon fiscal;

Ø  Farmacia participantă din care au fost
achiziţionate produsele;

Ø  Oraşul / Localitatea de unde au
fost achiziţionate produsele.

7.3.      La
achiziţionarea unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe
un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl
vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în
urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile
participante.

7.4.      Bonul
fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum
29 de lei pe un singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei,
trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie
pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea
Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În
total, vor exista 87 000 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în
toate Farmaciile.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru
fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte
criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata
Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în
fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru
achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în
conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN
CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE
ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII
. În acest sens, toţi Participanţii
sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului
completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la
Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane
introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia
unui/unor produs/e în valoare de minimum 29 de lei din orice Farmacie
participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt
extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va
acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef
din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu
ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

8.        Desemnarea Câştigătorilor şi
Acordarea Premiilor

8.1.
      Urnele cu Taloane vor fi colectate
de Organizator din Farmacii până la data de 20 septembrie 2021.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată
prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din
comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni
de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi
ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai
acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite
conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate
ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta
va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta
un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi
celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca
şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ
condiţiile de mai jos:

·                   
Nu
sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau
neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;

·                   
Comunicarea
cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament
Oficial;

·                   
Pentru
validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă
achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul
va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile.
Participanţii câştigători vor
fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la
data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în
Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu
Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă
două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată
telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată
bon fiscal 
cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii
câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei,
în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către
Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis
prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior
validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe
loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați
că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de
către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al
Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO
din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de
către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător
(
“Talon
Principal”
), membrii Comisiei
vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve).
Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane
suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare
(rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.     Extragerea şi atribuirea premiilor se va
face astfel:

a) Primelor Taloane Principale extrase
şi validate li se vor atribui premiile constând în şase aspiratoare robot;

b) Urmatoarelor 201 de Taloane
Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un
grill electric, o oală sub presiune şi un aspirator de mână, în următoarea
ordine:”.

ü  Primelor 18 Taloane Principale validate
li se vor atribui câte un grill electric;

ü  Urmatoarelor 33 Taloane Principale validate
li se vor atribui câte o oală sub presiune;

ü  Urmatoarelor 150 Taloane Principale validate
li se vor acorda câte un aspirator de mână.

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru
situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

·        
nu
îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;

 

·        
nu
răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții
Organizatorului;

 

·        
nu
transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare
de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;

 

·        
nu
acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în
termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati
câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras
câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform
Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile
menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda
premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere
pentru pierderea/ deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale
care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

9.        Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să
declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile
acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură
cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi
câştigători.

10.      Date cu caracter personal

10.1.     Organizatorul se obligă să respecte
prevederile 
 Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date
 (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel,
Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele
personale  colectate,  respectiv numele
și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul
și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în
care au fost achiziționate produsele
, vor fi colectate și folosite exclusiv
în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În
cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește
600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în
vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului
datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este
voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază
pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea
Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră
personale, nu veți putea participa la Campanie.

                În
cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului
Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat
acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de
Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru
premiul acordat.

10.3.    Nu
vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor
Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a
premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață.

10.4.    Organizatorul
va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei,
precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În
cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai
mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o
perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu
legislația financiar-contabilă.

10.5.     Organizatorul
va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători 
cărora li se acordă premii cu
valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat
. Organizatorul poate dezvălui datele
cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la
solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există
suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul
dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele
dumneavoastră personale:

Ø  Dreptul de acces la datele personale și
de a solicita o copie a acestora;

Ø  Dreptul de a solicita rectificarea sau
completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø  Dreptul de a solicita ștergerea datelor
cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate
cu legile aplicabile;

Ø  Dreptul de a vă retrage, în orice
moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data
retragerii consimtamantului;

Ø  Dreptul de a obține restricționarea prelucrării,
în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea
prelucrării;

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø  Dreptul de a primi datele furnizate sau
pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor
direct către alt operator;

Ø  Dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter
Personal.

           În cererea
formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie
comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face
numai personal.

 

10.7.   Pentru
exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă
datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str.
Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la
adresa de e-mail 
protectiedate@adpharma.com.

           Autoritatea
Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate
fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email 
anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1,
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

          

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus
Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: 
https://ro-wapp-ne-drmax-farmaciilerespiro001prod.azurewebsites.net/

 

11.       Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.      Pe
toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot
consulta în mod gratuit
Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: 
https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmar1.test sau pot solicita Regulamentul Oficial
al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.     Prin
participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la
prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi
condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament
Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea
premiilor.

11.3.     Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a
suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.     Organizatorul
nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a
modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt
publice în orice Farmacie participantă.

11.5.     În
caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei,
Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările
necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să
îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

12.       Litigii

12.1.     Eventualele
litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la
sediul Organizatorului.

12.2.     Orice
reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5
zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul
cauzator de prejudicii.

13.       Diverse

13.1.     Organizatorul
nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate
în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.     În cazul în care
Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat
condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin
câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată
respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea
situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va
restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate
de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva
dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la
Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul
Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare
legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştig
ǎtoare.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN
CONSULTING SRL

Prin Reprezentant
permanent Cezar-Constantin Zaharia

ANEXA 1 („FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL
OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA
RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

 

CLIENT

ADRESE

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet
Arad

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU,
nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei,
nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr.
6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN,
judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA,
judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI,
str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str.
Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl.
988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA
CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3,
parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr.
63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr.
105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu,
nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Primaverii, nr.
11B, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr.
1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17,
judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, str. Cutezantei, nr.
27, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A,
judet Mures

ANIFARM SRL

TURDA, Piata Mihai Viteazu, nr.
11, judet Cluj

APOTHEKE ALBA S.R.L.

ALBA IULIA, b-dul Transilvaniei,
nr.12, bl. 26, judet Alba

APS STAROM GENERAL SRL

COMUNA COSESTI, SAT LEICESTI,
str. Principala, nr. 3, judet Arges

APS STAROM GENERAL SRL

MIOVENI, b-dul Dacia, bl. E1, parter,
judet Arges

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr.
142A, judet Constanta

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr.
79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str.
Principala, judet Vaslui

BELLADONNA SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P,
judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ARCANI, Centrul Civic,
Complex Arcani, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti,
judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti,
judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA BARBATESTI, sat
Barbatesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr.
7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet
Dolj

BOGDARINA FARM SRL

BRAILA, str. Plevna, nr. 62, bl.
D2, judet Braila

BOGDARINA FARM SRL

COMUNA CAZASU, str. Principala,
nr. 70, judet Braila

BUJOR-FARM SRL

DRAGANESTI, b-dul Nicolae
Titulescu, bl. D13-D14, parter, judet Olt

BUJOR-FARM SRL

LOCALITATEA SPRANCENATA, str.
Sudului, nr. 8, judet Olt

CAMOMILA FARM SRL

MARGHITA, str. Eroilor, nr.4/A,
ap. 1, judet Bihor

CERCELAN FARM S.R.L.

CARACAL, str. Plevnei, nr. 21,
judet Olt

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19,
parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17,
parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie,
bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr.
6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina
Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae
Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr.
143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36,
Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr.
1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina
Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl.
41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI,
nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet
Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str.
Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str.
Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr.
38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B,
judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr.2 ,
judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr.
21, judet Gorj

CHAMOMILLAE FARM SRL

CURTEA DE ARGES, b-dul
Basarabilor, bl. 13, parter, judet Arges

CYNARA FARM IMPEX SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 75,
judet Cluj

DELOR PROD-COM SRL

ALESD, str. Unirii, nr. 9, judet
Bihor

DELOR PROD-COM SRL

COMUNA TINCA, str. Somesului,
nr. 1, judet Bihor

DERYYFARM 2000 SRL

ARAD, b-dul Iuliu Maniu, nr.
12-18, sc. D, parter, ap. 2, judet Arad

DIA FARM SRL

COPSA MICA, sos. Sibiului, nr.
52, judet Sibiu

DIANA FARM SRL ALEXANDRIA

TURNU MAGURELE, str. Horia
Closca si Crisan, bl. 15/2 (II), parter, judet Teleorman

DIANA FARM SRL ALEXANDRIA

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr.
51, bl. L5, sc. C, ap. 30, judet Teleorman

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA NOUA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA BRASTAVATU, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA CILIENI, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA DOANCA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA OBARSIA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA TIA MARE, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRITA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA IZBICENI, judet Olt

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr.
274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028,
judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE,
nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT
COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU
VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU,
nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea,
nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri,
nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei,
nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala,
nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str.
Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELENFARM SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 2 M,
judet Gorj

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Brailei, nr. 17,
Complex Potcoava de Aur, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Milcov, Complex
Comercial Micro 40, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

COMUNA COROD, SAT COROD, str.
Stefan cel Mare, nr. 249, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Domneasca, nr. 20,
bl. A, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

COMUNA FARTANESTI, nr. 606,
judet Galati

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, nr.
10, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Republicii, nr.
43, bl. 107, ap. 2, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Tudor
Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba

EURO FARM SRL

CAMPENI, str. Libertatii, nr.
1A, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Unirii, nr. 5,
judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 10, SP COM 76, judet Alba

EUROFARMA SRL GALATI

GALATI, str. Siderurgistilor,
nr. 2, bl. I1, ap. 2, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

COMUNA FRUMUSITA, SAT FRUMUSITA,
nr. 753, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

COMUNA TULUCESTI, nr. 303A,
judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl.
B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79,
judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

COMUNA BACIU, str. Principala,
nr. 315, judet Cluj

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Unirii, nr. 5,
judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Aleea Spitalului,
nr. 24, judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Dimitrie Gusti,
nr. 2, bl. P12, sc. B, ap. 1, judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, Cartier Trivale, str.
Pietii, judet Arges

EVA MEDICAL FARM SRL

PITESTI, str. Sf. Vineri, nr.
78, Cartier Calea Bucuresti, bl. P17, sc. D, parter, judet Arges

FARMADA IMPEX SRL

TARGU CARBUNESTI, str.
Trandafirilor, nr. 88A, judet Gorj

FARMACIA ACSADEMIA SRL

BUCURESTI, Calea 13 Septembrie,
nr. 90, Sector 5

FARMACIA BALSAM SRL ARAD

ARAD, str. Spitalului, nr. 5,
judet Arad

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr.
172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu,
nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia
Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA EDELWEISS S.R.L

TASNAD, str. Zorilor, nr. 4,
judet Satu Mare

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr.
54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA HERMANN SRL

BARAOLT, str. Kossuth Lajos, nr.
149, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

COMUNA BRADUT, str. Principala,
nr. 210C, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

COMUNA VARGHIS, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

VLAHITA, str. Turnatorilor, nr.
33, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

VLAHITA, str. Republicii, nr.
21, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

BARAOLT, str. Trandafirilor,
Drogherie, judet Covasna

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr.
57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal
Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta
dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

FETESTI, str. Calarasi, nr. 292,
judet Ialomita

FARMACIA LELIA SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. 9,
parter (langa Gara), judet Ialomita

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet
Ialomita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian
Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei,
nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei,
nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr.
15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr.
17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi,
nr. 16, judet Harghita

FARMACIA UNICA SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 192
bis, bl. A9, parter, judet Galati

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA GUGESTI, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

MAICANESTI, Sat Maicanesti, Com
Maicanesti, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

SAT TIFESTI, COMUNA TIFESTI,
str. Principala, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA VANATORI, str. Primariei,
nr. 24A, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA VIDRA, judet Vrancea

FARMACIA UNICA SRL

COMUNA PAUNESTI, judet Vrancea

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr.
163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268,
judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, Aleea Stanila, nr. 6,
bl. H10, sc. 2, ap. 22, Sector 3

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 1,
bl. 112C, Sector 2

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu,
nr. 16, spatiu comercial 2, bl. 14, Sector 6

FARMA-COM-IULIA SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare,
nr. 52, Sector 2

FARMADO SRL

TIMISOARA, Aleea Cristalului,
nr. 13, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, b-dul Regele Carol,
nr. 1, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, b-dul Victor Babes,
nr. 20, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, str. Divizia 9
Cavalerie, nr. 4, judet Timis

FARMADO SRL

TIMISOARA, str. Dr. Nicolae
Paulescu, nr. 1, judet Timis

FARM-ZOO-STAR SRL

CAMPULUNG, str. Dumitru
Alimanisteanu, nr. 1, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

CAMPULUNG, str. Negru-Voda, nr.
122, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA BARLA-MOZACENII-VALE,
judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA GODENI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA MIROSI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

PITESTI, str. Victoriei, bl. D7,
sc. A, ap. 1, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

SAT BEREVOESTI, COMUNA
BEREVOESTI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

SAT LERESTI, COMUNA LERESTI,
Centru, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COSTESTI, str. G-ral Eremia
Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 1, judet Arges

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu,
nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare,
nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

FIAVI FARM SRL

VALENI DE MUNTE, b-dul Nicolae
Iorga, nr. 57, bl. 16B, judet Prahova

FLORIFARM SRL BIHOR

STEI, str. Andrei Muresanu, nr.
17, Complex Comercial, judet Bihor

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27,
judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, b-dul Independentei,
nr. 18/15, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr.
2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr.
71, ap. 4, judet Maramures

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr.
17 judet Constanta

HEPITES SRL BRAILA

BRAILA, str. Scolilor, bl. AC1,
parter, judet Braila

HEPITES SRL CAREI

CAREI, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 37, judet Satu Mare

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul,
nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu,
nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei,
nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr.
2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei,
nr. 124 A, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1,
incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr.
4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca
Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CIOCARLIA, str. Venus, nr.
3, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl.
A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Decebal, nr.
90, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet
Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr.
23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27,
parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25,
parter, bl. 38, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Dinicu Golescu,
nr. 23-25, Sector 1

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, Calea Dudesti, nr.
117A, Sector 3

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Vergului, nr.
65, Sector 2

IMEDAS SRL

TIMISOARA, str. Venus, nr. 25,
judet Timis

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3,
parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta
dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii,
Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl.
5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica,
nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str.
Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet
Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea
Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str.
Stadionului, nr. 19, bl. 18, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai
Viteazul, nr. 3, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249,
Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu,
nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. Emil Racovita,
nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, bl. 19, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr.
20, Sector 5

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284,
judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str.
Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str.
Principala, nr. 472, judet Harghita

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

RUPEA, str. Republicii, nr. 199,
judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TARLUNGENI, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TELIU, judet Brasov

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu,
nr. 11, judet Botosani

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr.
3, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr.
182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24,
bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr.
2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr.
33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr.
25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr.
118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr.
288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl.
20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C –
13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae
Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2,
judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48,
bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61,
bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu,
nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina
Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr.
16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1,
bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str.
Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6,
Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi,
Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza
Voda, nr. 717, judet Prahova