Reading Time: 207 minutes

Regulamente campanii

List #1

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 IUNIE – 31 AUGUST 2024”

 

 1. Organizatorul campaniei

1.1.      Organizatorul campaniei promoţionale “TOMBOLA RESPIRO 1 IUNIE – 31 AUGUST 2024” (denumită în continuare „Campania”) este DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Mogoșoaia, Str.Aeroportului, nr.53, Jud.Ilfov, înregistrată la înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, Identificator Unic La Nivel European RO ONRC.J23/673/2007, Cod Unic de Inregistrare 9378655, conform cu Certificatul de Înregistrare seria B, nr. 4564422, din data de 21.10.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.02.2024 și Certificatul Constatator nr. 422888/26.03.2024 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, obținut on-line, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna MARINESCU ANIȘOARA,  împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, în baza procurii autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 IUNIE – 31 AUGUST 2024 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulele RESPIRO LITE, RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

 1. Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, orice produs din gamele participante (indiferent de natura acestora), astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii DR MAX ROMANIA, angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă o selectie a Produselor din portofoliul MAGNAPHARM.

 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.       În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un Kit produse 1, în valoare de 836.31 lei (TVA inclus/buc)
 • 12 (doisprezece) premii constând în câte un Kit produse 2, în valoare de 579.99 lei (TVA inclus/buc)
 • 90 (nouazeci) premii constând în câte o Kit produse 3, în valoare de 210.50 lei (TVA inclus/buc)

6.2.      Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 28,413.81 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 1. Mecanismul Campaniei

7.1.      După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora), din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 iunie 2024.

7.2.      Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal  din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 137.200 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e participant/e din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 25 septembrie 2024.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.    Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei Kituri produse 1;
 2. b) Urmatoarelor 102 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un Kit produse Magnapharm, în următoarea ordine:
 • Primelor 12 Taloane Principale validate li se vor atribui câte o Kit produse 2,
 • Urmatoarelor 90 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Kit produse 3;

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

8.15. Numele participanților câștigători și câștigurile acordate vor fi publicate pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro, la secțiunea Ultimele articole. 

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 1. Date cu caracter personal

10.1.    Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Dr Max SRL cu sediul în Mogoșoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail dpo@drmax.ro.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

          10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Dr Max SRL vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.    Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmaciilerespiro.ro sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.    Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.    Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.    În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 1. Litigii

12.1.    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Diverse

13.1.    Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

Eu, MARINESCU ANIȘOARAîn calitate de mandatar al DR.MAX S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ………………. din data de 31.05.2024 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                        

                                                          ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 

  ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ……

      Anul 2024, Luna MAI, Ziua 31

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

MARINESCU ANIȘOARA, în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Mogoșoaia, Str.Aeroportului, nr.53, Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, Identificator Unic La Nivel European RO ONRC.J23/673/2007, Cod Unic de Inregistrare 9378655, conform cu Certificatul de Înregistrare seria B, nr. 4564422, din data de 21.10.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.02.2024 și Certificatul Constatator nr. 422888/26.03.2024 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, obținut on-line, în baza procurii autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov,

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și 2 (două) anexe.

 

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 31.05.2024.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 31.05.2024.           

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                              Savici Ligia Maria

 

 

ANEXA 1 LA AUTENTIC………/ 31.05.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO 1 IUNIE – 31 AUGUST  2024”

 

CLIENT

ADRESE

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, sos. Colentina, nr. 26, Sector 2

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, b-dul Lacul tei, nr. 126-128 (Alvic Farm), Bucuresti

ACTFARM

TARGU JIU, extensie Piata Centrala, judet Gorj

ACTFARM

TARGU JIU, Str. 1 Decembrie 1918, judet Gorj

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Zorelelor, nr. 64, judet Constanta

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Tulcei, nr. 20, judet Constanta

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Paltinis Bl K20 parter, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.1 Decembrie 1918- Coplex Simplon, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.Simion Stoilov, Bl 11 ,parter- Rovine , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

Craiova, str. Brazda lui Novac Bl C6 parter -piata Baba Novac, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Bucuresti Nr.40, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Henri Coanda, nr. 59,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul 1 Mai -parter cladire confectii , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul. Oltenia Bl.3 parter – Craiovita Noua, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul Nicolae Romanescu Nr. 145 ,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Dezrobirii Bl. F14 parter – Piata Centrala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA MELINESTI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA POIANA MARE, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA DABULENI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

BALS, vis a vis de Kaufland, (drogherie), judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CALAFAT, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, judet Dolj

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT ADJUDENI, str. Principala, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Muncii, nr. 31, judet Neamt

AMARIS PHARM S.R.L.

COMUNA ERNEI, DN15, nr. 591, Selgros, judet Mures

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Independentei, nr.4, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1918, nr 176, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, str. Andrei Muresanu, nr. 32, judet Cluj

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Cuza Voda Nr.53 A, judet Olt

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Bucuresti Nr 1 A, judet Olt

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

EFORIE SUD, str. Mihai Eminescu, nr. 4, parter, corp C1,  judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA COGEALAC, str. Garii, nr. 40, corp C2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

SAT 2 MAI, COMUNA LIMANU, str. Gheorghe Bunoiu, nr. 356, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

VALU LUI TRAIAN,Str. Calea Dobrogei nr.104 , Jud.Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

CONSTANTA, str Ion Roată nr 3 , Centrul Comercial Brick Mall , Spațiu comercial 18 , judetul Constanța.

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, nr. 2, bl. S1, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, str. Petru Rares, nr. 17, parter, judet Neamt

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA STANILESTI, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

SAT LUNCA BANULUI, judet Vaslui

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA DRAGOTESTI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA ROBANESTII DE JOS, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA TESLUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA HOREZU POENARI, judet Dolj

BLUE PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, 22 Decembrie 1988, judet Mures

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 1, judet Sibiu

BUJOR-FARM SRL

CARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, judet Olt

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. 22 Decembrie, nr. 9-11, judet Suceava

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. Mihai Eminescu, nr. 24, judet Suceava

CAMPHORA SRL

SUCEAVA,Str. Stadionului, Nr. 2A, Arbore, judet Suceava

CAMPHORA SRL

COMUNA BOTOSANA, str. Principala, judet Suceava

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj

CERULEX SRL

SAT CELARU, COMUNA CELARU, str. Inv. Marin Georgescu, nr. 534, judet Dolj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Mihai Viteazu, nr. 6F judet Mehedinti

COMAY SRL

MEDIAS, str. I.G.Duca, nr. 31, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, nr. 20, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, bl. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, nr. 65, judet Sibiu

COMAY SRL

COPSA MICA, str. Eprubeta, nr. 11, judet Sibiu

COMAY SRL

TARGU MURES, str. Infratirii, nr. 12, judet Sibiu

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr 95, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, strada Stefan cel Mare, nr. 128 A, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 267, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, str. Eliberarii, nr. 10, judet Constanta

COMETA TRADE

OVIDIU, sos. Nationala, nr. 64, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 305, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 120, judet Constanta

COMETA TRADE

BAIA, str. Republicii, nr. 21, judet Tulcea

COMETA TRADE

COMUNA CUMPANA, sos. Constantei, nr. 108 A, judet Constanta

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, str. Transilvaniei, nr. 14, parcul Magnoliei, judet Bihor

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, magazinul Crisu, b-dul Republicii, nr. 30, judet Bihor

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT PIETROSANI, COMUNA PUCHENII MARI, Tarla 15, Parcela Cc 959, jud. Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, str G-ral Vasile Milea, nr 3, bl B1, Etaj P, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, sos Nordului, nr 1, parter, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

URZICENI, b-dul Republicii, nr. 7, bloc 326, parter, ap. 1, judet Ialomita(draogherie)

DIAFARM SRL PLOIESTI

URZICENI, Calea Bucuresti, bl 48, sc B, judet Ialomita

DIAFARM SRL PLOIESTI

TARGOVITE, Calea Bucuresti, nr. 7, bl H1, sc. A, parter, judet Dambovita

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT LAZURI, COMUNA COMSANI, str. Comsanilor, nr. 11, judet Dambovita

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT SOTANGA, COMUNA SOTANGA, str. Minerului, nr. 5

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT ANINOASA, COMUNA ANINOASA, str. Fantana Pacii, nr. 2

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA NOUA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA BRASTAVATU, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA CILIENI, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA DOANCA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA OBARSIA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA TIA MARE, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRITA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA IZBICENI, judet Olt

DIONA FARM SRL

PLOIESTI, str. Marasesti, nr.185 complex Cioceanu, judet Prahova

DINOFARM SRL

COMARNIC, str. Republicii, nr. 86, parter, ap. 9, judet Prahova

DINOFARM SRL

PLOPENI, b-dul Independentei, nr. 7, judet Prahova

DINOFARM SRL

BREAZA, Str. Ocinei nr 1E, judet Prahova

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

HOREZU, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.1, parter, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNA, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA, judet Prahova

ELISAFARM SRL

GALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Al. Lapusneanu, nr. 107, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Cismelei, nr. 16, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Stefan cel Mare, nr. 49, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 147, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, Aleea Daliei, nr. 22, judet Constanta

FARM ELENA SRL

REGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet Mures

FARM MOND

CONSTANTA, B-dul Ferdinand, nr. 89A,  judet Constanta

FARM MOND

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 213, judet Constanta

FARM MOND

MEDGIDIA, str. Republicii, nr. 86, judet Constanta

FARM MOND

CONTANTA, b-dul Mamaia, nr. 160, judet Constanta

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 42C, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Transilvaniei, nr. 36, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Gheorghe Petrascu, nr. 17, bl. P4, ap. 33, judet Galati

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Ana Ipatescu, nr. 2, bl. E1, sc. A, ap. 2, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Aleea Pietonala, Piata George Enescu, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Vasile Alecsandri, nr. 10, judet Suceava

FARMACIA CINA SRL

PLOIESTI,str. Bahluiului, nr.1, parter, ap. B, judet Prahova

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA FILANTROPIA SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, Nr. 1c, judet Alba

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA HYPERICUM SRL SANICOLAU

SANNICOLAU MARE, str. Decebal, nr. 15, judet Timis

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MARTINIS,judet Harghita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA NEGRILA SRL

SLOBOZIA, b-dul Cosminului, judet Ialomita

FARMACIA NEGRILA SRL

SLOBOZIA, str. Matei Basarab, nr. 37, judet Ialomita

FARMACIA NORD DINU MAXIFARMA S.R.L.

PLOIESTI, str. Gheorghe Doja, nr. 70, parter, judet Prahova

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. 1 Decembrie 1918, bl. A19, parter, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

FUNDULEA, str. Vasile Babus, nr. 104 C, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 24, bloc M19, scara 3-4, parter, judet Calarasi

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. M7, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, calea Motilor, nr. 114 B, spatiul comercial nr. 2, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, str. Closca, bl. CF 11, ap. 63, judet Alba

FARMACIA SINZIANA S.R.L.

COMUNA LASLEA, nr. 281, judet Sibiu

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL

SAT SUPLACU DE BARCAU, str. Crinului, nr. 72, bl. S5, judet Bihor

FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL

SAT MARCA, COMUNA MARCA, str. Principala, nr. 104, judet Bihor

FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL

SAT BRUSTURI, COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 374, spatiul comercial II, bl. P+2, ap 2, judet Bihor

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj

GALENUS M.G.M. SRL

NASAUD, b-dul Granicerilor, nr.24, judet Bistrita -Nasaud

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANDRA, Str Principala, nr. 447, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CENAD, str. Principala, nr. 1802, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA VARIAS, SAT VARIAS, str. Principala nr 554, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA PERIAM, str. Muresului, nr. 135, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA ORTISOARA, str. Principala, nr. 259/b, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SATCHINEZ, SAT SATCHINEZ, str. Trandafirilor 47A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA LOVRIN, str. Principala 253, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANPETRU-MARE, str. Principala, nr. 4, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA GOTTLOB, str. Principala, nr. 443, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CARPINIS, str. A-III-a, nr. 29A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA BILED, Str. Principala, nr. 409, judet Timis

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 78, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HIPOCRAT FARM SRL CONSTANTA

CONTANTA, b-dul 1 Mai, nr. 84, judet Constanta

HIPOCRAT PLUS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, b-dul Caraiman, nr. 1-4 , bloc PF 6, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA DUMBRAVA NOUA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PODULENI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA REDIU, judet Neamt

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 198, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA OSORHEI, str. Principala, nr. 182, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. C-tin Brancusi, nr. 1, bl. D 34, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 30, complex comercial Lotus, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 45, bl. D 121, ap. 1, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 76, bl. AN76, parter, juder Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Republicii, nr. 7, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SALONTA, str. Piata Libertatii, nr. 2, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SAT SARBI, nr.586 A, judet Bihor

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4

IGIENA TEHNOFARM

SIMLEUL SILVANEI, str. 22 Decembrie 1989, nr. 3/A, judet Salaj

IGIENA TEHNOFARM

COMUNA CAMAR, str. Principala, nr. 2, judet Salaj

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Lunca Oltului, nr.31-35, incinta Sepsi Value Center, judet Covasna

KRISIA FARM SRL

COMUNA MANASIA, calea Bucuresti, nr. 1, judet Ialomita

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5

LIANA SRL

SAT GRATIA, COMUNA GRATIA, str. Libertatii, nr. 7, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, nr. 49 bis, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA SILISTEA, str. Bucuresti, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA TATARASTII DE JOS, str. Principala, nr. 111, judet Teleorman

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

RUPEA, str. Republicii, nr. 199, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TARLUNGENI, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TELIU, judet Brasov

MACAVEIDEAK

AIUD, Str. Spitalului, Nr. 1, judet Alba

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani

MEDICA PLUS SRL

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA TOBOLIU, nr.123, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANTION, nr.297, judet Bihor

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Banki Donath, nr. 5, judet Covasna

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Saturn Nr 5 , judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. George Enescu, nr. 9,  judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

COMUNA LUNCAVITA, str. Drumul Teilor, nr. 12, judet Tulcea

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JEBEL, nr. 274/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JAMU MARE, nr. 1, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA MORAVITA, nr. 295, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA VOITEG, nr. 81/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA LIEBLING, nr. 112, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA PADURENI, nr. 220, judet Timis

ADAMAPHARM S.R.L

SAT PERIAM, COMUNA PERIAM, nr. 990, judet Timis

ADAMAPHARM S.R.L

SAT PESAC, COMUNA PESAC, nr. 355/8, judet Timis

ADAMAPHARM S.R.L

SAT TEREMIA MARE, COMUNA TEREMIA MARE, nr. 565, judet Timis

MORPHEUS SRL

FALTICENI, str. Mihai Eminescu, bl. 1, parter, sc. B, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA BOGDANESTI, str. Principala, in apropiere de primarie, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, in apropiere de parc central, judet Suceava

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Ion Mester, nr. 5, judet Cluj

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Dambovita, cart. Marasti, judet Cluj

NATALIA FARM S.R.L.

SLOBOZIA, str. Decebal, nr. 2, bl. U50, judet Ialomita

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul George Cosbuc, nr. 34, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 25, parter, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Unirii, nr 12, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Aleea Rotunda, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. George Cosbuc, nr. 31B, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Granicerilor, nr. 99, ap. 16, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Iuliu Maniu, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Progresului, nr. 5, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 61, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 73, parter, magain 013 A, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, aleea Minerilor, nr. 31, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, str. Gutinului, nr. 3, ap. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Nasaudului, B17, sc. B, ap. 16, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. General Grigore Balan, nr 39, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Imparatul Traian, nr. 8, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Ravernsburg, nr. 2, judet Satu-Mare

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Stefan cel Mare, nr. 22,parter, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

NEGRESTI-OAS, str. Victoriei, nr.9, parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, aleea Universuilui, nr.2 B, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Lucian Blaga, bloc UU 10, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Unio, micro 17, bloc UH 53, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Horea, nr. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Gheroghe Lazar, nr. 2, ap3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Libertatii, nr.3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, ap. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Jocului, bl. UJ13, ap. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Bobocului, nr. 30, etaj Parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Ignisului, Nr.2A, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Vezendiului, Nr.489, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

ARDUD, str. Ardudului Mic, nr 5, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Avram Iancu, nr. 22, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Regele Mihai I, nr. 100, judet Maramures

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 17, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Trandafirilor, bl. 4, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

TASNAD, str. Nicolae Iorga, bl. 13, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. George Calinescu, nr. 42, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, bd-ul Lalelei, bl. R13, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT HODOD, str. Principala, nr. 65, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Botizului, nr. 47, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr.27, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SAT BOGDAN, str. Principala, nr. 67, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Regele Mihai I, nr. 4, judet Maramures

NORDPHARM SRL

COMUNA TIREAM, str. Vezendinului, nr.489, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT PETRESTI, str. Principala, nr.65, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, Piata 25 Octombrie, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT BABASESTI, str. Principala, nr. 50, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

COMUNA MEDIESUL AURIT, str. Principala, nr. 117, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT POTAU, str. Principala, nr.307, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT CIUMESTI, str. Principala, nr.307, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT ACAS, str.Mihaienilor, nr.402, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT TURT, str. Calinete, nr.8, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT TARSOLT, str. Principala, nr.85, judet Satu Mare

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj

PAEONIA FARM SRL

BUSTENI, str. Libertatii, nr. 150, judet Prahova

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARM SRL

MEDIAS, str. Closca, nr. 4, judet Sibiu

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman

PHARMAPLUS SRL

FALTICENI, str. Republicii, nr. FN, bl 31, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Statiunii, nr.3, Bl. E 8, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Universitatii, nr19, centru Zimbru, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA PREUTESTI, SAT PREUTESTI, str. Principala, nr.32, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUN SCHEIA, str. Humorului, nr.86, in Galeria Comerciala Jumbo, spatiul comercial nr. 12, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII-MARI, str. Principala, in incinta dispensarului medical, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA IASLOVAT, str. Principala, nr.577A, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

DOLHANA, str. Oltea Doamna, nr. 26, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DRAGUSENI, In incinta dispensarului, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, nr. 214, judet Suceava

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 30, bl. I38, sc. B, parter, judet Calarasi

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, b-dul Republicii, nr. 3, bl. N32, judet Calarasi

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, str. Belsugului, nr. 4, bl. K7, parter, judet Calarasi

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PRO VITA SRL

FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 27, Centru Comercial ZAMFIR, judet Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Brailei, nr. 41, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT DUMBRAVENI, COMUNA DUMBRAVENI, judet Vrancea

PRO VITA SRL

Sat Gugesti, Com Gugesti, blvd. Mihail Kogalnigeanu, nr. 6, Jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, Str. Aurora, Bloc 1, Scara 1, Etaj P, jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Piata Moldovei, nr. 19A, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT VULTURU, COMUNA VULTURU, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT BOLOTESTI, COMUNA BOLOTESTI, judet Vrancea

PRO VITA SRL

Sat Gugesti, Com Gugesti, Jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Cuza Voda, nr. 1B, judet Vrancea

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI, str. Targului, nr.4 complex II, parter, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POIANA, COM POMANA, Str Principala, nr 933 A, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI , COM POTLOGI , Str Targului , nr 4 , judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

COMUNA COSTESTII DIN VALE, Str.Capsunilor Nr.449, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT ODOBESTI, str. Principala, nr. 1, judet Dambovita

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA PUSCASI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA CODAESTI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA DUMESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA TODIRESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BALTENI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BACESTI, dispensar, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis

SANOFARM LUX S.R.L.

COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj

SANTAL PHARM SRL

PANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, str. Vasile Goldis, nr. 13, ap. 4, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr. 75, bl. A 18, et. P, ap. 1, judet Alba

SICOFARM SRL

TEIUS, str. Clujului, nr. 78P, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Transilvania, nr. 20, bl. 62, parter, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr.16 C,  judet Alba

SIN FARM SRL

CHISINEU-CRIS, str. Infratirii, Nr 113, judet ARAD

SOFI PRIMPHARM

23 AUGUST, str. George Calinescu, nr. 52, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA LIMANU, str. Bradului, nr. 23, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA ALBESTI, sos. Mangaliei, nr. 22 A, judet Constanta

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Transilvaniei, nr. A14, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Mihai Viteazu, nr. 2, judet Alba

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Camil Ressu, nr. 41, Sector 3

TINOS FARM SRL

BRAGADIRU, str. Sperantei, nr. 30-32, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, str. Rezervelor, nr. 56, Spatiu Comercial 6, bl. 4, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Drumul Taberei, nr. 34, Sector 6

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, lot 2, bloc B, parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 109A, Sector 4 (Piata Progresul)

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 4, Sector 2

TINOS FARM SRL

MAGURELE, str. Chirca, nr. 106, Spatiu Comercial, Parter, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 295, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, aleea Barajul Dunarii, nr. 10C, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Nitu Vasile, nr. 50-54, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Alexandru Obregia, nr. 20, bl. 20BIS, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

POPESTI-LEORDENI, str. Amurgului, nr. 34, corp A, Spatiu nr. 10, in centrul comercial La Strada, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str.Victor Brauner, nr. 29, sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Baba Novac, nr. 9, complex comercial A2, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 347, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Jean Steriadi, nr. 94, Parter, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Viilor, nr. 94, Parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Brasov, nr. 25, Sc. A1, A2, A3, Bl. A, Sector 6

TINOS FARM SRL

SAT GLINA, COMUNA GLINA, str. Libertatii, nr. 320

TISSANA FARMACEUTIC SRL

COMUNA STEFAN CEL MARE, str. Gradinitei, nr. 36, Dispensarul comunal, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

CALARASI, str. Victoriei, lot 2, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

LEHLIU, str. Principala, nr. 57, judet Calarasi

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMUNA ASAU, str. Principala, nr. 67, judet Bacau

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, BL A1,SC A, AP 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Bd. Unirii, bloc B4-B5, parter, Judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Stadionului, BL 21 B, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Unirii, BL O1, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Cart. Dorobanti, nr 1,  bloc 7C, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Dorobanti, nr. 85, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Ostrovului, nr. 10, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Unirii, nr. 160, judet Buzau

TRI FARM SRL

FIENI, str. Ing. Aurel Rainu, nr.76, judet Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, bloc 58 (C3-1) , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, Nr. 61A, Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI,str. Unirii, bloc 17, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

MORENI, str. Cpt Ion Pantea, nr. 14, bl. L-1, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

PLOIESTI, Calea Bucuresti nr.9, bloc 8A, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Cameliei, nr. 27D, Complex Ideam (fost 14)

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Chimiei nr 5, colt cu str Mihai Bravu, bloc 4B, parter,  judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. General Vasile Milea, nr. 9, bl. B4, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Grivitei, nr. 2, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Malu Rosu, nr. 89 A, bl. 101, C2, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Soldat Moldoveanu Marian, Complex Aurora Vest, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Unirii, nr. 2, bl. MAN, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Veronica Micle, nr.1, bl. F, et. P, judet Prahova

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Cringul Meiului, nr 73, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, Str. Toamnei Dig. Nr. FN, bloc 3B,parter,ap. 0, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Toamnei, bl 31, ap 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

SAT CERASU, Comuna Cerasu, Nr 3C, (CENTRU), Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT BATRANI, Comuna Batrani, spatiul din cadrul Dispensarului Uman Batrani, Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DRAGANESTI, COM. DRAGANESTI, nr, 118, judet PRAHOVA

TRI FARM SRL

SAT SACUIENI, str. Stadion, nr. 1, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT GURA OCNITEI, COMUNA GURA OCNITEI, str. Principala, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PERSINARI, COMUNA PERSINARI, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PICIOR DE MUNTE, COM DRAGODANA, nr. 315, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT RUNCU, COMUNA RUNCU,Strada Principala nr. 100 ,Judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT SPERIETENI, COMUNA GURA SUTII, nr.39, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VLADENI, COMUNA VLADENI, str. Farmaciei nr. 653, jud. Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VULCANA-PANDELE, STR PRINCIPALA, nr. 28, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul Independentei, BL 7, SC B, ET 0, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul unirii, bl. 60, sc. C, etaj Parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, Str. Garii, Nr. 6 , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Unirii, Garsoniere, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA BRANESTI, str. Principala, nr. 225, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA POSESTI, SAT NUCSOARA DE JOS, str. Daramaturii, nr. 1

TRI FARM SRL

PUCIOASA, str. Republicii, bl. A2 (vis a vis de spital)

TRI FARM SRL

SAT PAULESTI, str. Calea Unirii, nr.246, judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DARMANESTI, str Dispesarului, nr. 1042, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT MISLEA, str. Schelei FN, judet

TRI FARM SRL

COMUNA MOTAIENI, str. Principala, nr. 142 ” Casa Ion Rizescu”, judet Dambovita

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti

VITALOGY FARM S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor

ZEN PHARMA S.R.L.

REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA CRISTESTI, str. Garii, nr. 534, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA BRANCOVENESTI, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA IDECIU DE JOS, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA GARNESTI, SAT PERIS,  str. Principala, nr 36, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA DEDA, SAT DEDA, nr. 172/A, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT VALENII DE MURES, COMUNA BRANCOVENESTI, nr. 20, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT VATAVA, COMUNA VATAVA, nr. 303, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA CRISTESTI, Str. Principala, nr. 678, bl. A,ap. 2, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT SANCRAIU DE MURES, COMUNA SANCRAIU DE MURES, str. Vale, nr 68A, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT GORNESTI, COMUNA GORNESTI, nr 432, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT DEDRAD, COMUNA BATOS, nr 369, judet Mures( OFICINA)

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

PITESTI, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, Bl P13, parter, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT SILISTEA, COMUNA CATEASCA in incinta Caminul Cultural, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT TEIU VALE, COMUNA TEIU VALE, str. Principala, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT NEGRESTI, COMUNA NEGRESTI, str. Principala, in incinta dispernsarului, judet Arges

HEDERA HELIX FARM SRL

ARAD, str. Aurel Vlaicu, bl. 20, ap. 3, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

ARAD, str. Cocorilor, nr. 49, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SEMLAC, nr. 7, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SEITIN, Str. Horia, nr. 27/6, sc. B, ap. 6, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SECUSIGIU, nr. 280, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SANPETRU GERMAN, nr. 237, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA FELNAC, nr. 390, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SELEUS, nr. 410, judet Arad

FARMACIA LOBELIA SRL

COMUNA CARPINIS, str. A-III-a, nr. 34, judet Timis

ENYAFARM SRL

SOMCUTA MARE, str. Republicii, nr, 4A, judet Maramures

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, nr. 10, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Republicii, nr. 43, bl. 107, ap. 2, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba

EURO FARM SRL

CAMPENI, str. Libertatii, nr. 1A, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Unirii, nr. 5, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, SP COM 76, judet Alba

ELFA SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Bucovina, nr. 17, sc. A, parter, judet Botosani

CATRENA SANTIS SRL

SAT SAVENI,Str. Nicolae Iorga, nr. 27, judet Ialomita

ANTAL LOGISTIC SRL

COMUNA RACOS,Str. Bethlen Nr 22,judet Brasov

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA VISEU DE JOS , str.Principala nr 298, judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA Poienile de sub Munte, str.Principala nr 3 , judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA SACEL, Principala nr. 1509 , judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA MOISEI, str.Principala nr 394, judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA BOGDAN VODA, str.Principala 156 ,judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA LEONIDA, str.Principala 320 A ,judet Maramures

APOTHEKE ALBA S.R.L.

ALBA-IULIA, B-vd Transilvanie, nr 26, Judet Alba

MIRABO MEDIFARM SRL

COMUNA PECINEAGA, str. Stefan cel Mare, nr. 51, judet Constanta

GALENICA MURY SRL

ALBA-IULIA, str. Calea Motilor, nr. 114B(langa Stadion), judet Alba

GALENICA MURY SRL

ALBA-IULIA, Bb-dul Revolutiei, nr. 23 A (langa centru de permanenta), judet Alba

GALENICA MURY SRL

SEBES, str. Sava Hentia, nr. 7(langa lac), judet Alba

GALENICA MURY SRL

COMUNA VINTU DE JOS, str. Pietei, nr. 1, judet Alba

GALENICA MURY SRL

COMUNA MIHALT, str. Principala, nr. 669A, judet Alba

FARMACO-COM S.R.L.

SULPACU DE BARCAU, str. Minerilor, nr. 4, jud. Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA POPESTI, SAT POPESTI, str. Principala, nr. 308, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA POPESTI, SAT POPESTI, str. Principala, nr. 80, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA PETREU, SAT PETREU, str. Principala, nr. 4/4, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA SANIOB, str. Principala nr.560, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA MIHAI BRAVU, nr. 311, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA ROSIORI, str. Principala nr. 72, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA GROSI, str. Principala, nr. 225, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA BOROZEL, str. Principala, nr. 14, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA BOROD, str. Principala, nr. 116, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA BURCEA, str. Principala, nr. 50, judet Bihor

FARMACO-COM S.R.L.

COMUNA NEGRENI, str. Principala, nr. 207, judet Bihor

BIOREX S.R.L.

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 63, judet Maramures

BIOREX S.R.L.

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 65, judet Maramures

DEMI FARM SRL

SAT BARCANESTI, COMUNA BARCANESTI, nr.360, bloc SMA, sc. B, judet Prahova

DEMI FARM SRL

SAT TINOSU, COMUNA TINOSU, str. Principala, nr. 347, judet

FARMACIA BRATU

URLATI, str. 1 Mai, nr. 105, sc. A, ap 2, judet Prahova

FARMACIA BRATU

SAT BLEJOI, COMUNA BLEJOI, judet Prahova

FARMACIA BRATU

COMUNA LIPANESTI, centru medical Lipanesti DN1A, judet Prahova

FARMACIA “STUDIO” SRL

BUFTEA, str.Studioului, nr. 12Bis  judet Ilfov

FARMACIA “STUDIO” SRL

SAT DARZA, str. Scolii, nr. 82 A, judet Dambovita

 

ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar S.S. MARINESCU ANIȘOARA

 

 

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/31.05.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„LISTA PRODUSE PARTICIPANTE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 IUNIE – 31 AUGUST 2024”

 

Produs

AVENE XERACALM DEFI A.D. ULEI, 400 ML + AVENE XERACALM DEFI A.D. BALSAM, 200 ML 50% REDUCERE

AVENE HYALURON ACTIV B3 PACHET PROMO

AVENE DERMABSOLU CREMA DE ZI PT FERMITATE 40ML + CREMA ANTI-IMBATRANIRE OCHI 15ML PACHET PROMO

AVENE COLD CREAM CREMA DE MAINI PACHET PROMO

AVENE XERACALM A.D PACHET PROMO

AVENE VIT ACTIV Cg SER CORECTOR EFECT DE LUMINOZITATE 30ML

AVENE VIT ACTIV Cg CREMA INTENSIVA EFECT DE LUMINOZITATE 50ML

AVENE APA TERMALA SPRAY 150ML

AVENE APA TERMALA 150ML PACHET PROMOTIONAL

AVENE APA TERMALA SPRAY 300ML

AVENE APA TERMALA 300ML PACHET PROMOTIONAL

AVENE APA TERMALA SPRAY 50ML

AVENE APA TERMALA SPRAY 50ML PACHET PROMOTIONAL

AVENE CLEANANCE COMEDOMED 30 ML + GEL DE CURATARE 200 ML PACHET PROMOTIONAL

AVENE CLEANANCE HYDRA CREMA CALMANTA PENTRU CURATARE*200 ML

AVENE CLEANANCE HYDRA CREMA, 40 ML

AVENE CLEANANCE APA MICELARA, 400 ML

AVENE CLEANANCE GEL DE CURATARE 200ML NOU

AVENE CLEANANCE GEL 100ML NOU

AVENE CLEANANCE GEL DE CURATARE 400ML

AVENE CLEANANCE GEL100ML+CLEANANCE COMEDOMED30ML+APA TERMALA50ML+BORSETA PACHET PROMO

AVENE CLEANANCE COMEDOMED 30ML

AVENE CLEANANCE WOMEN EMULSIE DE ZI NUANTATOARE 40ML

AVENE CLEANANCE WOMEN SERUM CORECTOR 30ML

AVENE CLEANANCE WOMEN CREMA DE NOAPTE 30ML

AVENE CLEANANCE SER EXFOLIANT A.H.A 30ML

A-OXITIVE CREMA DE ZI 30 ML+APA TERMALA SPRAY 50ML PACHET PROMO

AV A-OXITIVE CREMA DE OCHI 15ML

AV A-OXITIVE CREMA DE NOAPTE 30 ML

AV A-OXITIVE CREMA DE ZI 30 ML

AV A-OXITIVE SERUM 30 ML

AVENE DERMABSOLU CREMA DE ZI PENTRU FERMITATE 40ML

AVENE DERMABSOLU BALSAM DE NOAPTE RECONFORTANT 40ML

AVENE DERMABSOLU CREMA ANTI-IMBATRANIRE OCHI 15ML

AVENE HYALURON ACTIV B3 CREMA PENTRU REGENERARE CELULARA 50ML

AVENE HYALURON ACTIV B3 CREMA NOAPTE MULTI-INTENSIVA*40ML

AVENE HYALURON ACTIV B3 SER CONCENTRAT CU EFECT DE REUMPLERE*30ML

AVENE HYALURON ACTIV B3 CREMA PENTRU REGENERARE CELULARA 50ML

AVENE HYALURON ACTIV B3 CREMA DE OCHI CU TRIPLA ACTIUNE*15ML

AVENE ANTI-ROSEATA LAPTE DEMACHIANT 200ML

AVENE ANTI-ROSEATA LAPTE DEMACHIANT 400ML

AVENE ANTI-ROSEATA CREMA DE ZI 40ML

AVENE ANTI-ROSEATA CREMA NUANTATOARE 40ML

AVENE ANTI-ROSEATA EMULSIE 40ML

AVENE XERACALM NUTRITION GEL DE CURATARE 500 ML

AVENE XERACALM NUTRITION BALSAM HIDRATANT 400 ML

AVENE XERACALM NUTRITION LAPTE HIDRATANT 400 ML

AVENE XERACALM DEFI A.D. CREMA, 200 ML

AVENE XERACALM DEFI A.D. BALSAM, 200 ML

AVENE XERACALM A.D. ULEI DE DUS 400ML

AVENE XERACALM A.D. ULEI DE DUS 750ML

AVENE XERACALM A.D. SAPUN 100G PACHET PROMOTIONAL

AVENE XERACALM A.D. SAPUN 100G

AVENE XERACALM DEFI A.D. BALSAM, 400 ML

AVENE XERACALM DEFI A.D. CREMA, 400 ML

AV XERACALM CONCENTRAT 50 ML

AVENE CICALFATE+ POST ACT, POST TATUAJ*40 ML

AVENE CICALFATE + 15 ML NOU

AVENE CICALFATE BALSAM BUZE 10ML

AVENE CICALFATE CREMA DE MAINI, 100 ML

AVENE CICALFATE+ CREMA 40ML

AVENE CICALFATE+ CREMA 100ML

AVENE CICALFATE+ GEL MASAJ 30ML

AVENE CICALFATE+ GEL MASAJ 30ML

AVENE CICALFATE+ SPRAY 100ML

AV COUVRANCE MASCARA NEGRU, 7ML

AV COUVRANCE COMPACT TEN USCAT  HONEY-04

AVENE COUVRANCE COMPACT TEN N/MIXT PORT 01

AV COUVRANCE STICK CORECTOR GALBEN

AV COUVRANCE STICK CORECTOR VERDE

AV COUVRANCE COMPACT TEN N/MIXT NATURAL-02

AV COUVRANCE PUDRA MOZAIC TRANSLUCIDA, 10G

AV COUVRANCE FOND TEN FLUID NATURAL-02, 30 ML

AV COUVRANCE FOND TEN FLUID HONEY-04, 30 ML

AV COUVRANCE COMPACT TEN N/MIXT  BEIGE-03

AV COUVRANCE FOND TEN FLUID SAND-3 SPF20, 30 ML

AVENE COUVRANCE PUDRA MOZAIC BRONZANTA 10G

AVENE HYDRANCE SER CONCENTRAT 30ML

AVENE HYDRANCE LEGERE EMULSIE HIDRATANTA 40ML

AVENE HYDRANCE AQUA GEL 50ML

AVENE HYDR.OPTIMALE LEGERE UV 30*40ML

AVENE HYDRANCE RICHE COHEDERM 40ML

AVENE HYDR.OPTIMALE RICHE UV 30*40ML

AVENE HYDRANCE SERUM*30 ML

AVENE HYDR.OPTIMALE RICHE TEINT 40ML

AVENE HYDR.OPTIMALE LEGERE TEINT 40ML

AVENE TOLERANCE CONTROL BALSAM 40ML

AVENE TOLERANCE CONTROL CREMA 40ML

AVENE TOLERANCE CONTROL LOTIUNE 200ML

AVENE TOLERANCE CONTROL LOTIUNE 400ML

AVENE TOLERANCE HYDRA 10 CREMA 40ML

AVENE TOLERANCE HYDRA 10 FLUID 40ML

AVENE DEMACHIANT DE OCHI BIFAZIC 125ML

AVENE GEL EXFOLIANT 75 ML

AVENE LAPTE DEMACHIANT 200ML

AVENE APA MICELARA DEMACHIANTA 100ML

AVENE APA MICELARA DEMACHIANTA 200ML

AVENE APA MICELARA DEMACHIANTA 400ML

AVENE LOTIUNE MICELARA 400 ML

AVENE SOIN APAISANT CONTUR DE OCHI, 10 ML

AVENE MASCA HIDRATANTA 50ML

AVENE DEO ROLL-ON PIELE SENSIBILA 50 ML

AVENE SPUMA DEMACHIANTA, 150 ML

AVENE MEN BALSAM DUPA RAS 75 ML

AVENE MEN GEL PENTRU RAS 150 ML

AVENE MEN SPUMA PENTRU RAS 200 ML

AVENE CREMA NUTRITIVA REVITALIZANTA 50ML

AVENE TRIXERA NUTRITION SAPUN 100G

AVENE COLD CREAM CREMA DE MAINI CONCENTRATA 50ML

AVENE COLD CREAM STICK DE BUZE, 4G PACHET PROMOTIONAL

AVENE COLD CREAM STICK DE BUZE, 4G

AVENE COLD CREAM SAPUN EMOLIENT*100G

AVENE ULTRA FLUID NUANTATOR SPF 50+ FARA PARFUM*50 ML

AVENE FLUID SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE INTENSE PROTECT 50+ 150ML

AVENE CREMA ANTI-AGE NUANTATOARE SPF 50+ 50 ML

AVENE CREMA ANTI-AGE SPF 50+ 50 ML

AVENE CLEANANCE SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE FLUID FARA PARFUM SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE COMPACT SABLE-CREMA FOTOPROT.SPF 50*10G

AVENE COMPACT DORE-CREMA FOTOPROT. SPF 50*10G

AVENE B-PROTECT SPF 50+, 30ML

AVENE SPORT FLUID SPF50+, 100ML

AVENE MIST SPF30, 150ML

AVENE ULEI SPF 30 200 ML

AVENE SPRAY  SPF 50+*200ML NOU

AVENE SPRAY COPII SPF 50+*200 ML 2019

AVENE SPRAY SPF 30*200ML NOU

AVENE LAPTE ADULTI SPF 50+ 100ML

AVENE LOTIUNE PENTRU COPII SPF 50+ *100ML NOU

AVENE SUNSISTICK KA SPF50 20G

AVENE SUNSIMED CREMA 80 ML

AVENE LOTIUNE REPARATOARE DUPA EXPUNERE LA SOARE*200 ML

AVENE LOTIUNE REPARATOARE DUPA EXPUNERE LA SOARE*400 ML

AVENE STICK FOTOPROTECTIE SPF 50+ 3G

AVENE GEL AUTOBRONZANT 100ML NOU

AVENE CLEANANCE NUANTATOARE SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE CREMA FARA PARFUM SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE CREMA MINERALA SPF50+ 50ML

AVENE CREMA NUANTATOARE SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE CREMA SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE FLUID NUANTATOR SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE FLUID SPF50+ TRIASORB 50ML

AVENE MINERAL FLUID SPF50+ 40ML

AVENE COUVRANCE RUJ NUANTA NUDE 3G

AVENE COUVRANCE RUJ NUANTA ROSU 3G

AVENE COUVRANCE RUJ NUANTA ROZ 3G

AV COUVRANCE FOND TEN FLUID PORT-01, 30 ML

AVENE COUVRANCE COMPACT TEN USCAT BEIGE 2.5

AV COUVRANCE COMPACT TEN USCAT  BEIGE-03

AV COUVRANCE COMPACT TEN N/MIXT  BEIGE-2.5

AUDISPRAY ADULT FL*50ML

AUDISPRAY DOLO 7G

AUDISPRAY JUNIOR IGIENA URECHII*25 ML

AUDISPRAY ULTRA DOPURI DE CEARA*20 ML

HUMER DECONGESTIONANT SPRAY NAZAL*50ML

HUMER SINUZITA SPRAY 12+*15ML

HUMER SPRAY AURICULAIRE*75ML

HUMER SPRAY NASAL ADULTI 100%APA DE MARE*150ML

HUMER SPRAY NASAL COPII 100%APA DE MARE*150ML

HUMER SPRAY STOP VIRUS*15ML

HUMER IGIENA ZILNICA A NASULUI SPRAY CU APA TERMALA*50 ML

HUMER SPRAY PENTRU RINITA ALERGICA*20 ML

ARK FORCAPIL ELIXIR ANTI CADEREA PARULUI 50ML

ARK FORCAPIL LOTIUNE ANTI CADEREA PARULUI 150 ML

ARK FORCAPIL SAMPON ANTI CADEREA PARULUI * 200ML

ARK FORCAPIL ANTI CADEREA PARULUI CT*30 COMPR FILM

ARK FORCAPIL JELEURI ANTI CADEREA PARULUI CT* 60 JELEURI

ARK FORSUN FORCAPIL AUTOBRONZANT 30*CAPS

ARK FORCAPIL PENTRU CRESTEREA PARULUI CT *60 JELEURI

ARK FORCAPIL MASCA PENTRU INGRIJIREA PARULUI *200 ML

ARK FORCAPIL SAMPON*200 ML

ARK CHONDRO-AID FLASH ROLL-ON*60 ML

ARK FORCAPIL SAMPON*200 ML

ANEXA 3 LA AUTENTIC………/31.05.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„TALONUL”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 IUNIE – 31 AUGUST 2024”

 

ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “TOMBOLA RESPIRO 1 IUNIE – 31 AUGUST 2024″

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

#giveaway Viva Pharma

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2024

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului #giveaway Viva Pharma(denumit în continuare „Concursul”) este DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4563154  din data de  23.09.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.03.2023, şi conform Furnizare informaţii/ Certificat Constatator nr. 1319413/27.11.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna MARINESCU ANIȘOARA, CNP 2880504211198, cetățean român, domiciliată în Orș.Popești-Leordeni, Șos.Oteniței, nr.13B, et.2, ap.6, Jud.Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 542840, emisă de S.P.C.L.E.P. Popești-Leordeni la data de 15.02.2017 cu valabilitate până la data de 04.05.2027, împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, CNP 1750704330771, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Jud. SV, Com. Dolhești, cu domiciliul în Mun. București, Sec. 2, Str. Sfânta Treime nr. 48, posesor al C.I., seria RK, nr. 389707, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 30.07.2019 în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 13-17 mai 2024, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook a companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Facebook, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea (“Participanții“).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantilor care îndeplinesc condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 

·         Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;

·         Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;

·         Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;

·         Să dea like paginii https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

·         Să dea like postării cu anunțarea concursului;

·         Să dea tag către doi prieteni cărora le-ar fi de folos produsele Parasites; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;

·         Să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor;

·         Opțional pot distribui postarea cu anunțarea concursului.

 

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnati 7 câștigători pentru perioada 13-17 mai 2024. Se va acorda cate un premiu format din 1 Kit Repelent Santanderm (1xgel impotriva intepaturi insecte, 1xspray repelent impotriva tantarilor si capuselor, 1xroll-on repelant tantari si capuse) sau o boxa portabila JBL.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de 1259.39 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuală a unui premiu este de:

– Kit Repelent Santanderm 59.9 RON (TVA inclus)

– Boxa portabila JBL 479.99 RON (TVA inclus).

5.4. Participantii desemnati câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiile revin numai Participantilor desemnati câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

           

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnati de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și vor fi anunțati la data 21 mai 2024 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul #giveaway Viva Pharma trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 21 mai 2024 astfel: li se va afișa numele pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro într-un story dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • participantul îndeplinește condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;

·         datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiile vor fi expediate prin curier, la adresele specificate de câștigători, astfel cum acestea au fost comunicate prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participantii desemnati câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului câștigat și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

  

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantii sunt unici responsabili asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 17 mai 2024, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro dar si la Comunicare.respiro@mediplus.ro

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA DESIGN SRL, cod unic de înregistrare RO35015136, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. DR.MAX S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

Ø  Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

Ø  Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø  Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

Ø  Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

Ø  Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø  Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

Ø  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către DR.MAX S.R.L., cu sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a DR.MAX S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII


13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Eu, MARINESCU ANIȘOARAîn calitate de mandatar al DR.MAX S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. 260108 din data de 13.05.2024 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                        

                                                                   ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 718

      Anul 2024, Luna MAI, Ziua 13

 

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

MARINESCU ANIȘOARA, în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Com. Mogoșoaia, Str. Aeroportului, nr. 53, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4563154 din data de 23.09.2022, conform Furnizare informaţii/ Certificat Constatator nr.1319413/27.11.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN,

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. 157 din 13.05.2024.

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                                                      Savici Ligia Maria

 

REGULAMENT CONCURS INSTAGRAM

#giveaway Viva Pharma

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2024

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


1.1. Organizatorul Concursului #giveaway Viva Pharma(denumit în continuare „Concursul”) este DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4563154  din data de  23.09.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.03.2023, şi conform Furnizare informaţii/ Certificat Constatator nr. 1319413/27.11.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna MARINESCU ANIȘOARA, CNP 2880504211198, cetățean român, domiciliată în Orș.Popești-Leordeni, Șos.Oteniței, nr.13B, et.2, ap.6, Jud.Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 542840, emisă de S.P.C.L.E.P. Popești-Leordeni la data de 15.02.2017 cu valabilitate până la data de 04.05.2027, împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, CNP 1750704330771, cetățean român, născut la data de 04.07.1975, în Jud. SV, Com. Dolhești, cu domiciliul în Mun. București, Sec. 2, Str. Sfânta Treime nr. 48, posesor al C.I., seria RK, nr. 389707, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 30.07.2019 în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


2.1. Concursul se va desfășura în perioada 13-17 mai 2024, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram a companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE


3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Instagram, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea (“Participanții“).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Concursului: https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

·         Participanții trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;

·         Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;

·         Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;

·         Să dea follow paginii www.instagram.com/farmaciile.respiro/

·         Să dea like postării cu anunțarea concursului;

·         În comentarii să dea către doi prieteni cărora le-ar fi de folos produsele Parasites; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;

·         Opțional pot distribui pe story acest giveaway.

 

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participanțul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI


5.1. În cadrul concursului vor fi desemnati 7 câștigători pentru perioada 13-17 mai 2024. Se va acorda cate un premiu format din 1 Kit Repelent Santanderm (1xgel impotriva intepaturi insecte, 1xspray repelent impotriva tantarilor si capuselor, 1xroll-on repelant tantari si capuse) sau o boxa portabila JBL.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de 1259.39 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuală a unui premiu este de:

– Kit Repelent Santanderm 59.9 RON (TVA inclus)

– Boxa portabila JBL 479.99 RON (TVA inclus).

5.4. Participantii desemnati câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiile revin numai Participantilor desemnati câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

           

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR


6.1. Câstigatorii vor fi desemnati de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și vor fi anunțati la data 21 mai 2024 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul #giveaway Viva Pharma trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI


7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 21 mai 2024 astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un story dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului câștigat și nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR


8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI


9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 17 mai 2024 ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI


10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro, dar si la Comunicare.respiro@mediplus.ro

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA DESIGN SRL, cod unic de înregistrare RO35015136, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. DR.MAX S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

Ø  Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

Ø  Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø  Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

Ø  Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

Ø  Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø  Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

Ø  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către DR.MAX S.R.L. cu sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a DR.MAX S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE


12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII


13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE


14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Eu, MARINESCU ANIȘOARAîn calitate de mandatar al DR.MAX S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. 260108 din data de 13.05.2024 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                        

                                                             ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

__________________________

 

 

 

 

  

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 717

      Anul 2024, Luna MAI, Ziua 13

 

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

MARINESCU ANIȘOARA, în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Com. Mogoșoaia, Str. Aeroportului, nr. 53, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4563154 din data de 23.09.2022, conform Furnizare informaţii/ Certificat Constatator nr.1319413/27.11.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN,

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. 157 din 13.05.2024.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. 157 din 13.05.2024.           

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                                             Savici Ligia Maria

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 APRILIE – 31 MAI 2024”

 1. Organizatorul campaniei

1.1.      Organizatorul campaniei promoţionale “TOMBOLA RESPIRO 1 APRILIE – 31 MAI 2024” (denumită în continuare „Campania”) este DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Mogoșoaia, Str.Aeroportului, nr.53, Jud.Ilfov, înregistrată la înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, Identificator Unic La Nivel European RO ONRC.J23/673/2007, Cod Unic de Inregistrare 9378655, conform cu Certificatul de Înregistrare seria B, nr. 4564422, din data de 21.10.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.02.2024 și Certificatul Constatator nr. 422888/26.03.2024 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, obținut on-line, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna MARINESCU ANIȘOARA, împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTINîn baza procurii autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 APRILIE – 31 MAI 2024 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulele RESPIRO LITE, RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

 1. Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, orice produs din gamele participante (indiferent de natura acestora), astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii DR MAX ROMANIA, angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă toate Produsele din portofoliul SUN WAVE PHARMA.

 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.       În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un Smart TV, în valoare de 1500 lei (TVA inclus/buc)
 • 12 (doisprezece) premii constând în câte un Bratara Fitness, în valoare de 300 lei (TVA inclus/buc)
 • 90 (nouazeci) premii constând în câte o Cantar corporal digital, în valoare de 74 lei (TVA inclus/buc)
 • 300 (treisute) premii constând în câte un Pachet de produse Sun Wave Pharma, în valoare de 85 lei (TVA inclus/buc)

6.2.      Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 40,260 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 1. Mecanismul Campaniei

7.1.      După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora), din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 aprilie 2024.

7.2.      Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal  din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 138.200 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e participant/e din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 iunie 2024.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.    Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei Smart TV;
 2. b) Urmatoarelor 402 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un Bratara fitness, un Cantar digital, un pachet produse Sun Wave Pharma, în următoarea ordine:
 • Primelor 12 Taloane Principale validate li se vor atribui câte o Bratara Fitness,
 • Urmatoarelor 90 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Cantar digital;
 • Următoarelor 300 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un pachet de produse Sun Wave Pharma.

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 1. Date cu caracter personal

10.1.    Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Dr Max SRL cu sediul în Mogoșoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail dpo@drmax.ro.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

          10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Dr Max SRL vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.    Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmaciilerespiro.ro sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.    Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.    Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.    În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 1. Litigii

12.1.    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Diverse

13.1.    Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

Eu, MARINESCU ANIȘOARAîn calitate de mandatar al DR.MAX S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ………………. din data de 29.03.2024 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                          ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 

  ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ……

      Anul 2024, Luna MARTIE, Ziua 29

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

MARINESCU ANIȘOARA,  în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Mogoșoaia, Str.Aeroportului, nr.53, Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, Identificator Unic La Nivel European RO ONRC.J23/673/2007, Cod Unic de Inregistrare 9378655, conform cu Certificatul de Înregistrare seria B, nr. 4564422, din data de 21.10.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.02.2024 și Certificatul Constatator nr. 422888/26.03.2024 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, obținut on-line, în baza procurii autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov,

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și 2 (două) anexe.

 

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 29.03..2024.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 29.03.2024.           

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                              Savici Ligia Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA AUTENTIC………/ 29.03.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO 1 APRILIE – 31 MAI  2024”

CLIENT

ADRESE

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, sos. Colentina, nr. 26, Sector 2

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, b-dul Lacul tei, nr. 126-128 (Alvic Farm), Bucuresti

ACTFARM

TARGU JIU, extensie Piata Centrala, judet Gorj

ACTFARM

TARGU JIU, Str. 1 Decembrie 1918, judet Gorj

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Zorelelor, nr. 64, judet Constanta

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Tulcei, nr. 20, judet Constanta

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Paltinis Bl K20 parter, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.1 Decembrie 1918- Coplex Simplon, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.Simion Stoilov, Bl 11 ,parter- Rovine , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

Craiova, str. Brazda lui Novac Bl C6 parter -piata Baba Novac, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Bucuresti Nr.40, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Henri Coanda, nr. 59,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul 1 Mai -parter cladire confectii , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul. Oltenia Bl.3 parter – Craiovita Noua, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul Nicolae Romanescu Nr. 145 ,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Dezrobirii Bl. F14 parter – Piata Centrala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA MELINESTI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA POIANA MARE, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA DABULENI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

BALS, vis a vis de Kaufland, (drogherie), judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CALAFAT, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, judet Dolj

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALEXA FARM SRL

COMUNA CORCOVA, str. Principala, nr. 17, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA BOTOIESTI, str. Principala, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA TAMNA, str. Principala, judet Mehedinti

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT ADJUDENI, str. Principala, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Muncii, nr. 31, judet Neamt

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti

AMARIS PHARM S.R.L.

COMUNA ACATARI, str. Principala, nr. 96, judet Mures

AMARIS PHARM S.R.L.

COMUNA ERNEI, DN15, nr. 591, Selgros, judet Mures

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Independentei, nr.4, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1918, nr 176, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, str. Andrei Muresanu, nr. 32, judet Cluj

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Cuza Voda Nr.53 A, judet Olt

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Bucuresti Nr 1 A, judet Olt

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

EFORIE SUD, str. Mihai Eminescu, nr. 4, parter, corp C1,  judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA COGEALAC, str. Garii, nr. 40, corp C2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

SAT 2 MAI, COMUNA LIMANU, str. Gheorghe Bunoiu, nr. 356, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

VALU LUI TRAIAN,Str. Calea Dobrogei nr.104 , Jud.Constanta

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, nr. 2, bl. S1, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, str. Petru Rares, nr. 17, parter, judet Neamt

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA STANILESTI, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

SAT LUNCA BANULUI, judet Vaslui

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA DRAGOTESTI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA ROBANESTII DE JOS, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA TESLUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA HOREZU POENARI, judet Dolj

BLUE PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, 22 Decembrie 1988, judet Mures

BLUE PHARMA S.R.L.

CISNADIE, str. Aparari, nr. 1, judet Sibiu

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 1, judet Sibiu

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 2, judet Sibiu

BUJOR-FARM SRL

CARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, judet Olt

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. 22 Decembrie, nr. 9-11, judet Suceava

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. Mihai Eminescu, nr. 24, judet Suceava

CAMPHORA SRL

SUCEAVA,Str. Stadionului, Nr. 2A, Arbore, judet Suceava

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj

CERULEX SRL

SAT CELARU, COMUNA CELARU, str. Inv. Marin Georgescu, nr. 534, judet Dolj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Mihai Viteazu, nr. 6F judet Mehedinti

COMAY SRL

MEDIAS, str. I.G.Duca, nr. 31, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, nr. 20, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, bl. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, nr. 65, judet Sibiu

COMAY SRL

COPSA MICA, str. Eprubeta, nr. 11, judet Sibiu

COMAY SRL

TARGU MURES, str. Infratirii, nr. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, judet Sibiu

COMAY SRL

COMUNA SEICA MARE, str. Principala, judet Sibiu

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr 95, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, strada Stefan cel Mare, nr. 128 A, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 267, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, str. Eliberarii, nr. 10, judet Constanta

COMETA TRADE

OVIDIU, sos. Nationala, nr. 64, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 305, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 120, judet Constanta

COMETA TRADE

BAIA, str. Republicii, nr. 21, judet Tulcea

COMETA TRADE

COMUNA CUMPANA, sos. Constantei, nr. 108 A, judet Constanta

CORAL-PHARM

REBRISOARA, str. Principala, nr. 744, judet Bistrita

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, str. Transilvaniei, nr. 14, parcul Magnoliei, judet Bihor

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, magazinul Crisu, b-dul Republicii, nr. 30, judet Bihor

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT PIETROSANI, COMUNA PUCHENII MARI, Tarla 15, Parcela Cc 959, jud. Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, str G-ral Vasile Milea, nr 3, bl B1, Etaj P, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, sos Nordului, nr 1, parter, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

URZICENI, b-dul Republicii, nr. 7, bloc 326, parter, ap. 1, judet Ialomita

DIAFARM SRL PLOIESTI

TARGOVITE, Calea Bucuresti, nr. 7, bl H1, sc. A, parter, judet Dambovita

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT LAZURI, COMUNA COMSANI, str. Comsanilor, nr. 11, judet Dambovita

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT SOTANGA, COMUNA SOTANGA, str. Minerului, nr. 5

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT ANINOASA, COMUNA ANINOASA, str. Fantana Pacii, nr. 2

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA NOUA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA BRASTAVATU, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA CILIENI, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA DOANCA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA OBARSIA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA TIA MARE, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRITA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA IZBICENI, judet Olt

DIONA FARM SRL

PLOIESTI, str. Marasesti, nr.185 complex Cioceanu, judet Prahova

DINOFARM SRL

COMARNIC, str. Republicii, nr. 86, parter, ap. 9, judet Prahova

DINOFARM SRL

PLOPENI, b-dul Independentei, nr. 7, judet Prahova

DINOFARM SRL

BREAZA, Str. Ocinei nr 1E, judet Prahova

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

HOREZU, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.1, parter, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNA, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA, judet Prahova

ELISAFARM SRL

GALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Al. Lapusneanu, nr. 107, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Cismelei, nr. 16, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Stefan cel Mare, nr. 49, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 147, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, Aleea Daliei, nr. 22, judet Constanta

FARM ELENA SRL

REGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet Mures

FARM MOND

CONSTANTA, B-dul Ferdinand, nr. 89A,  judet Constanta

FARM MOND

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 213, judet Constanta

FARM MOND

MEDGIDIA, str. Republicii, nr. 86, judet Constanta

FARM MOND

CONTANTA, b-dul Mamaia, nr. 160, judet Constanta

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 42C, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Transilvaniei, nr. 36, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Gheorghe Petrascu, nr. 17, bl. P4, ap. 33, judet Galati

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Ana Ipatescu, nr. 2, bl. E1, sc. A, ap. 2, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Aleea Pietonala, Piata George Enescu, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Vasile Alecsandri, nr. 10, judet Suceava

FARMACIA CINA SRL

PLOIESTI,str. Bahluiului, nr.1, parter, ap. B, judet Prahova

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA ELE FARM SRL

COMUNA PIETROSANI, judet Teleorman

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA FILANTROPIA SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, Nr. 1c, judet Alba

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA HYPERICUM SRL SANICOLAU

SANNICOLAU MARE, str. Decebal, nr. 15, judet Timis

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MARTINIS,judet Harghita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA NEGRILA SRL

SLOBOZIA, b-dul Cosminului, judet Ialomita

FARMACIA NEGRILA SRL

SLOBOZIA, str. Matei Basarab, nr. 37, judet Ialomita

FARMACIA NORD DINU MAXIFARMA S.R.L.

PLOIESTI, str. Gheorghe Doja, nr. 70, parter, judet Prahova

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. 1 Decembrie 1918, bl. A19, parter, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

FUNDULEA, str. Vasile Babus, nr. 104 C, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 24, bloc M19, scara 3-4, parter, judet Calarasi

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. M7, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, calea Motilor, nr. 114 B, spatiul comercial nr. 2, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, str. Closca, bl. CF 11, ap. 63, judet Alba

FARMACIA SINZIANA S.R.L.

COMUNA LASLEA, nr. 281, judet Sibiu

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL

SAT SUPLACU DE BARCAU, str. Crinului, nr. 72, bl. S5, judet Bihor

FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL

SAT MARCA, COMUNA MARCA, str. Principala, nr. 104, judet Bihor

FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL

SAT BRUSTURI, COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 374, spatiul comercial II, bl. P+2, ap 2, judet Bihor

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMACIA YASSMINE SRL

SAT CAPALNITA, COMUNA CAPANITA, nr. 652, judet Harghita

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj

GALENUS M.G.M. SRL

NASAUD, b-dul Granicerilor, nr.24, judet Bistrita -Nasaud

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANDRA, Str Principala, nr. 447, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CENAD, str. Principala, nr. 1802, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA VARIAS, SAT VARIAS, str. Principala nr 554, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA PERIAM, str. Muresului, nr. 135, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA ORTISOARA, str. Principala, nr. 259/b, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SATCHINEZ, SAT SATCHINEZ, str. Trandafirilor 47A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA LOVRIN, str. Principala 253, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANPETRU-MARE, str. Principala, nr. 4, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA GOTTLOB, str. Principala, nr. 443, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CARPINIS, str. A-III-a, nr. 29A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA BILED, Str. Principala, nr. 409, judet Timis

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 78, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HIPOCRAT FARM SRL CONSTANTA

CONTANTA, b-dul 1 Mai, nr. 84, judet Constanta

HIPOCRAT PLUS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, b-dul Caraiman, nr. 1-4 , bloc PF 6, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA DUMBRAVA NOUA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PODULENI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA REDIU, judet Neamt

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 198, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA OSORHEI, str. Principala, nr. 182, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. C-tin Brancusi, nr. 1, bl. D 34, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 30, complex comercial Lotus, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 45, bl. D 121, ap. 1, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 76, bl. AN76, parter, juder Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Republicii, nr. 7, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SALONTA, str. Piata Libertatii, nr. 2, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SAT SARBI, nr.586 A, judet Bihor

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4

IGIENA TEHNOFARM

SIMLEUL SILVANEI, str. 22 Decembrie 1989, nr. 3/A, judet Salaj

IGIENA TEHNOFARM

COMUNA CAMAR, str. Principala, nr. 2, judet Salaj

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Lunca Oltului, nr.31-35, incinta Sepsi Value Center, judet Covasna

KRISIA FARM SRL

COMUNA MANASIA, calea Bucuresti, nr. 1, judet Ialomita

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5

LIANA SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, nr. 49 bis, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA SILISTEA, str. Bucuresti, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA TATARASTII DE JOS, str. Principala, nr. 111, judet Teleorman

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

RUPEA, str. Republicii, nr. 199, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA BUNESTI, str. Principala, nr. 40, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA CATA, str. Principala, nr. 261, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA CRIZBAV, str. Principala, nr. 141, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TARLUNGENI, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TELIU, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA ORMENIS, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA APATA, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA SINCA,sat Sinca Veche, jud. Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA SINCA,sat Sinca Noua, jud. Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA POIANA MARULUI, jud. Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA RACOS, jud. Brasov

MACAVEIDEAK

AIUD, Str. Spitalului, Nr. 1, judet Alba

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani

MEDICA PLUS SRL

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA TOBOLIU, nr.123, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANTION, nr.297, judet Bihor

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Banki Donath, nr. 5, judet Covasna

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Brailei, nr. 197, bl. A1, parter, judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. George Enescu, nr. 9,  judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

COMUNA LUNCAVITA, str. Drumul Teilor, nr. 12, judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

COMUNA VACARENI, str. Principala, nr. 94, judet Tulcea

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JEBEL, nr. 274/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JAMU MARE, nr. 1, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA MORAVITA, nr. 295, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA VOITEG, nr. 81/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA LIEBLING, nr. 112, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA PADURENI, nr. 220, judet Timis

ADAMAPHARM S.R.L

SAT PERIAM, COMUNA PERIAM, nr. 990, judet Timis

ADAMAPHARM S.R.L

SAT PESAC, COMUNA PESAC, nr. 355/8, judet Timis

MORPHEUS SRL

FALTICENI, str. Mihai Eminescu, bl. 1, parter, sc. B, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA BOGDANESTI, str. Principala, in apropiere de primarie, judet Suceava

CAMPHORA SRL

COMUNA BOTOSANA, str. Principala, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, in apropiere de parc central, judet Suceava

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Ion Mester, nr. 5, judet Cluj

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Dambovita, cart. Marasti, judet Cluj

NATALIA FARM S.R.L.

SLOBOZIA, str. Decebal, nr. 2, bl. U50, judet Ialomita

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul George Cosbuc, nr. 34, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 25, parter, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Unirii, nr 12, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Aleea Rotunda, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. George Cosbuc, nr. 31B, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Granicerilor, nr. 99, ap. 16, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Iuliu Maniu, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Progresului, nr. 5, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 61, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 73, parter, magain 013 A, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, aleea Minerilor, nr. 31, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, str. Gutinului, nr. 3, ap. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Nasaudului, B17, sc. B, ap. 16, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. General Grigore Balan, nr 39, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Imparatul Traian, nr. 8, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Ravernsburg, nr. 2, judet Satu-Mare

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Stefan cel Mare, nr. 22,parter, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

NEGRESTI-OAS, str. Victoriei, nr.9, parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, aleea Universuilui, nr.2 B, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Lucian Blaga, bloc UU 10, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Unio, micro 17, bloc UH 53, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Horea, nr. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Gheroghe Lazar, nr. 2, ap3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Libertatii, nr.3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, ap. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Jocului, bl. UJ13, ap. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Bobocului, nr. 30, etaj Parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Ignisului, Nr.2A, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Vezendiului, Nr.489, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

ARDUD, str. Ardudului Mic, nr 5, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Avram Iancu, nr. 22, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Regele Mihai I, nr. 100, judet Maramures

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 17, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Trandafirilor, bl. 4, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

TASNAD, str. Nicolae Iorga, bl. 13, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. George Calinescu, nr. 42, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, bd-ul Lalelei, bl. R13, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT HODOD, str. Principala, nr. 65, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Botizului, nr. 47, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr.27, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SAT BOGDAN, str. Principala, nr. 67, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Regele Mihai I, nr. 4, judet Maramures

NORDPHARM SRL

COMUNA TIREAM, str. Vezendinului, nr.489, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT PETRESTI, str. Principala, nr.65, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, Piata 25 Octombrie, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT BABASESTI, str. Principala, nr. 50, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

COMUNA MEDIESUL AURIT, str. Principala, nr. 117, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT POTAU, str. Principala, nr.307, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT CIUMESTI, str. Principala, nr.307, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT ACAS, str.Mihaienilor, nr.402, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT TURT, str. Calinete, nr.8, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SAT TARSOLT, str. Principala, nr.85, judet Satu Mare

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj

PAEONIA FARM SRL

BUSTENI, str. Libertatii, nr. 150, judet Prahova

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARM SRL

MEDIAS, str. Closca, nr. 4, judet Sibiu

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman

PHARMAPLUS SRL

FALTICENI, str. Republicii, nr. FN, bl 31, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Statiunii, nr.3, Bl. E 8, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Universitatii, nr19, centru Zimbru, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA PREUTESTI, SAT PREUTESTI, str. Principala, nr.32, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUN SCHEIA, str. Humorului, nr.86, in Galeria Comerciala Jumbo, spatiul comercial nr. 12, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII-MARI, str. Principala, in incinta dispensarului medical, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA IASLOVAT, str. Principala, nr.577A, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

DOLHANA, str. Oltea Doamna, nr. 26, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DRAGUSENI, In incinta dispensarului, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, nr. 214, judet Suceava

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 30, bl. I38, sc. B, parter, judet Calarasi

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, b-dul Republicii, nr. 3, bl. N32, judet Calarasi

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, str. Belsugului, nr. 4, bl. K7, parter, judet Calarasi

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PRO VITA SRL

FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 27, Centru Comercial ZAMFIR, judet Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Brailei, nr. 41, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT DUMBRAVENI, COMUNA DUMBRAVENI, judet Vrancea

PRO VITA SRL

Sat Gugesti, Com Gugesti, blvd. Mihail Kogalnigeanu, nr. 6, Jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, Str. Aurora, Bloc 1, Scara 1, Etaj P, jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Piata Moldovei, nr. 19A, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT VULTURU, COMUNA VULTURU, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT BOLOTESTI, COMUNA BOLOTESTI, judet Vrancea

PRO VITA SRL

Sat Gugesti, Com Gugesti, Jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Cuza Voda, nr. 1B, judet Vrancea

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI, str. Targului, nr.4 complex II, parter, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POIANA, COM POMANA, Str Principala, nr 933 A, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI , COM POTLOGI , Str Targului , nr 4 , judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

COMUNA COSTESTII DIN VALE, Str.Capsunilor Nr.449, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT ODOBESTI, str. Principala, nr. 1, judet Dambovita

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA PUSCASI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA CODAESTI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA DUMESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA TODIRESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BALTENI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BACESTI, dispensar, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis

SANOFARM LUX S.R.L.

COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj

SANTAL PHARM SRL

PANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, str. Vasile Goldis, nr. 13, ap. 4, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr. 75, bl. A 18, et. P, ap. 1, judet Alba

SICOFARM SRL

TEIUS, str. Clujului, nr. 78P, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Transilvania, nr. 20, bl. 62, parter, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr.16 C,  judet Alba

SIN FARM SRL

CHISINEU-CRIS, str. Infratirii, Nr 113, judet ARAD

SOFI PRIMPHARM

23 AUGUST, str. George Calinescu, nr. 52, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA LIMANU, str. Bradului, nr. 23, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA ALBESTI, sos. Mangaliei, nr. 22 A, judet Constanta

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Transilvaniei, nr. A14, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Mihai Viteazu, nr. 2, judet Alba

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Camil Ressu, nr. 41, Sector 3

TINOS FARM SRL

BRAGADIRU, str. Sperantei, nr. 30-32, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, str. Rezervelor, nr. 56, Spatiu Comercial 6, bl. 4, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Drumul Taberei, nr. 34, Sector 6

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, lot 2, bloc B, parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 109A, Sector 4 (Piata Progresul)

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 4, Sector 2

TINOS FARM SRL

MAGURELE, str. Chirca, nr. 106, Spatiu Comercial, Parter, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 295, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, aleea Barajul Dunarii, nr. 10C, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Nitu Vasile, nr. 50-54, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Alexandru Obregia, nr. 20, bl. 20BIS, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

POPESTI-LEORDENI, str. Amurgului, nr. 34, corp A, Spatiu nr. 10, in centrul comercial La Strada, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str.Victor Brauner, nr. 29, sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Baba Novac, nr. 9, complex comercial A2, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 347, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Jean Steriadi, nr. 94, Parter, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Viilor, nr. 94, Parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Brasov, nr. 25, Sc. A1, A2, A3, Bl. A, Sector 6

TINOS FARM SRL

SAT GLINA, COMUNA GLINA, str. Libertatii, nr. 320

TISSANA FARMACEUTIC SRL

COMUNA STEFAN CEL MARE, str. Gradinitei, nr. 36, Dispensarul comunal, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

CALARASI, str. Victoriei, lot 2, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

LEHLIU, str. Principala, nr. 57, judet Calarasi

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMUNA ASAU, str. Principala, nr. 67, judet Bacau

TRAVERTIN S.R.L.

TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, BL A1,SC A, AP 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Bd. Unirii, bloc B4-B5, parter, Judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Stadionului, BL 21 B, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Unirii, BL O1, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Cart. Dorobanti, nr 1,  bloc 7C, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Dorobanti, nr. 85, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Ostrovului, nr. 10, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Unirii, nr. 160, judet Buzau

TRI FARM SRL

FIENI, str. Ing. Aurel Rainu, nr.76, judet Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, bloc 58 (C3-1) , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, Nr. 61A, Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI,str. Unirii, bloc 17, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

MORENI, str. Cpt Ion Pantea, nr. 14, bl. L-1, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

PLOIESTI, Calea Bucuresti nr.9, bloc 8A, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Cameliei, nr. 27D, Complex Ideam (fost 14)

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Chimiei nr 5, colt cu str Mihai Bravu, bloc 4B, parter,  judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. General Vasile Milea, nr. 9, bl. B4, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Grivitei, nr. 2, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Malu Rosu, nr. 89 A, bl. 101, C2, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Soldat Moldoveanu Marian, Complex Aurora Vest, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Unirii, nr. 2, bl. MAN, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Veronica Micle, nr.1, bl. F, et. P, judet Prahova

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Cringul Meiului, nr 73, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, Str. Toamnei Dig. Nr. FN, bloc 3B,parter,ap. 0, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Toamnei, bl 31, ap 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

SAT CERASU, Comuna Cerasu, Nr 3C, (CENTRU), Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT BATRANI, Comuna Batrani, spatiul din cadrul Dispensarului Uman Batrani, Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DRAGANESTI, COM. DRAGANESTI, nr, 118, judet PRAHOVA

TRI FARM SRL

SAT SACUIENI, str. Stadion, nr. 1, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT GURA OCNITEI, COMUNA GURA OCNITEI, str. Principala, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PERSINARI, COMUNA PERSINARI, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PICIOR DE MUNTE, COM DRAGODANA, nr. 315, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT RUNCU, COMUNA RUNCU,Strada Principala nr. 100 ,Judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT SPERIETENI, COMUNA GURA SUTII, nr.39, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VLADENI, COMUNA VLADENI, str. Farmaciei nr. 653, jud. Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VULCANA-PANDELE, STR PRINCIPALA, nr. 28, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul Independentei, BL 7, SC B, ET 0, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul unirii, bl. 60, sc. C, etaj Parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, Str. Garii, Nr. 6 , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Garii, nr.2,  bl. Garsoniere, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 50 A, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA BRANESTI, str. Principala, nr. 225, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA POSESTI, SAT NUCSOARA DE JOS, str. Daramaturii, nr. 1

TRI FARM SRL

PUCIOASA, str. Republicii, bl. A2 (vis a vis de spital)

TRI FARM SRL

SAT PAULESTI, str. Calea Unirii, nr.246, judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DARMANESTI, str Dispesarului, nr. 1042, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT MISLEA, str. Schelei FN, judet

DEMI FARM

SAT BARCANESTI, COMUNA BARCANESTI, nr.360, bloc SMA, sc. B, judet Prahova

DEMI FARM

SAT TINOSU, COMUNA TINOSU, str. Principala, nr. 347, judet

FARMACIA BRATU

URLATI, str. 1 Mai, nr. 105, sc. A, ap 2, judet Prahova

FARMACIA BRATU

SAT BLEJOI, COMUNA BLEJOI, judet Prahova

FARMACIA BRATU

COMUNA LIPANESTI, centru medical Lipanesti DN1A, judet Prahova

URSA-FARM SRL

VANJU MARE, str. Republicii, nr. 97, bl. 5, sc. 1, ap. 2, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti

VITALOGY FARM S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor

VLADIMIR FARM S.R.L.

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

ROSIORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

COMUNA CRANGENI, str.Principala, judet Teleorman

ZEN PHARMA S.R.L.

REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA CRISTESTI, str. Garii, nr. 534, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA BRANCOVENESTI, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA IDECIU DE JOS, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA GARNESTI, SAT PERIS,  str. Principala, nr 36, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA DEDA, SAT DEDA, nr. 172/A, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT VALENII DE MURES, COMUNA BRANCOVENESTI, nr. 20, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT VATAVA, COMUNA VATAVA, nr. 303, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA CRISTESTI, Str. Principala, nr. 678, bl. A,ap. 2, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT SANCRAIU DE MURES, COMUNA SANCRAIU DE MURES, str. Vale, nr 68A, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT GORNESTI, COMUNA GORNESTI, nr 432, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT DEDRAD, COMUNA BATOS, nr 369, judet Mures( OFICINA)

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

PITESTI, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, Bl P13, parter, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT SILISTEA, COMUNA CATEASCA in incinta Caminul Cultural, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT TEIU VALE, COMUNA TEIU VALE, str. Principala, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT NEGRESTI, COMUNA NEGRESTI, str. Principala, in incinta dispernsarului, judet Arges

HEDERA HELIX FARM SRL

ARAD, str. Aurel Vlaicu, bl. 20, ap. 3, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

ARAD, str. Cocorilor, nr. 49, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SEMLAC, nr. 7, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SEITIN, Str. Horia, nr. 27/6, sc. B, ap. 6, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SECUSIGIU, nr. 280, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SANPETRU GERMAN, nr. 237, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA FELNAC, nr. 390, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SELEUS, nr. 410, judet Arad

ENYAFARM SRL

SOMCUTA MARE, str. Republicii, nr, 4A, judet Maramures

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, nr. 10, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Republicii, nr. 43, bl. 107, ap. 2, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba

EURO FARM SRL

CAMPENI, str. Libertatii, nr. 1A, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Unirii, nr. 5, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, SP COM 76, judet Alba

ELFA SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Bucovina, nr. 17, sc. A, parter, judet Botosani

CATRENA SANTIS SRL

SAT SAVENI,Str. Nicolae Iorga, nr. 27, judet Ialomita

ANTAL LOGISTIC SRL

COMUNA RACOS,Str. Bethlen Nr 22,judet Brasov

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA VISEU DE JOS , str.Principala nr 298, judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA Poienile de sub Munte, str.Principala nr 3 , judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA SACEL, Principala nr. 1509 , judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA MOISEI, str.Principala nr 394, judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA BOGDAN VODA, str.Principala 156 ,judet Maramures

CRISFARM SRL VISEU

COMUNA LEONIDA, str.Principala 320 A ,judet Maramures

APOTHEKE ALBA S.R.L.

ALBA-IULIA, B-vd Transilvanie, nr 26, Judet Alba

ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar S.S. MARINESCU ANIȘOARA

 

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/29.03.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„TALONUL”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 APRILIE – 31 MAI 2024”

ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “TOMBOLA RESPIRO 1 APRILIE – 31 MAI 2024″

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 FEBRUARIE – 31 MARTIE 2024”

 1. Organizatorul campaniei

1.1.      Organizatorul campaniei promoţionale “TOMBOLA RESPIRO 1 FEBRUARIE – 31 MARTIE 2024” (denumită în continuare „Campania”) este DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Mogoșoaia, Str.Aeroportului, nr.53, Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr.J23/673/06.03.2007, Identificator Unice la Nivel European (EUID): ROONRC J23/673/2007, Cod Unic de Înregistrare 9378655, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4564422  din data de  24.10.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.05.2023, şi conform Furnizare Informații nr. 122879 din data de 18.01.2024 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna MARINESCU ANIȘOARA, împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, în baza procurii autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 FEBRUARIE – 31 MARTIE 2024 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulele RESPIRO LITE, RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

 1. Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, orice produs din gamele participante (indiferent de natura acestora), astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii DR MAX ROMANIA, angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate in lista de mai jos:

Produs

ARTROSTOP CT *30 CPR MAST

PACHET ARTROSTOP COLAGEN CT*30 COMPR MAST+30 COMPR MAST

VITAMINA B COMPLEX+VITAMINA C*30TB

PACHET B-COMPLEX PLUS VIT C CT*30 TAB+30 TAB

IDELYN BELIEMA EFFECT PLUS CT*7 TB VAGINALE

BELIEMA EXPERT CREMA INTIMA CT*30 ML

IDELYN BELIEMA PROSENSITIVE GEL INTIM  FL*200ML

BRONHOKLIR SIROP FUMATORI 15PLIC X 5ML

BRONHOKLIR SIROP TUSE PRODUCTIVA 15PLIC X 5ML

BRONHOKLIR SIROP TUSE USCATA 15PLIC X 5ML

BRONHOKLIR SIROP TUSE PRODUCTIVA*200ML

BRONHOKLIR SIROP TUSE USCATA*200ML

CALCIUM-MAGNEZIUM-ZINC 100TB

PACHET CALCIUM-MAGNEZIUM-ZINC CT*100 TAB+30 TAB

CALCIUM-MAGNEZIUM-ZINC 30TB WALMARK

CALCIUM-MAGNEZIUM-ZINC FORTE 30TB

CALCIUM-MAGNEZIUM-ZINC OSTEO CT*30TB WALMARK

PACHET CARTILAJ DE RECHIN PLUS 740MG CT*100 CAPS+30 CAPS

CARTILAJ DE RECHIN PLUS*100CPS

CARTILAJ DE RECHIN PLUS*30CPS

CETEBE EXPRESS *30 CPS

CETEBE HERBAL *30 CPS

PACHET CETEBE IMUNO ACTIVE CT*60 CAPS+SELENIU FORTE CT*30 TAB

CETEBE IMUNO ACTIVE *30CPS

CETEBE IMUNO ACTIVE *60CPS

CETEBE 500 MG CT*30 CPS ELIB PREL

CETEBE VIT. C 500MG CT*60CAPS ELIB. PREL.

CHOLE- PRO CT* 30CAPS

COENZIMA Q10 FORTE 60MG CT*30 CAPS  WALMARK

COENZIMA Q10 MAX 100MG*30CPS WALMARK

PACHET COENZIMA Q10+CARNITINA CT*30 CAPS+30 CAPS

COENZIMA Q10+CARNITINA*30CPS WALMARK

CROM FORTE 200MCG *30 TB WALMARK

DAOSIN CT*30COMPR FILM

DEGASIL * 32 CPS WALMARK

EVENING PRIMROSE 1000MG*30 CPS

FIER COMPLEX 20MG*30TB WALMARK

PACHET GINKOPRIM MAX 120MG CT*60 TAB + 30 TAB

GINKOPRIM MAX 120MG*30TB WALMARK

GINKOPRIM MAX 120MG*60TB WALMARK

HEDRIN ONCE GEL 100ML

HEDRIN SPRAY PREVENTIE*120ML(ANTIPADUCHI)

HEDRIN TREAT&GO SPRAY*60ML(ANTIPADUCHI)

HERBA C RAPID CT*30TB

IDELYN URINAL*30 CAPS WALMARK

IDELYN URINAL*60CPS WALMARK

IDELYN URINAL EXPRESS PH*6 PLICURI WALMARK

LACTOFLORA PROTECTIE INTESTINALA PENTRU ADULTI CT*7 FL*7ML

LACTOFLORA BABY FL*10ML

LACTOFLORA BALANCE CT*14 CPS

LACTOFLORA PROTECTIE INTESTINALA PENTRU COPII CT*7 FL*7ML

LACTOFLORA IMUNO CT*30 CPS VEGETALE

LACTOFLORA JUNIOR CT*10 CPS

LACTOFLORA PRODIGEST CT*10 CPS

PACHET LACTOFLORA PRODIGEST CT*10 TAB+10 TAB

LACTOFLORA PROGASTRO CT*10 CPR

PACHET LACTOFLORA PROGASTRO CT*10 TAB+10 TAB

LACTOFLORA PROREGULAR CT*10 CPS

LACTOSOLV CT* 30 CPS

LECITINA 1200MG*30CPS WALMARK

LECITINA 1200MG*80CPS  WALMARK

PACHET LECITINA 1200MG CT*80 CAPS+30 CAPS

LUNESTIL NOAPTE CT*15 CAPSULE DUO

MAGNEZIU + B6 * 30 TB

MAGNESIUM 200MG*30TB WALMARK

MEMOPLUS*30 TABLETE WALMARK

PACHET MEMOPLUS CT*60 TAB+30 TAB

MEMOPLUS*60 TABLETE WALMARK

MINIMARTIENI GUMMY ECHINACEA*60 JELEURI

MINIMARTIENI GUMMY SOC CU AROMA DE MERE/COACAZE NEGRE FL*60JELEURI

MINIMARTIENI  PROIMUN ACUT CT*5 PLIC

MINIMARTIENI  PROIMUN DEFEND CT*30TB MAST

MINIMARTIENI  PROIMUN DEFEND SIROP*150ML

SILIMARIN 1000MG*30GELULE NB

SILIMARIN 1000MG*30+10 GELULE NB PROMO

SILIMARIN 1000MG*60GELULE NB

OMEGA 3 FORTE 1000MG CT*60CPS WALMARK

PROENZI ARTROSTOP ACTIVE CT*14 FL

PROENZI CREMA*100ML

PACHET PROENZI ARTROSTOP INTENSIVE CT*60 TAB+60 TAB

PROENZI ARTROSTOP INTENSIVE*60TB

PACHET PROENZI ARTROSTOP RAPID+CT*90 TAB+90 TAB

PROENZI ARTROSTOP RAPID+*60TB

PROENZI ARTROSTOP RAPID+*90TB

PROSTENAL CONTROL CT*30TB

 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.       În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un Aer conditionat, în valoare de 2000 lei (TVA inclus/buc)
 • 12 (doisprezece) premii constând în câte un Ondulator par, în valoare de 590 lei (TVA inclus/buc)
 • 90 (nouazeci) premii constând în câte un Aparat vidat alimente, în valoare de 200 lei (TVA inclus/buc)

6.2.      Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 31,080 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 1. Mecanismul Campaniei

7.1.      După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora), din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 februarie 2024.

7.2.      Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal  din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 125.200 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e participant/e din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 aprilie 2024.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.    Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei Aer conditionat;
 2. b) Urmatoarelor 102 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un Ondulator par, un Aparat vidat alimente, în următoarea ordine:
 • Primelor 12 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Ondulator par;
 • Următoarelor 90 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Aparat vidat alimente;

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 1. Date cu caracter personal

10.1.    Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Dr Max SRL cu sediul în Mogoșoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail dpo@drmax.ro.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

          10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Dr Max SRL vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.    Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmaciilerespiro.ro sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.    Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.    Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.    În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 1. Litigii

12.1.    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Diverse

13.1.    Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

Eu, MARINESCU ANIȘOARAîn calitate de mandatar al DR.MAX S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ………………. din data de 31.01.2024 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                          ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ……

      Anul 2023, Luna IANUARIE, Ziua 31

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

MARINESCU ANIȘOARA, în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii DR.MAX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Mogoșoaia, Str.Aeroportului, nr.53, Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr.J23/673/06.03.2007, Identificator Unice la Nivel European (EUID): ROONRC J23/673/2007, Cod Unic de Înregistrare 9378655, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4564422  din data de  24.10.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.05.2023, şi conform Furnizare Informații nr. 122879 din data de 18.01.2024 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 267 din data de 29.01.2024 de notar public Zamfir Carla Elena cu sediul în Chitila, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și 2 (două) anexe.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 31.01.2024.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 31.01.2024.           

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                              Savici Ligia Maria

 

 

ANEXA 1 LA AUTENTIC………/31.01.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO 1 FEBRUARIE – 31 MARTIE 2024”

CLIENT

ADRESE

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, sos. Colentina, nr. 26, Sector 2

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, b-dul Lacul tei, nr. 126-128 (Alvic Farm), Bucuresti

ACTFARM

TARGU JIU, extensie Piata Centrala, judet Gorj

ACTFARM

TARGU JIU, Str. 1 Decembrie 1918, judet Gorj

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Zorelelor, nr. 64, judet Constanta

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Tulcei, nr. 20, judet Constanta

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Paltinis Bl K20 parter, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.1 Decembrie 1918- Coplex Simplon, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.Simion Stoilov, Bl 11 ,parter- Rovine , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

Craiova, str. Brazda lui Novac Bl C6 parter -piata Baba Novac, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Bucuresti Nr.40, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Henri Coanda, nr. 59,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul 1 Mai -parter cladire confectii , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul. Oltenia Bl.3 parter – Craiovita Noua, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul Nicolae Romanescu Nr. 145 ,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Dezrobirii Bl. F14 parter – Piata Centrala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA MELINESTI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA POIANA MARE, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA DABULENI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

BALS, vis a vis de Kaufland, (drogherie), judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CALAFAT, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, judet Dolj

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALEXA FARM SRL

COMUNA CORCOVA, str. Principala, nr. 17, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA BOTOIESTI, str. Principala, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA TAMNA, str. Principala, judet Mehedinti

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT ADJUDENI, str. Principala, judet Neamt

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti

AMARIS PHARM S.R.L.

COMUNA ACATARI, str. Principala, nr. 96, judet Mures

AMARIS PHARM S.R.L.

COMUNA ERNEI, DN15, nr. 591, Selgros, judet Mures

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Independentei, nr.4, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1918, nr 176, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, str. Andrei Muresanu, nr. 32, judet Cluj

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Cuza Voda Nr.53 A, judet Olt

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Bucuresti Nr 1 A, judet Olt

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

EFORIE SUD, str. Mihai Eminescu, nr. 4, parter, corp C1,  judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA COGEALAC, str. Garii, nr. 40, corp C2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

SAT 2 MAI, COMUNA LIMANU, str. Gheorghe Bunoiu, nr. 356, judet Constanta

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, nr. 2, bl. S1, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, str. Petru Rares, nr. 17, parter, judet Neamt

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA STANILESTI, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

SAT LUNCA BANULUI, judet Vaslui

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA DRAGOTESTI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA ROBANESTII DE JOS, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA TESLUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA HOREZU POENARI, judet Dolj

BLUE PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, 22 Decembrie 1988, judet Mures

BLUE PHARMA S.R.L.

CISNADIE, str. Aparari, nr. 1, judet Sibiu

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 1, judet Sibiu

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 2, judet Sibiu

BUJOR-FARM SRL

CARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, judet Olt

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. 22 Decembrie, nr. 9-11, judet Suceava

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. Mihai Eminescu, nr. 24, judet Suceava

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj

CERULEX SRL

SAT CELARU, COMUNA CELARU, str. Inv. Marin Georgescu, nr. 534, judet Dolj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Mihai Viteazu, nr. 6F judet Mehedinti

COMAY SRL

MEDIAS, str. I.G.Duca, nr. 31, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, nr. 20, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, bl. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, nr. 65, judet Sibiu

COMAY SRL

COPSA MICA, str. Eprubeta, nr. 11, judet Sibiu

COMAY SRL

TARGU MURES, str. Infratirii, nr. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, judet Sibiu

COMAY SRL

COMUNA SEICA MARE, str. Principala, judet Sibiu

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr 95, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, strada Stefan cel Mare, nr. 128 A, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 267, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, str. Eliberarii, nr. 10, judet Constanta

COMETA TRADE

OVIDIU, sos. Nationala, nr. 64, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 305, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 120, judet Constanta

COMETA TRADE

BAIA, str. Republicii, nr. 21, judet Tulcea

COMETA TRADE

COMUNA CUMPANA, sos. Constantei, nr. 108 A, judet Constanta

CORAL-PHARM

REBRISOARA, str. Principala, nr. 744, judet Bistrita

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, str. Transilvaniei, nr. 14, parcul Magnoliei, judet Bihor

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, magazinul Crisu, b-dul Republicii, nr. 30, judet Bihor

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT PIETROSANI, COMUNA PUCHENII MARI, Tarla 15, Parcela Cc 959, jud. Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, str G-ral Vasile Milea, nr 3, bl B1, Etaj P, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, sos Nordului, nr 1, parter, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

URZICENI, b-dul Republicii, nr. 7, bloc 326, parter, ap. 1, judet Ialomita

DIAFARM SRL PLOIESTI

TARGOVITE, Calea Bucuresti, nr. 7, bl H1, sc. A, parter, judet Dambovita

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT LAZURI, COMUNA COMSANI, str. Comsanilor, nr. 11, judet Dambovita

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA NOUA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA BRASTAVATU, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA CILIENI, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA DOANCA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA OBARSIA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA TIA MARE, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRITA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA IZBICENI, judet Olt

DIONA FARM SRL

PLOIESTI, str. Marasesti, nr.185 complex Cioceanu, judet Prahova

DINOFARM SRL

COMARNIC, str. Republicii, nr. 86, parter, ap. 9, judet Prahova

DINOFARM SRL

PLOPENI, b-dul Independentei, nr. 7, judet Prahova

DINOFARM SRL

BREAZA, Str. Ocinei nr 1E, judet Prahova

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

HOREZU, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.1, parter, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELISAFARM SRL

GALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Al. Lapusneanu, nr. 107, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Cismelei, nr. 16, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Stefan cel Mare, nr. 49, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 147, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, Aleea Daliei, nr. 22, judet Constanta

FARM ELENA SRL

REGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet Mures

FARM MOND

CONSTANTA, B-dul Ferdinand, nr. 89A,  judet Constanta

FARM MOND

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 213, judet Constanta

FARM MOND

MEDGIDIA, str. Republicii, nr. 86, judet Constanta

FARM MOND

CONTANTA, b-dul Mamaia, nr. 160, judet Constanta

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 42C, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Transilvaniei, nr. 36, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Gheorghe Petrascu, nr. 17, bl. P4, ap. 33, judet Galati

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Ana Ipatescu, nr. 2, bl. E1, sc. A, ap. 2, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Aleea Pietonala, Piata George Enescu, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Vasile Alecsandri, nr. 10, judet Suceava

FARMACIA CINA SRL

PLOIESTI,str. Bahluiului, nr.1, parter, ap. B, judet Prahova

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA ELE FARM SRL

COMUNA PIETROSANI, judet Teleorman

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA FILANTROPIA SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, Nr. 1c, judet Alba

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA HYPERICUM SRL SANICOLAU

SANNICOLAU MARE, str. Decebal, nr. 15, judet Timis

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MARTINIS,judet Harghita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA NEGRILA SRL

SLOBOZIA, b-dul Cosminului, judet Ialomita

FARMACIA NEGRILA SRL

SLOBOZIA, str. Matei Basarab, nr. 37, judet Ialomita

FARMACIA NORD DINU MAXIFARMA S.R.L.

PLOIESTI, str. Gheorghe Doja, nr. 70, parter, judet Prahova

FARMACIA PANAX SRL

LUDUS, str. 1 Decembrie 1918, nr. 15, judet Mures

FARMACIA PANAX SRL

SAT ZAU DE CAMPIE, str. Republicii, nr. 39, judet Mures

FARMACIA PANAX SRL

LUDUS, str. 1 Decembrie 1918, nr. 3, ap. 11,  judet Mures

FARMACIA PANAX SRL

MIHESU DE CAMPIE, com. Mihesu de Campie, str. 1 Decembrie1918, nr 67, judet Mures

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. 1 Decembrie 1918, bl. A19, parter, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

FUNDULEA, str. Vasile Babus, nr. 104 C, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 24, bloc M19, scara 3-4, parter, judet Calarasi

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. M7, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, calea Motilor, nr. 114 B, spatiul comercial nr. 2, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, str. Closca, bl. CF 11, ap. 63, judet Alba

FARMACIA SINZIANA S.R.L.

COMUNA LASLEA, nr. 281, judet Sibiu

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMACIA YASSMINE SRL

SAT CAPALNITA, COMUNA CAPANITA, nr. 652, judet Harghita

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj

GALENUS M.G.M. SRL

NASAUD, b-dul Granicerilor, nr.24, judet Bistrita -Nasaud

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANDRA, Str Principala, nr. 447, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CENAD, str. Principala, nr. 1802, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA VARIAS, SAT VARIAS, str. Principala nr 554, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA PERIAM, str. Muresului, nr. 135, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA ORTISOARA, str. Principala, nr. 259/b, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SATCHINEZ, SAT SATCHINEZ, str. Trandafirilor 47A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA LOVRIN, str. Principala 253, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANPETRU-MARE, str. Principala, nr. 4, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA GOTTLOB, str. Principala, nr. 443, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CARPINIS, str. A-III-a, nr. 29A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA BILED, Str. Principala, nr. 409, judet Timis

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HIPOCRAT FARM SRL CONSTANTA

CONTANTA, b-dul 1 Mai, nr. 84, judet Constanta

HIPOCRAT PLUS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, b-dul Caraiman, nr. 1-4 , bloc PF 6, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA DUMBRAVA NOUA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PODULENI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA REDIU, judet Neamt

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 198, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA OSORHEI, str. Principala, nr. 182, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. C-tin Brancusi, nr. 1, bl. D 34, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 30, complex comercial Lotus, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 45, bl. D 121, ap. 1, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 76, bl. AN76, parter, juder Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Republicii, nr. 7, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SALONTA, str. Piata Libertatii, nr. 2, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SAT SARBI, nr.586 A, judet Bihor

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6

IGIENA TEHNOFARM

SIMLEUL SILVANEI, str. 22 Decembrie 1989, nr. 3/A, judet Salaj

IGIENA TEHNOFARM

COMUNA CAMAR, str. Principala, nr. 2, judet Salaj

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Lunca Oltului, nr.31-35, incinta Sepsi Value Center, judet Covasna

KRISIA FARM SRL

COMUNA MANASIA, calea Bucuresti, nr. 1, judet Ialomita

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5

LIANA SRL

SAT GRATIA, COMUNA GRATIA, str. Libertatii, nr. 7, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, nr. 49 bis, judet Teleorman

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

MACAVEIDEAK

AIUD, Str. Spitalului, Nr. 1, judet Alba

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani

MEDICA PLUS SRL

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA TOBOLIU, nr.123, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANTION, nr.297, judet Bihor

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Banki Donath, nr. 5, judet Covasna

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Brailei, nr. 197, bl. A1, parter, judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. George Enescu, nr. 9,  judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JEBEL, nr. 274/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JAMU MARE, nr. 1, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA MORAVITA, nr. 295, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA VOITEG, nr. 81/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA LIEBLING, nr. 112, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA PADURENI, nr. 220, judet Timis

MOLDO FARM S.R.L.

IASI, b-dul Nicolae Iorga, nr. 36, judet Iasi

MORPHEUS SRL

FALTICENI, str. Mihai Eminescu, bl. 1, parter, sc. B, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA BOGDANESTI, str. Principala, in apropiere de primarie, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA BOTOSANA, str. Principala, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, in apropiere de parc central, judet Suceava

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Ion Mester, nr. 5, judet Cluj

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Dambovita, cart. Marasti, judet Cluj

NATALIA FARM S.R.L.

SLOBOZIA, str. Decebal, nr. 2, bl. U50, judet Ialomita

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul George Cosbuc, nr. 34, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 25, parter, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Unirii, nr 12, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Aleea Rotunda, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. George Cosbuc, nr. 31B, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Granicerilor, nr. 99, ap. 16, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Iuliu Maniu, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Progresului, nr. 5, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 61, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 73, parter, magain 013 A, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, aleea Minerilor, nr. 31, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, str. Gutinului, nr. 3, ap. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Nasaudului, B17, sc. B, ap. 16, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. General Grigore Balan, nr 39, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Imparatul Traian, nr. 8, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Ravernsburg, nr. 2, judet Satu-Mare

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Stefan cel Mare, nr. 22,parter, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

NEGRESTI-OAS, str. Victoriei, nr.9, parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, aleea Universuilui, nr.2 B, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Lucian Blaga, bloc UU 10, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Unio, micro 17, bloc UH 53, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str.Stefan cel mare, nr24/43, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Horea, nr. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Gheroghe Lazar, nr. 2, ap3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Libertatii, nr.3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, ap. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Jocului, bl. UJ13, ap. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Bobocului, nr. 30, etaj Parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Ignisului, Nr.2A, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Vezendiului, Nr.489, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

ARDUD, str. Ardudului Mic, nr 5, judet Satu Mare

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj

PAEONIA COM SRL

COMUNA NAPRADEA, judet Salaj

PAEONIA FARM SRL

BUSTENI, str. Libertatii, nr. 150, judet Prahova

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARM SRL

MEDIAS, str. Closca, nr. 4, judet Sibiu

PHARM SRL

SAT BAZNA, COMUNA BAZNA, judet Sibiu

PHARM SRL

SAT BLAJEL, COMUNA BLAJEL, judet Sibiu

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman

PHARMAPLUS SRL

FALTICENI, str. Republicii, nr. FN, bl 31, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Statiunii, nr.3, Bl. E 8, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Universitatii, nr19, centru Zimbru, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA PREUTESTI, SAT PREUTESTI, str. Principala, nr.32, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUN SCHEIA, str. Humorului, nr.86, in Galeria Comerciala Jumbo, spatiul comercial nr. 12, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII-MARI, str. Principala, in incinta dispensarului medical, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA IASLOVAT, str. Principala, nr.577A, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

DOLHANA, str. Oltea Doamna, nr. 26, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DRAGUSENI, In incinta dispensarului, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, nr. 214, judet Suceava

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 30, bl. I38, sc. B, parter, judet Calarasi

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, b-dul Republicii, nr. 3, bl. N32, judet Calarasi

PRIMAPHARM SRL

CALARASI, str. Belsugului, nr. 4, bl. K7, parter, judet Calarasi

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PRO VITA SRL

FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 27, Centru Comercial ZAMFIR, judet Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Brailei, nr. 41, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT DUMBRAVENI, COMUNA DUMBRAVENI, judet Vrancea

PRO VITA SRL

Sat Gugesti, Com Gugesti, blvd. Mihail Kogalnigeanu, nr. 6, Jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, Str. Aurora, Bloc 1, Scara 1, Etaj P, jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Piata Moldovei, nr. 19A, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT VULTURU, COMUNA VULTURU, judet Vrancea

PRO VITA SRL

SAT BOLOTESTI, COMUNA BOLOTESTI, judet Vrancea

PRO VITA SRL

Sat Gugesti, Com Gugesti, Jud Vrancea

PRO VITA SRL

FOCSANI, str. Cuza Voda, nr. 1B, judet Vrancea

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI, str. Targului, nr.4 complex II, parter, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POIANA, COM POMANA, Str Principala, nr 933 A, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI , COM POTLOGI , Str Targului , nr 4 , judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

COMUNA COSTESTII DIN VALE, Str.Capsunilor Nr.449, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT ODOBESTI, str. Principala, nr. 1, judet Dambovita

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA PUSCASI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA CODAESTI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA DUMESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA TODIRESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BALTENI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BACESTI, dispensar, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis

SANOFARM LUX S.R.L.

COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj

SANTAL PHARM SRL

PANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, str. Vasile Goldis, nr. 13, ap. 4, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr. 75, bl. A 18, et. P, ap. 1, judet Alba

SICOFARM SRL

TEIUS, str. Clujului, nr. 78P, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Transilvania, nr. 20, bl. 62, parter, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr.16 C,  judet Alba

SIN FARM SRL

CHISINEU-CRIS, str. Infratirii, Nr 113, judet ARAD

SOFI PRIMPHARM

23 AUGUST, str. George Calinescu, nr. 52, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA LIMANU, str. Bradului, nr. 23, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA ALBESTI, sos. Mangaliei, nr. 22 A, judet Constanta

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Transilvaniei, nr. A14, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Mihai Viteazu, nr. 2, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

SAT LOPADEA NOUA, COMUNA LOPADEA NOUA, nr. 285, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

CISNADIE, str. Piata Noua, bl. P2, judet Sibiu

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Camil Ressu, nr. 41, Sector 3

TINOS FARM SRL

BRAGADIRU, str. Sperantei, nr. 30-32, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, str. Rezervelor, nr. 56, Spatiu Comercial 6, bl. 4, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Drumul Taberei, nr. 34, Sector 6

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, lot 2, bloc B, parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 109A, Sector 4 (Piata Progresul)

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 4, Sector 2

TINOS FARM SRL

MAGURELE, str. Chirca, nr. 106, Spatiu Comercial, Parter, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 295, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, aleea Barajul Dunarii, nr. 10C, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Nitu Vasile, nr. 50-54, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Alexandru Obregia, nr. 20, bl. 20BIS, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

POPESTI-LEORDENI, str. Amurgului, nr. 34, corp A, Spatiu nr. 10, in centrul comercial La Strada, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str.Victor Brauner, nr. 29, sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Baba Novac, nr. 9, complex comercial A2, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 347, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Jean Steriadi, nr. 94, Parter, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Viilor, nr. 94, Parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Brasov, nr. 25, Sc. A1, A2, A3, Bl. A, Sector 6

TINOS FARM SRL

SAT GLINA, COMUNA GLINA, str. Libertatii, nr. 320

TISSANA FARMACEUTIC SRL

COMUNA STEFAN CEL MARE, str. Gradinitei, nr. 36, Dispensarul comunal, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

CALARASI, str. Victoriei, lot 2, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

LEHLIU, str. Principala, nr. 57, judet Calarasi

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau

TRAVERTIN S.R.L.

TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, BL A1,SC A, AP 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Bd. Unirii, bloc B4-B5, parter, Judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Stadionului, BL 21 B, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Unirii, BL O1, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Cart. Dorobanti, nr 1,  bloc 7C, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Dorobanti, nr. 85, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Ostrovului, nr. 10, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Unirii, nr. 160, judet Buzau

TRI FARM SRL

FIENI, str. Ing. Aurel Rainu, nr.76, judet Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, bloc 58 (C3-1) , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, Nr. 61A, Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI,str. Unirii, bloc 17, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

MORENI, str. Cpt Ion Pantea, nr. 14, bl. L-1, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

PLOIESTI, Calea Bucuresti nr.9, bloc 8A, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Cameliei, nr. 27D, Complex Ideam (fost 14)

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Chimiei nr 5, colt cu str Mihai Bravu, bloc 4B, parter,  judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. General Vasile Milea, nr. 9, bl. B4, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Grivitei, nr. 2, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Malu Rosu, nr. 89 A, bl. 101, C2, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Soldat Moldoveanu Marian, Complex Aurora Vest, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Unirii, nr. 2, bl. MAN, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Veronica Micle, nr.1, bl. F, et. P, judet Prahova

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Cringul Meiului, nr 73, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, Str. Toamnei Dig. Nr. FN, bloc 3B,parter,ap. 0, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Toamnei, bl 31, ap 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

SAT CERASU, Comuna Cerasu, Nr 3C, (CENTRU), Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT BATRANI, Comuna Batrani, spatiul din cadrul Dispensarului Uman Batrani, Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DRAGANESTI, COM. DRAGANESTI, nr, 118, judet PRAHOVA

TRI FARM SRL

SAT SACUIENI, str. Stadion, nr. 1, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT GURA OCNITEI, COMUNA GURA OCNITEI, str. Principala, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PERSINARI, COMUNA PERSINARI, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PICIOR DE MUNTE, COM DRAGODANA, nr. 315, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT RUNCU, COMUNA RUNCU,Strada Principala nr. 100 ,Judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT SPERIETENI, COMUNA GURA SUTII, nr.39, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VLADENI, COMUNA VLADENI, str. Farmaciei nr. 653, jud. Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VULCANA-PANDELE, STR PRINCIPALA, nr. 28, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul Independentei, BL 7, SC B, ET 0, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul unirii, bl. 60, sc. C, etaj Parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, Str. Garii, Nr. 6 , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Garii, nr.2,  bl. Garsoniere, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 50 A, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA BRANESTI, str. Principala, nr. 225, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA POSESTI, SAT NUCSOARA DE JOS, str. Daramaturii, nr. 1

TRI FARM SRL

PUCIOASA, str. Republicii, bl. A2 (vis a vis de spital)

TRI FARM SRL

SAT PAULESTI, str. Calea Unirii, nr.246, judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DARMANESTI, str Dispesarului, nr. 1042, judet Dambovita

URSA-FARM SRL

VANJU MARE, str. Republicii, nr. 97, bl. 5, sc. 1, ap. 2, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti

VITALOGY FARM S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor

VLADIMIR FARM S.R.L.

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

ROSIORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman

ZEN PHARMA S.R.L.

REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA CRISTESTI, str. Garii, nr. 534, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA BRANCOVENESTI, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA IDECIU DE JOS, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA GARNESTI, SAT PERIS,  str. Principala, nr 36, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA DEDA, SAT DEDA, nr. 172/A, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT VALENII DE MURES, COMUNA BRANCOVENESTI, nr. 20, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT VATAVA, COMUNA VATAVA, nr. 303, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

COMUNA CRISTESTI, Str. Principala, nr. 678, bl. A,ap. 2, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT SANCRAIU DE MURES, COMUNA SANCRAIU DE MURES, str. Vale, nr 68A, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT GORNESTI, COMUNA GORNESTI, nr 432, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

SAT DEDRAD, COMUNA BATOS, nr 369, judet Mures( OFICINA)

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

PITESTI, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, Bl P13, parter, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT SILISTEA, COMUNA CATEASCA in incinta Caminul Cultural, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT TEIU VALE, COMUNA TEIU VALE, str. Principala, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT NEGRESTI, COMUNA NEGRESTI, str. Principala, in incinta dispernsarului, judet Arges

HEDERA HELIX FARM SRL

ARAD, str. Aurel Vlaicu, bl. 20, ap. 3, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

ARAD, str. Cocorilor, nr. 49, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SEMLAC, nr. 7, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SEITIN, Str. Horia, nr. 27/6, sc. B, ap. 6, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SECUSIGIU, nr. 280, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SANPETRU GERMAN, nr. 237, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA FELNAC, nr. 390, judet Arad

HEDERA HELIX FARM SRL

COMUNA SELEUS, nr. 410, judet Arad

ENYAFARM SRL

SOMCUTA MARE, str. Republicii, nr, 4A, judet Maramures

ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar S.S. MARINESCU ANIȘOARA

 

 

 

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/31.01.2024

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„TALONUL”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 FEBRUARIE – 31 MARTIE 2024”

ORGANIZATOR,

DR.MAX S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. MARINESCU ANIȘOARA,

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “TOMBOLA RESPIRO 1 FEBRUARIE – 31 MARTIE 2024

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Devit(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4563154  din data de  23.09.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.03.2023, şi conform Furnizare informaţii/ Certificat Constatator nr. 1319413/27.11.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna STATE ANDRADA-ELENA, împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 6-12 decembrie 2023, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook a companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Facebook, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea (“Participanții“).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;
 • Să dea like paginilor https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro și https://www.facebook.com/devit.vitaminad
 • Să dea like postării cu anunțarea concursului;
 • Să dea tag unui prieten căruia i-ar fi de folos DeVit- vitamina D naturală; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor;
 • Opțional pot distribui postarea cu anunțarea concursului.

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului va fi desemnat 1 câștigător pentru perioada 6-12 decembrie 2023. Se va acorda ca premiu printr-un pachet special care constă în 2 cutii #Devit2000 capsule moi și o păturică moale din fleece (220 x 240 cm)

5.2. Valoarea totală a premiilor este de 85 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuală a unui premiu este de 85 RON (TVA inclus).

5.4. Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiul revine numai Participantului desemnat câștigător și nu poate fi transmis unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorul va fi desemnat de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și va fi anunțat la data 13 decembrie 2023 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Devit trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 13 decembrie 2023 astfel: li se va afișa numele pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro într-un story dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • participantul îndeplinește condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigător, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului câștigat și nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 13 decembrie 2023, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmar1.test dar si la Comunicare.respiro@mediplus.ro

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA DESIGN SRL, cod unic de înregistrare RO35015136, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Eu, STATE ANDRADA-ELENAîn calitate de mandatar al MEDIPLUS EXIM S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ….. din data de 06.12.2023 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                          ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. STATE ANDRADA-ELENA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. …..

      Anul 2023, Luna DECEMBRIE, Ziua 06

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

STATE ANDRADA-ELENA, în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Com. Mogoșoaia, Str. Ciobanului, nr. 133, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4563154 din data de 23.09.2022, conform Furnizare informaţii/ Certificat Constatator nr.1319413/27.11.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN,

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 06.12.2023.

Notar public,

                                                                               S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                             Savici Ligia Maria

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 IANUARIE 2024”

 

 1. Organizatorul campaniei

1.1.      Organizatorul campaniei promoţionale “TOMBOLA RESPIRO 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 IANUARIE 2024” (denumită în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4563154  din data de  23.09.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.03.2023, şi conform Certificat Constatator nr. 941571 din data de 28.08.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna STATE ANDRADA-ELENA,  împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN,  în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 

 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 IANUARIE 2024 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulele RESPIRO LITE, RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

 

 1. Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, orice produs din gamele participante (indiferent de natura acestora), astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii DR MAX ROMANIA, angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate in lista de mai jos:

Produs

BIOSIL FL*60 CAPSULE VEGETALE

BIOSIL PICATURI FL*30 ML

DEVIT 2000 CT*60 CAPS MOI

DEVIT 2000 CT*60 CAPS MOI PROMO

DEVIT 500 PICATURI FL*20 ML

DEVIT 500 PICATURI FL*20 ML PROMO

DEVIT 500 SPRAY FL*20 ML

DEVIT 500 SPRAY FL*20 ML PROMO

GELX ORAL SPRAY*100ML

IMPRUVIS PROBIOTIC FAST MELT CT*10 PLICULETE

IMPRUVIS PROBIOTICS PURE STICK CT*10 PLICURI

IMPRUVIS PROBIOTICS PURE STICK CT*10 PLICURI PROMO

IMPRUVIS SIMBIOTIC*10 CPS

MENOELLE PLUS CT*30 COMPR FILM

MOLLER’S COD LIVER OIL CT*120 CAPS

MOLLER’S FORTE OMEGA 3 CT*112 CAPS

MOLLER’S TOTAL CT*14 CAPS+14 COMPR FILM

MOLLER’S TOTAL CT*14 CAPS+14 COMPR FILM PROMO

MOLLER’S COD LIVER OIL OMEGA-3 MERE VERZI*250 ML

MOLLER’S COD LIVER OIL OMEGA-3 TUTTI FRUTTI*250 ML

MOLLER’S COD LIVER OIL OMEGA-3*250ML

MOLLER’S FORTE OMEGA*150 CPS

MOLLER’S OMEGA-3*36 PESTISORI GUMATI CAPSUNI

MOLLER’S OMEGA-3*36 PESTISORI GUMATI COLA

MOLLER’S OMEGA-3*36 PESTISORI GUMATI ORANGE

MOLLER’S OMEGACOR*60 CPS

MOLLER’S PURE MOM&BABY*250ML

PERSPIREX ANTIPERSPIRANT LOTION 100ML

PERSPIREX COMFORT ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 20ML

PERSPIREX LOTIUNE ANTIPERSPIRANTA PENTRU MAINI*100 ML

PERSPIREX ORIGINAL ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 20ML

PERSPIREX STRONG ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 20ML

 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.       În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un Uscator de rufe, în valoare de 1500 lei (TVA inclus/buc)
 • 12 (doisprezece) premii constând în câte o Masina de paine, în valoare de 550 lei (TVA inclus/buc)
 • 30 (treizeci) premii constând în câte un Pachet produse Pharma Brands, în valoare de 350 lei (TVA inclus/buc)
 • 90 (nouazeci) premii constând în câte un Pachet produse Pharma Brands, în valoare de 100 lei (TVA inclus/buc)

6.2.      Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 31,115 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 

 1. Mecanismul Campaniei

7.1.      După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora), din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 noiembrie 2023.

7.2.      Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse participante pe un singur bon fiscal  din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 115.800 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e participant/e din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

 

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 februarie 2024.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.    Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei Uscator de rufe;
 2. b) Urmatoarelor 132 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-o Masina de paine, un Pachet produse Pharma Brands în valoare de 350 lei, un Pachet produse Pharma Brands în valoare de 100 lei, în următoarea ordine:
 • Primelor 12 Taloane Principale validate li se vor atribui câte o Masina de paine;
 • Urmatoarelor 30 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Pachet produse Pharma Brands în valoare de 350 lei;
 • Următoarelor 90 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Pachet produse Pharma Brands în valoare de 100 lei;

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

 

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 

 1. Date cu caracter personal

10.1.    Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail dpo@drmax.ro.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.    Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmar1.test sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.    Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.    Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.    În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 

 1. Litigii

12.1.    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

 1. Diverse

13.1.    Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

Eu, STATE ANDRADA-ELENAîn calitate de mandatar al MEDIPLUS EXIM S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ………………. din data de 31.10.2023 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                          ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. STATE ANDRADA-ELENA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ……

      Anul 2023, Luna OCTOMBRIE, Ziua 31

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

STATE ANDRADA-ELENA,  în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Com. Mogoșoaia, Str. Ciobanului, nr. 133, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4563154 din data de 23.09.2022, Certificat Constatator nr. 941571 din data de 28.08.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și 2 (două) anexe.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 31.10.2023.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 31.10.2023.           

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                                      Savici Ligia Maria

 

 

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/31.10.2023

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 IANUARIE 2024”

CLIENT

ADRESE

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, sos. Colentina, nr. 26, Sector 2

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, b-dul Lacul tei, nr. 126-128 (Alvic Farm), Bucuresti

ACTFARM

TARGU JIU, extensie Piata Centrala, judet Gorj

ACTFARM

TARGU JIU, Str. 1 Decembrie 1918, judet Gorj

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Zorelelor, nr. 64, judet Constanta

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Tulcei, nr. 20, judet Constanta

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Paltinis Bl K20 parter, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.1 Decembrie 1918- Coplex Simplon, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.Simion Stoilov, Bl 11 ,parter- Rovine , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Brazda lui Novac Bl C6 parter -piata Baba Novac, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Bucuresti Nr.40, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Alexandru Ioan Cuza-bloc Romarta,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul 1 Mai -parter cladire confectii , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul. Oltenia Bl.3 parter – Craiovita Noua, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul Nicolae Romanescu Nr. 145 ,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Dezrobirii Bl. F14 parter – Piata Centrala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA MELINESTI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA POIANA MARE, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA DABULENI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

BALS, vis a vis de Kaufland, (drogherie), judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CALAFAT, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, judet Dolj

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALEXA FARM SRL

COMUNA CORCOVA, str. Principala, nr. 17, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA BOTOIESTI, str. Principala, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA TAMNA, str. Principala, judet Mehedinti

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT ADJUDENI, str. Principala, judet Neamt

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Independentei, nr.4, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1918, nr 176, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj

ANIFARM SRL

CAMPIA TURZII, str. Andrei Muresanu, nr. 32, judet Cluj

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Cuza Voda Nr.53 A, judet Olt

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Bucuresti Nr 1 A, judet Olt

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

EFORIE SUD, str. Mihai Eminescu, nr. 4, parter, corp C1,  judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA COGEALAC, str. Garii, nr. 40, corp C2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

SAT 2 MAI, COMUNA LIMANU, str. Gheorghe Bunoiu, nr. 356, judet Constanta

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, nr. 2, bl. S1, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, str. Petru Rares, nr. 17, parter, judet Neamt

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA STANILESTI, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

SAT LUNCA BANULUI, judet Vaslui

BELLADONNA SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA BARBATESTI, sat Barbatesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr. 7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA DRAGOTESTI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA ROBANESTII DE JOS, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA TESLUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA HOREZU POENARI, judet Dolj

BLUE PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, 22 Decembrie 1988, judet Mures

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 1, judet Sibiu

BUJOR-FARM SRL

CARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, judet Olt

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. 22 Decembrie, nr. 9-11, judet Suceava

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. Mihai Eminescu, nr. 24, judet Suceava

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj

CERULEX SRL

SAT CELARU, COMUNA CELARU, str. Inv. Marin Georgescu, nr. 534, judet Dolj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Mihai Viteazu, nr. 6F judet Mehedinti

COMAY SRL

MEDIAS, str. I.G.Duca, nr. 31, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, nr. 20, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, bl. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, nr. 65, judet Sibiu

COMAY SRL

COPSA MICA, str. Eprubeta, nr. 11, judet Sibiu

COMAY SRL

TARGU MURES, str. Infratirii, nr. 12, judet Sibiu

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr 95, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, strada Stefan cel Mare, nr. 128 A, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 267, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, str. Eliberarii, nr. 10, judet Constanta

COMETA TRADE

OVIDIU, sos. Nationala, nr. 64, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 305, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 120, judet Constanta

COMETA TRADE

BAIA, str. Republicii, nr. 21, judet Tulcea

COMETA TRADE

COMUNA CUMPANA, sos. Constantei, nr. 108 A, judet Constanta

CORAL-PHARM

REBRISOARA, str. Principala, nr. 744, judet Bistrita

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, str. Transilvaniei, nr. 14, parcul Magnoliei, judet Bihor

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, magazinul Crisu, b-dul Republicii, nr. 30, judet Bihor

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT PIETROSANI, COMUNA PUCHENII MARI, Tarla 15, Parcela Cc 959, jud. Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, str G-ral Vasile Milea, nr 3, bl B1, Etaj P, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, sos Nordului, nr 1, parter, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

URZICENI, b-dul Republicii, nr. 7, bloc 326, parter, ap. 1, judet Ialomita

DIONA FARM SRL

PLOIESTI, str. Marasesti, nr.185 complex Cioceanu, judet Prahova

DIONOFARM SRL

COMARNIC, str. Republicii, nr. 86, parter, ap. 9, judet Prahova

DIONOFARM SRL

PLOPENI, b-dul Independentei, nr. 7, judet Prahova

DIONOFARM SRL

BREAZA, Str. Ocinei nr 1E, judet Prahova

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELISAFARM SRL

GALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Al. Lapusneanu, nr. 107, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Cismelei, nr. 16, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Stefan cel Mare, nr. 49, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 147, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, Aleea Daliei, nr. 22, judet Constanta

FARM ELENA SRL

REGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet Mures

FARM MOND

CONSTANTA, B-dul Ferdinand, nr. 89A,  judet Constanta

FARM MOND

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 213, judet Constanta

FARM MOND

MEDGIDIA, str. Republicii, nr. 86, judet Constanta

FARM MOND

CONTANTA, b-dul Mamaia, nr. 160, judet Constanta

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Ana Ipatescu, nr. 2, bl. E1, sc. A, ap. 2, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Aleea Pietonala, Piata George Enescu, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Vasile Alecsandri, nr. 10, judet Suceava

FARMACIA CINA SRL

PLOIESTI,str. Bahluiului, nr.1, parter, ap. B, judet Prahova

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA ELE FARM SRL

COMUNA PIETROSANI, judet Teleorman

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA FILANTROPIA SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, Nr. 1c, judet Alba

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA HYPERICUM SRL SANICOLAU

SANNICOLAU MARE, str. Decebal, nr. 15, judet Timis

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MARTINIS,judet Harghita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA NORD DINU MAXIFARMA S.R.L.

PLOIESTI, str. Gheorghe Doja, nr. 70, parter, judet Prahova

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. 1 Decembrie 1918, bl. A19, parter, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

FUNDULEA, str. Vasile Babus, nr. 104 C, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 24, bloc M19, scara 3-4, parter, judet Calarasi

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. M7, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, calea Motilor, nr. 114 B, spatiul comercial nr. 2, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, str. Closca, bl. CF 11, ap. 63, judet Alba

FARMACIA SINZIANA S.R.L.

COMUNA LASLEA, nr. 281, judet Sibiu

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMACIA YASSMINE SRL

SAT CAPALNITA, COMUNA CAPANITA, nr. 652, judet Harghita

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj

GALENUS M.G.M. SRL

NASAUD, b-dul Granicerilor, nr.24, judet Bistrita -Nasaud

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANDRA, Str Principala, nr. 447, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CENAD, str. Principala, nr. 1802, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA VARIAS, SAT VARIAS, str. Principala nr 554, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA PERIAM, str. Muresului, nr. 135, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA ORTISOARA, str. Principala, nr. 259/b, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SATCHINEZ, SAT SATCHINEZ, str. Trandafirilor 47A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA LOVRIN, str. Principala 253, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANPETRU-MARE, str. Principala, nr. 4, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA GOTTLOB, str. Principala, nr. 443, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CARPINIS, str. A-III-a, nr. 29A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA BILED, Str. Principala, nr. 409, judet Timis

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HIPOCRAT FARM SRL CONSTANTA

CONTANTA, b-dul 1 Mai, nr. 84, judet Constanta

HIPOCRAT PLUS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, b-dul Caraiman, nr. 1-4 , bloc PF 6, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA DUMBRAVA NOUA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PODULENI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA REDIU, judet Neamt

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 198, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA OSORHEI, str. Principala, nr. 182, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. C-tin Brancusi, nr. 1, bl. D 34, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 30, complex comercial Lotus, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 45, bl. D 121, ap. 1, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 76, bl. AN76, parter, juder Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Republicii, nr. 7, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SALONTA, str. Piata Libertatii, nr. 2, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SAT SARBI, nr.586 A, judet Bihor

HYPERICI FARM SRL TARGOVISTE

TARGOVISTE, str. Eugen Breziseanu, nr. 24, judet Dambovita

HYPERICI FARM SRL TARGOVISTE

TARGOVISTE, str. Grigore Alexandrescu,nr. 11A,judet Dambovita

HYPERICI FARM SRL TARGOVISTE

TARGOVISTE, str. Ion Ghica,nr.3 BL.13, judet Dabovita

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6

IGIENA TEHNOFARM

SIMLEUL SILVANEI, str. 22 Decembrie 1989, nr. 3/A, judet Salaj

IGIENA TEHNOFARM

COMUNA CAMAR, str. Principala, nr. 2, judet Salaj

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna

KRISIA FARM SRL

COMUNA MANASIA, calea Bucuresti, nr. 1, judet Ialomita

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5

LIANA SRL

SAT GRATIA, COMUNA GRATIA, str. Libertatii, nr. 7, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, nr. 49 bis, judet Teleorman

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

MACAVEIDEAK

AIUD, Str. Spitalului, Nr. 1, judet Alba

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani

MEDICA PLUS SRL

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA TOBOLIU, nr.123, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANTION, nr.297, judet Bihor

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Banki Donath, nr. 5, judet Covasna

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Brailei, nr. 197, bl. A1, parter, judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. George Enescu, nr. 9,  judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui

MELISSA FARM SRL TULCEA

TULCEA, str. Victoriei, nr. 43 judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JEBEL, nr. 274/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JAMU MARE, nr. 1, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA MORAVITA, nr. 295, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA VOITEG, nr. 81/b, judet Timis

MOLDO FARM S.R.L.

IASI, b-dul Nicolae Iorga, nr. 36, judet Iasi

MORPHEUS SRL

FALTICENI, str. Mihai Eminescu, bl. 1, parter, sc. B, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA BOGDANESTI, str. Principala, in apropiere de primarie, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA BOTOSANA, str. Principala, judet Suceava

MORPHEUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, in apropiere de parc central, judet Suceava

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Ion Mester, nr. 5, judet Cluj

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Dambovita, cart. Marasti, judet Cluj

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul George Cosbuc, nr. 34, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 25, parter, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Unirii, nr 12, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Aleea Rotunda, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. George Cosbuc, nr. 31B, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Granicerilor, nr. 99, ap. 16, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Iuliu Maniu, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Progresului, nr. 5, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 61, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 73, parter, magain 013 A, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, aleea Minerilor, nr. 31, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, str. Gutinului, nr. 3, ap. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Nasaudului, B17, sc. B, ap. 16, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. General Grigore Balan, nr 39, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Imparatul Traian, nr. 8, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Ravernsburg, nr. 2, judet Satu-Mare

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Stefan cel Mare, nr. 22,parter, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

NEGRESTI-OAS, str. Victoriei, nr.9, parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, aleea Universuilui, nr.2 B, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Lucian Blaga, bloc UU 10, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Unio, micro 17, bloc UH 53, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str.Stefan cel mare, nr24/43, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Horea, nr. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Gheroghe Lazar, nr. 2, ap3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Libertatii, nr.3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, ap. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Jocului, bl. UJ13, ap. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Bobocului, nr. 30, etaj Parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Ignisului, Nr.2A, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, str. Vezendiului, Nr.489, judet Satu Mare

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARM SRL

MEDIAS, str. Closca, nr. 4, judet Sibiu

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman

PHARMAPLUS SRL

FALTICENI, str. Republicii, nr. FN, bl 31, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Statiunii, nr.3, Bl. E 8, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

SUCEAVA, str. Universitatii, nr19, centru Zimbru, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA PREUTESTI, SAT PREUTESTI, str. Principala, nr.32, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUN SCHEIA, str. Humorului, nr.86, in Galeria Comerciala Jumbo, spatiul comercial nr. 12, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII-MARI, str. Principala, in incinta dispensarului medical, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA IASLOVAT, str. Principala, nr.577A, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

DOLHANA, str. Oltea Doamna, nr. 26, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA DRAGUSENI, In incinta dispensarului, judet Suceava

PHARMAPLUS SRL

COMUNA MALINI, str. Principala, nr. 214, judet Suceava

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI, str. Targului, nr.4 complex II, parter, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POIANA, COM POMANA, Str Principala, nr 933 A, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI , COM POTLOGI , Str Targului , nr 4 , judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

COMUNA COSTESTII DIN VALE, Str.Capsunilor Nr.449, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT ODOBESTI, str. Principala, nr. 1, judet Dambovita

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA PUSCASI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA CODAESTI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA DUMESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA TODIRESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BALTENI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BACESTI, dispensar, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis

SANOFARM LUX S.R.L.

COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj

SANTAL PHARM SRL

PANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad

SANTAL PHARM SRL

SAT AGRISUL MARE, COMUNA TARNOVA, nr. 864, judet Arad

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, str. Vasile Goldis, nr. 13, ap. 4, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr. 75, bl. A 18, et. P, ap. 1, judet Alba

SICOFARM SRL

TEIUS, str. Clujului, nr. 78P, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Transilvania, nr. 20, bl. 62, parter, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr.16 C,  judet Alba

SIN FARM SRL

CHISINEU-CRIS, str. Infratirii, Nr 113, judet ARAD

SOFI PRIMPHARM

23 AUGUST, str. George Calinescu, nr. 52, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA LIMANU, str. Bratianu, nr. 23, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA ALBESTI, sos. Mangaliei, nr. 22 A, judet Constanta

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Transilvaniei, nr. A14, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Mihai Viteazu, nr. 2, judet Alba

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Camil Ressu, nr. 41, Sector 3

TINOS FARM SRL

BRAGADIRU, str. Sperantei, nr. 30-32, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, str. Rezervelor, nr. 56, Spatiu Comercial 6, bl. 4, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Drumul Taberei, nr. 34, Sector 6

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, lot 2, bloc B, parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 109A, Sector 4 (Piata Progresul)

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 4, Sector 2

TINOS FARM SRL

MAGURELE, str. Chirca, nr. 106, Spatiu Comercial, Parter, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 295, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, aleea Barajul Dunarii, nr. 10C, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Nitu Vasile, nr. 50-54, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Alexandru Obregia, nr. 20, bl. 20BIS, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

POPESTI-LEORDENI, str. Amurgului, nr. 34, corp A, Spatiu nr. 10, in centrul comercial La Strada, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str.Victor Brauner, nr. 29, sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Baba Novac, nr. 9, complex comercial A2, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 347, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Jean Steriadi, nr. 94, Parter, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Viilor, nr. 94, Parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Brasov, nr. 25, Sc. A1, A2, A3, Bl. A, Sector 6

TINOS FARM SRL

SAT GLINA, COMUNA GLINA, str. Libertatii, nr. 320

TISSANA FARMACEUTIC SRL

COMUNA STEFAN CEL MARE, str. Gradinitei, nr. 36, Dispensarul comunal, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

CALARASI, str. Victoriei, lot 2, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

LEHLIU, str. Principala, nr. 57, judet Calarasi

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau

TRAVERTIN S.R.L.

TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, BL A1,SC A, AP 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, nr.15,  judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Bd. Unirii, bloc B4-B5, parter, Judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Stadionului, BL 21 B, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Unirii, BL O1, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Cart. Dorobanti, nr 1,  bloc 7C, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Dorobanti, nr. 85, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Ostrovului, nr. 10, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Unirii, nr. 160, judet Buzau

TRI FARM SRL

FIENI, str. Ing. Aurel Rainu, nr.76, judet Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, bloc 58 (C3-1) , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, Nr. 61A, Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI,str. Unirii, bloc 17, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

MORENI, str. Cpt Ion Pantea, nr. 14, bl. L-1, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

PLOIESTI, Calea Bucuresti nr.9, bloc 8A, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Cameliei, nr. 27D, Complex Ideam (fost 14)

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Chimiei nr 5, colt cu str Mihai Bravu, bloc 4B, parter,  judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. General Vasile Milea, nr. 9, bl. B4, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Grivitei, nr. 2, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Malu Rosu, nr. 89 A, bl. 101, C2, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Soldat Moldoveanu Marian, Complex Aurora Vest, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Unirii, nr. 2, bl. MAN, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Veronica Micle, nr.1, bl. F, et. P, judet Prahova

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Cringul Meiului, nr 73, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, Str. Toamnei Dig. Nr. FN, bloc 3B,parter,ap. 0, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Toamnei, bl 31, ap 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

SAT CERASU, Comuna Cerasu, Nr 3C, (CENTRU), Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT BATRANI, Comuna Batrani, spatiul din cadrul Dispensarului Uman Batrani, Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DRAGANESTI, COM. DRAGANESTI, nr, 118, judet PRAHOVA

TRI FARM SRL

SAT SACUIENI, str. Stadion, nr. 1, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT GURA OCNITEI, COMUNA GURA OCNITEI, str. Principala, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PERSINARI, COMUNA PERSINARI, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PICIOR DE MUNTE, COM DRAGODANA, nr. 315, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT RUNCU, COMUNA RUNCU,Strada Principala nr. 100 ,Judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT SPERIETENI, COMUNA GURA SUTII, nr.39, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VLADENI, COMUNA VLADENI, str. Farmaciei nr. 653, jud. Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VULCANA-PANDELE, STR PRINCIPALA, nr. 28, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul Independentei, BL 7, SC B, ET 0, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul unirii, bl. 60, sc. C, etaj Parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, Str. Garii, Nr. 6 , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Garii, nr.2,  bl. Garsoniere, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 50 A, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA BRANESTI, str. Principala, nr. 225, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA POSESTI, SAT NUCSOARA DE JOS, str. Daramaturii, nr. 1

TRI FARM SRL

PUCIOASA, str. Republicii, bl. A2 (vis a vis de spital)

URSA-FARM SRL

VANJU MARE, str. Republicii, nr. 97, bl. 5, sc. 1, ap. 2, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti

VITALOGY FARM S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT FRATA, COMUNA FRATA, str. Principala, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT CEANU MARE, str. Principala, nr. 375, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT SOPORU DE CAMPIE, str. Principala, nr. 101, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT BERCHIESU, str. Principala, nr. 156, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT BOIAN, str. Principala, nr 149, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT BOLDUT, str. Principala, nr. 117, judet Cluj

VLADIMIR FARM S.R.L.

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

ROSIORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

PITESTI, str. Dimitrie Cantemir, nr. 4, Bl P13, parter, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT SILISTEA, COMUNA CATEASCA in incinta Caminul Cultural, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT TEIU VALE, COMUNA TEIU VALE, str. Principala, judet Arges

CRISTINA FARM MED 2002 SRL

SAT NEGRESTI, COMUNA NEGRESTI, str. Principala, in incinta dispernsarului, judet Arges

AVB ERP DEVELOPMENT SRL

BASCOV, str. Paisesti, nr. 12C, judet Arges

AVB ERP DEVELOPMENT SRL

COMUNA STALPENI, str. Principala, nr. 88 A, judet Arges

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S STATE ANDRADA-ELENA

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/31.10.2023

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„TALONUL”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 IANUARIE 2024”

 

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Prin mandatar

S.S. STATE ANDRADA-ELENA,

__________________________

 

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

#giveaway Seboradin

Perioada de desfășurare: 11-17 septembrie 2023

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Seboradin(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.03.2023, şi conform Certificat Constatator nr. 941571 din data de 28.08.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna STATE ANDRADA-ELENA,  împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTINîn baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 11-17 septembrie 2023, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook a companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Facebook, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea (“Participanții“).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;
 • Să dea like paginilor https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro și https://www.facebook.com/seboradinromania
 • Să dea like postării cu anunțarea concursului;
 • Să dea tag unei prietene cu păr strălucitor; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor;
 • Opțional pot distribui postarea cu anunțarea concursului.

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului va fi desemnat 1 câștigător pentru perioada 11-17 septembrie 2023 al unui premiu ce constă în 1 pachet format din Kit anticăderea părului și Kit pentru regenerare.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de 300 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuală a unui premiu este de 300 RON (TVA inclus).

5.4. Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiul revine numai Participantului desemnat câștigător și nu poate fi transmis unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

           

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câstigatorul va fi desemnat de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și va fi anunțat la data 21 septembrie 2023 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Seboradin trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 21 septembrie 2023 astfel: li se va afișa numele pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro într-un story dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • participantul îndeplinește condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigător, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului câștigat și nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 17 septembrie 2023, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmar1.test.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA DESIGN SRL, cod unic de înregistrare RO35015136, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Eu, STATE ANDRADA-ELENAîn calitate de mandatar al MEDIPLUS EXIM S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ….. din data de 30.08.2023 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde noastre mele și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                        

                                                          ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. STATE ANDRADA-ELENA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. …..

      Anul 2023, Luna AUGUST, Ziua 30

 

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

STATE ANDRADA-ELENA, în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Com. Mogoșoaia, Str. Ciobanului, nr. 133, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4563154 din data de 23.09.2022, Certificat Constatator nr. 941571 din data de 28.08.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN,  

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 30.08.2023.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 30.08.2023.          

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                                      Savici Ligia Maria

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  FACEBOOK #giveaway  Seboradin 11-17  septembrie 2023 poate fi consultat și aici

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023”

 1. Organizatorul campaniei

1.1.      Organizatorul campaniei promoţionale “TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023” (denumită în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Aeroportului, numărul 53, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr.  4563154  din data de  23.09.2022, conform Actului constitutiv al societății din data de 15.03.2023, şi conform Certificat Constatator nr. 941571 din data de 28.08.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin doamna STATE ANDRADA-ELENA, împuternicită de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTINîn baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2023 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulele RESPIRO LITE, RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

 1. Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, orice produs din gamele participante in valoare de minimum 29 Lei (indiferent de natura acestora), astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii DR MAX ROMANIA, angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:

 • Suplimente alimentare
 • Dispozitive medicale
 • Dermato-cosmetice
 • Cosmetice
 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.       În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un Aspirator vertical, în valoare de 1200 lei (TVA inclus/buc)
 • 12 (doisprezece) premii constând în câte un Robot spalat geamuri, în valoare de 595 lei (TVA inclus/buc)
 • 24 (doisprezece) premii constând în câte un Soda Stream, în valoare de 350 lei (TVA inclus/buc)
 • 100 (saizeci) premii constând în câte un Acumulator extern, în valoare de 90 lei (TVA inclus/buc)

6.2.      Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 28,500 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 1. Mecanismul Campaniei

7.1.      După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora), din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 septembrie 2023.

7.2.      Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante in valoare de minimum 29 Lei pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse participante in valoare de minimum 29 Lei pe un singur bon fiscal  din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 111.600 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e participant/e din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 noiembrie 2023.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.    Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei Aspirator vertical;
 2. b) Urmatoarelor 136 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un Robot spalat geamuri, un Soda Stream, un Acumulator extern, în următoarea ordine:
 • Primelor 12 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Robot spalat geamuri;
 • Urmatoarelor 24 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Soda Stream;
 • Următoarelor 100 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un Acumulator extern;

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 1. Date cu caracter personal

10.1.    Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.    Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmar1.test sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.    Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.    Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.    În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 1. Litigii

12.1.    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Diverse

13.1.    Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

Eu, STATE ANDRADA-ELENAîn calitate de mandatar al MEDIPLUS EXIM S.R.L., declar pe proprie răspundere că am puterile necesare și valide pentru a încheia prezenul act și că procura autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, în baza căreia semnez, nu mi-a fost revocată, aşa cum rezultă şi din Certificatul nr. ………………. din data de 30.08.2023 emis de Registrul Naţional Notarial de Evidenţă  a Revocării Procurilor și  că înainte de semnarea prezentului act, am citit personal cuprinsul acestuia cuvânt cu cuvânt și am constatat că acesta corespunde voițelor noastre și condițiilor stabilite de noi, că notarul public mi-a explicat conținutul prezentului act al cărui sens l-am înțeles și ale cărui efecte le-am acceptat, motiv pentru care după citirea acestuia am consimțit la autentificarea prezentului înscris și am semnat unicul exemplar original, în fața notarului public.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii notarilor publici și activității notariale nr 36/1995 republicată, și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia îndeplinirii operațiunilor ce fac obiectul prezentului act.

Redactat și tehnoredactat conform draftului de act transmis de parte și autentificat  la “Notaris” – BIN, notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, Jud. Ilfov, într-un 1 (un) exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, azi data autentificării prezentului înscris, și 3 (trei) duplicate, părții eliberându-i-se 2 (două) duplicate. Am primit 2 (două) duplicate.           

                                                          ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Prin mandatar

 S.S. STATE ANDRADA-ELENA,

__________________________

 

 

ROMÂNIA – UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici București – “Notaris” – Birou Individual Notarial

Licența de funcționare nr. 67/4235/13.03.2020

Operator de date cu caracter personal nr. 10713

Sediul: Șos. București-Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro

     

 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ……

      Anul 2023, Luna AUGUST, Ziua 30

În fața mea, Savici Ligia-Maria, notar public, la sediul biroului din localitatea Mogoșoaia, Şos. Bucureşti-Tîrgovişte nr. 12A, et. 2, jud. Ilfov, s-a prezentat: 

STATE ANDRADA-ELENA,  în calitate de împuternicit/ mandatar al societăţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Com. Mogoșoaia, Str. Ciobanului, nr. 133, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4563154 din data de 23.09.2022, Certificat Constatator nr. 941571 din data de 28.08.2023 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza procurii autentificată sub nr. 940 din data de 01.07.2022 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, dată de administratorul societății ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN,  

care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și 2 (două) anexe.

În temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,

cu modificările și completările ulterioare

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei + 57 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 30.08.2023.

S-a perceput tarif infonot în sumă de 15 lei + 2,85 lei TVA, cu OP în baza facturii nr. ….. din 30.08.2023.           

Notar public,

                                                                                S.S. Savici Ligia Maria

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

          Notar public,

                                                                                                                                      Savici Ligia Maria

 

 

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/30.08.2023

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023”

CLIENT

ADRESE

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, sos. Colentina, nr. 26, Sector 2

A.D. DAMI-MAR PRODEXIM SRL

BUCURESTI, b-dul Lacul tei, nr. 126-128 (Alvic Farm), Bucuresti

ACTFARM

TARGU JIU, extensie Piata Centrala, judet Gorj

ACTFARM

TARGU JIU, Str. 1 Decembrie 1918, judet Gorj

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Zorelelor, nr. 64, judet Constanta

ADONIS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, str. Tulcei, nr. 20, judet Constanta

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Paltinis Bl K20 parter, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.1 Decembrie 1918- Coplex Simplon, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str.Simion Stoilov, Bl 11 ,parter- Rovine , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

Craiova, str. Brazda lui Novac Bl C6 parter -piata Baba Novac, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Bucuresti Nr.40, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA,str. Alexandru Ioan Cuza-bloc Romarta,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul 1 Mai -parter cladire confectii , judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul. Oltenia Bl.3 parter – Craiovita Noua, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, b-dul Nicolae Romanescu Nr. 145 ,judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CRAIOVA, str. Dezrobirii Bl. F14 parter – Piata Centrala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA MELINESTI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA POIANA MARE, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

COMUNA DABULENI, str. Principala, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

CALAFAT, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, judet Dolj

AL SHEFA FARM SRL

BALS, vis a vis de Kaufland, (drogherie), judet Olt

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALEXA FARM SRL

COMUNA CORCOVA, str. Principala, nr. 17, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA BOTOIESTI, str. Principala, judet Mehedinti

ALEXA FARM SRL

COMUNA TAMNA, str. Principala, judet Mehedinti

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT ADJUDENI, str. Principala, judet Neamt

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Independentei, nr.4, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1918, nr 176, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures

ANIFARM SRL

TURDA, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj

ANIFARM SRL

TURDA, str. Andrei Muresanu, nr. 32, judet Cluj

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Cuza Voda Nr.53 A, judet Olt

ANTOFARM SRL

CORABIA, Str Bucuresti Nr 1 A, judet Olt

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

EFORIE SUD, str. Mihai Eminescu, nr. 4, parter, corp C1,  judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA COGEALAC, str. Garii, nr. 40, corp C2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

SAT 2 MAI, COMUNA LIMANU, str. Gheorghe Bunoiu, nr. 356, judet Constanta

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, nr. 2, bl. S1, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, str. Petru Rares, nr. 17, parter, judet Neamt

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA STANILESTI, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

SAT LUNCA BANULUI, judet Vaslui

BELLADONNA SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA BARBATESTI, sat Barbatesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr. 7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA DRAGOTESTI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA ROBANESTII DE JOS, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA TESLUI, judet Dolj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA HOREZU POENARI, judet Dolj

BLUE PHARMA S.R.L.

MEDIAS, str. Virgil Madgearu, nr. 1, judet Sibiu

BLUE PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, 22 Decembrie 1988, judet Mures

BOGDARINA FARM SRL

COMUNA CAZASU, str. Principala, nr. 70, judet Braila

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. 22 Decembrie, nr. 9-11, judet Suceava

CAMPHORA SRL

VATRA DORNEI, str. Mihai Eminescu, nr. 24, judet Suceava

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj

CERULEX SRL

SAT CELARU, COMUNA CELARU, str. Inv. Marin Georgescu, nr. 534, judet Dolj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Mihai Viteazu, nr. 6F judet Mehedinti

COMAY SRL

MEDIAS, str. I.G.Duca, nr. 31, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Semaforului, nr. 20, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, bl. 12, judet Sibiu

COMAY SRL

SIBIU, str. Lunga, nr. 65, judet Sibiu

COMAY SRL

COPSA MICA, str. Eprubeta, nr. 11, judet Sibiu

COMAY SRL

TARGU MURES, str. Infratirii, nr. 12, judet Sibiu

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr 95, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, strada Stefan cel Mare, nr. 128 A, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 267, judet Constanta

COMETA TRADE

CONSTANTA, str. Eliberarii, nr. 10, judet Constanta

COMETA TRADE

OVIDIU, sos. Nationala, nr. 64, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 305, judet Constanta

COMETA TRADE

VALUL LUI TRAIAN, calea Dobrogei, nr. 120, judet Constanta

COMETA TRADE

BAIA, str. Republicii, nr. 21, judet Tulcea

COMETA TRADE

COMUNA CUMPANA, sos. Constantei, nr. 108 A, judet Constanta

CORAL-PHARM

REBRISOARA, str. Principala, nr. 744, judet Bistrita

CYNARA FARM IMPEX SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 75, judet Cluj

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, str. Transilvaniei, nr. 14, parcul Magnoliei, judet Bihor

DELOR PROD-COM SRL

ORADEA, magazinul Crisu, b-dul Republicii, nr. 30, judet Bihor

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, str G-ral Vasile Milea, nr 3, bl B1, Etaj P, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

PLOIESTI, sos Nordului, nr 1, parter, judet Prahova

DIAFARM SRL PLOIESTI

URZICENI, b-dul Republicii, nr. 7, bloc 326, parter, ap. 1, judet Ialomita

DIAFARM SRL PLOIESTI

SAT PIETROSANI, COMUNA PUCHENII MARI, Tarla 15, Parcela Cc 959, jud. Prahova

DIONA FARM SRL

PLOIESTI, str. Marasesti, nr.185 complex Cioceanu, judet Prahova

DIONOFARM SRL

COMARNIC, str. Republicii, nr. 86, parter, ap. 9, judet Prahova

DIONOFARM SRL

PLOPENI, b-dul Independentei, nr. 7, judet Prahova

DIONOFARM SRL

BREAZA, Str. Ocinei nr 1E, judet Prahova

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELISAFARM SRL

GALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Al. Lapusneanu, nr. 107, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Cismelei, nr. 16, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Stefan cel Mare, nr. 49, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 147, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, judet Constanta

EUROSANTIS SRL

CONSTANTA, Aleea Daliei, nr. 22, judet Constanta

FARM ELENA SRL

REGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet Mures

FARM MOND

CONSTANTA, B-dul Ferdinand, nr. 89A,  judet Constanta

FARM MOND

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 213, judet Constanta

FARM MOND

MEDGIDIA, str. Republicii, nr. 86, judet Constanta

FARM MOND

CONTANTA, b-dul Mamaia, nr. 160, judet Constanta

FARMA FARM SRL

FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 25, judet Vrancea

FARMACIA ALCMENA SRL

RASNOV, str. Republicii, nr. 22, judet Brasov

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 42C, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Transilvaniei, nr. 36, judet Galati

FARMACIA ANA S.R.L.

TECUCI, str. Gheorghe Petrascu, nr. 17, bl. P4, ap. 33, judet Galati

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Ana Ipatescu, nr. 2, bl. E1, sc. A, ap. 2, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Aleea Pietonala, Piata George Enescu, judet Suceava

FARMACIA ARSENE SRL

SUCEAVA, str. Vasile Alecsandri, nr. 10, judet Suceava

FARMACIA CINA SRL

PLOIESTI,str. Bahluiului, nr.1, parter, ap. B, judet Prahova

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3

FARMACIA ELE FARM SRL

COMUNA PIETROSANI, judet Teleorman

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA FILANTROPIA SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, Nr. 1c, judet Alba

FARMACIA GRIGORESCU SRL

CLUJ, str. Al. Vlahuta, nr. 50, judet Cluj

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA HYPERICUM SRL SANICOLAU

SANNICOLAU MARE, str. Decebal, nr. 15, judet Timis

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MARTINIS,judet Harghita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA NORD DINU MAXIFARMA S.R.L.

PLOIESTI, str. Gheorghe Doja, nr. 70, parter, judet Prahova

FARMACIA PANACEEA S.R.L.

CLUJ, str. Donath, nr. 15, judet Cluj

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. 1 Decembrie 1918, bl. A19, parter, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

FUNDULEA, str. Vasile Babus, nr. 104 C, judet Calarasi

FARMACIA SF. ELENA SRL

CALARASI, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 24, bloc M19, scara 3-4, parter, judet Calarasi

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11, bl. M7, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, calea Motilor, nr. 114 B, spatiul comercial nr. 2, judet Alba

FARMACIA SIC VOLO SRL

ALBA IULIA, str. Closca, bl. CF 11, ap. 63, judet Alba

FARMACIA SINZIANA S.R.L.

COMUNA LASLEA, nr. 281, judet Sibiu

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMACIA YASSMINE SRL

SAT CAPALNITA, COMUNA CAPANITA, nr. 652, judet Harghita

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj

GALENUS M.G.M. SRL

NASAUD, b-dul Granicerilor, nr.24, judet Bistrita -Nasaud

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANDRA, Str Principala, nr. 447, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CENAD, str. Principala, nr. 1802, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA VARIAS, SAT VARIAS, str. Principala nr 554, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA PERIAM, str. Muresului, nr. 135, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA ORTISOARA, str. Principala, nr. 259/b, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SATCHINEZ, SAT SATCHINEZ, str. Trandafirilor 47A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA LOVRIN, str. Principala 253, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA SANPETRU-MARE, str. Principala, nr. 4, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA GOTTLOB, str. Principala, nr. 443, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA CARPINIS, str. A-III-a, nr. 29A, judet Timis

GRUPPO FLORIDO SRL

COMUNA BILED, Str. Principala, nr. 409, judet Timis

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta

HIPOCRAT FARM SRL CONSTANTA

CONTANTA, b-dul 1 Mai, nr. 84, judet Constanta

HIPOCRAT PLUS SRL CONSTANTA

CONSTANTA, b-dul Caraiman, nr. 1-4 , bloc PF 6, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA DUMBRAVA NOUA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PODULENI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA REDIU, judet Neamt

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA BRUSTURI, str. Principala, nr. 198, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

COMUNA OSORHEI, str. Principala, nr. 182, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. C-tin Brancusi, nr. 1, bl. D 34, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 30, complex comercial Lotus, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 45, bl. D 121, ap. 1, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Nufarului, nr. 76, bl. AN76, parter, juder Bihor

HYGEA SRL ORADEA

ORADEA, str. Republicii, nr. 7, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SALONTA, str. Piata Libertatii, nr. 2, judet Bihor

HYGEA SRL ORADEA

SAT SARBI, nr.586 A, judet Bihor

HYPERICI FARM SRL TARGOVISTE

TARGOVISTE, str. Eugen Breziseanu, nr. 24, judet Dambovita

HYPERICI FARM SRL TARGOVISTE

TARGOVISTE, str. Grigore Alexandrescu,nr. 11A,judet Dambovita

HYPERICI FARM SRL TARGOVISTE

TARGOVISTE, str. Ion Ghica,nr.3 BL.13, judet Dabovita

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6

IGIENA TEHNOFARM

SIMLEUL SILVANEI, str. 22 Decembrie 1989, nr. 3/A, judet Salaj

IGIENA TEHNOFARM

COMUNA CAMAR, str. Principala, nr. 2, judet Salaj

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Romulus Cioflec, nr. 33A, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Lunca Oltului, nr.31-35, incinta Sepsi Value Center, judet Covasna

KRISIA FARM SRL

COMUNA MANASIA, calea Bucuresti, nr. 1, judet Ialomita

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5

LIANA SRL

SAT GRATIA, COMUNA GRATIA, str. Libertatii, nr. 7, judet Teleorman

LIANA SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, nr. 49 bis, judet Teleorman

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

MACAVEIDEAK

AIUD, Str. Spitalului, Nr. 1, judet Alba

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani

MEDICA PLUS SRL

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA TOBOLIU, nr.123, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANTION, nr.297, judet Bihor

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Banki Donath, nr. 5, judet Covasna

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Brailei, nr. 197, bl. A1, parter, judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. George Enescu, nr. 9,  judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures

MELISSA FARM SRL TULCEA

TULCEA, str. Victoriei, nr. 43 judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JEBEL, nr. 274/b, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA JAMU MARE, nr. 1, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA MORAVITA, nr. 295, judet Timis

MIRELIAS FARM SRL

COMUNA VOITEG, nr. 81/b, judet Timis

MOLDO FARM S.R.L.

IASI, b-dul Nicolae Iorga, nr. 36, judet Iasi

MORPHEUS SRL

FALTICENI, str. Mihai Eminescu, bl. 1, parter, sc. B, judet Suceava

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Ion Mester, nr. 5, judet Cluj

MYRIAM PHARMA SRL

CLUJ, str. Dambovita, cart. Marasti, judet Cluj

NICO FARM SRL

ZIMNICEA, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 23A, sc. E, ap. 3, judet Teleorman

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Ravernsburg, nr. 2, judet Satu-Mare

NORDPHARM SRL

CAREI, p-ta Avram Iancu, nr. 3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

NEGRESTI-OAS, str. Victoriei, nr.9, parter, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Lucian Blaga, bloc UU 10, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, b-dul Unio, micro 17, bloc UH 53, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str.Stefan cel mare, nr24/43, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Horea, nr. 1, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SATU MARE, str. Gheroghe Lazar, nr. 2, ap3, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul George Cosbuc, nr. 34, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 25, parter, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Traian, nr. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, b-dul Unirii, nr 12, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Aleea Rotunda, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. George Cosbuc, nr. 31B, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Granicerilor, nr. 99, ap. 16, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Iuliu Maniu, nr. 1, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Progresului, nr. 5, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu, nr. 61, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 73, parter, magain 013 A, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, aleea Minerilor, nr. 31, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BAIA SPIE, str. Gutinului, nr. 3, ap. 3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SATU MARE, aleea Universuilui, nr.2 B, judet Satu Mare

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Libertatii, nr.3, judet Maramures

NORDPHARM SRL

SIGHETUL MARMATIEI, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, ap. 2, judet Maramures

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Nasaudului, B17, sc. B, ap. 16, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. General Grigore Balan, nr 39, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Imparatul Traian, nr. 8, judet Bistrita-Nasaud

NORDPHARM SRL

BISTRITA, str. Stefan cel Mare, nr. 22,parter, judet Bistrita-Nasaud

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj

PAEONIA FARM SRL

BUSTENI, b-dul Independentei, nr. 90, judet Prahova

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARM SRL

MEDIAS, str. Closca, nr. 4, judet Sibiu

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI, str. Targului, nr.4 complex II, parter, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POIANA, COM POMANA, Str Principala, nr 933 A, judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

SAT POTLOGI , COM POTLOGI , Str Targului , nr 4 , judet Dambovita

QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L.

COMUNA COSTESTII DIN VALE, Str.Capsunilor Nr.449, judet Dambovita

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA PUSCASI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA CODAESTI, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA DUMESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA TODIRESTI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BALTENI, dispensar, judet Vaslui

RA SRL

COMUNA BACESTI, dispensar, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis

SALVIAFARM SRL

BISTRITA, str. Stefan cel Mare, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud

SANOFARM LUX S.R.L.

COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj

SANTAL PHARM SRL

PANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad

SANTAL PHARM SRL

SAT AGRISUL MARE, COMUNA TARNOVA, nr. 864, judet Arad

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, str. Vasile Goldis, nr. 13, ap. 4, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr. 75, bl. A 18, et. P, ap. 1, judet Alba

SICOFARM SRL

TEIUS, str. Clujului, nr. 78P, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Transilvania, nr. 20, bl. 62, parter, judet Alba

SICOFARM SRL

ALBA IULIA, b-dul Revolutiei 1989, nr.16 C,  judet Alba

SIN FARM SRL

CHISINEU-CRIS, str. Infratirii, Nr 113, judet ARAD

SOFI PRIMPHARM

23 AUGUST, str. George Calinescu, nr. 52, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA LIMANU, str. Bratianu, nr. 23, judet Constanta

SOFI PRIMPHARM

COMUNA ALBESTI, sos. Mangaliei, nr. 22 A, judet Constanta

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Transilvaniei, nr. A14, judet Alba

SPERANTA SRL ALBA

AIUD, str. Mihai Viteazu, nr. 2, judet Alba

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Camil Ressu, nr. 41, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 4, Sector 2

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 295, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, aleea Barajul Dunarii, nr. 10C, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Nitu Vasile, nr. 50-54, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Alexandru Obregia, nr. 20, bl. 20BIS, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

POPESTI-LEORDENI, str. Amurgului, nr. 34, corp A, Spatiu nr. 10, in centrul comercial La Strada, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str.Victor Brauner, nr. 29, sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Baba Novac, nr. 9, complex comercial A2, Sector 3

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Jean Steriadi, nr. 94, Parter, Sector 3

TINOS FARM SRL

SAT GLINA, COMUNA GLINA, str. Libertatii, nr. 320

TINOS FARM SRL

BRAGADIRU, str. Sperantei, nr. 30-32, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, str. Rezervelor, nr. 56, Spatiu Comercial 6, bl. 4, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Drumul Taberei, nr. 34, Sector 6

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, lot 2, bloc B, parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 109A, Sector 4 (Piata Progresul)

TINOS FARM SRL

MAGURELE, str. Chirca, nr. 106, Spatiu Comercial, Parter, judet Ilfov

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A, Parter, Sector 4

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 347, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, sos. Viilor, nr. 94, Parter, Sector 5

TINOS FARM SRL

BUCURESTI, str. Brasov, nr. 25, Sc. A1, A2, A3, Bl. A, Sector 6

TISSANA FARMACEUTIC SRL

COMUNA STEFAN CEL MARE, str. Gradinitei, nr. 36, Dispensarul comunal, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

CALARASI, str. Victoriei, lot 2, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

LEHLIU, str. Principala, nr. 57, judet Calarasi

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau

TRAVERTIN S.R.L.

TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, BL A1,SC A, AP 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU , str. Ostrovului, nr.15,  judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Bd. Unirii, bloc B4-B5, parter, Judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Stadionului, BL 21 B, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, b-dul Unirii, BL O1, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, Cart. Dorobanti, nr 1,  bloc 7C, parter, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Dorobanti, nr. 85, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Ostrovului, nr. 10, judet Buzau

TRI FARM SRL

BUZAU, str. Unirii, nr. 160, judet Buzau

TRI FARM SRL

PLOIESTI, Calea Bucuresti nr.9, bloc 8A, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Cameliei, nr. 27D, Complex Ideam (fost 14)

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Chimiei nr 5, colt cu str Mihai Bravu, bloc 4B, parter,  judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. General Vasile Milea, nr. 9, bl. B4, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Grivitei, nr. 2, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Malu Rosu, nr. 89 A, bl. 101, C2, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Soldat Moldoveanu Marian, Complex Aurora Vest, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Unirii, nr. 2, bl. MAN, parter, judet Prahova

TRI FARM SRL

PLOIESTI, str. Veronica Micle, nr.1, bl. F, et. P, judet Prahova

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Cringul Meiului, nr 73, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, Str. Toamnei Dig. Nr. FN, bloc 3B,parter,ap. 0, judet Buzau

TRI FARM SRL

RAMNICU SARAT, str. Toamnei, bl 31, ap 2, judet Buzau

TRI FARM SRL

FIENI, str. Ing. Aurel Rainu, nr.76, judet Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, bloc 58 (C3-1) , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI, Str. 13 Decembrie, Nr. 61A, Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

GAESTI,str. Unirii, bloc 17, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

MORENI, str. Cpt Ion Pantea, nr. 14, bl. L-1, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT CERASU, Comuna Cerasu, Nr 3C, (CENTRU), Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT BATRANI, Comuna Batrani, spatiul din cadrul Dispensarului Uman Batrani, Judet Prahova

TRI FARM SRL

SAT DRAGANESTI, COM. DRAGANESTI, nr, 118, judet PRAHOVA

TRI FARM SRL

SAT SACUIENI, str. Stadion, nr. 1, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT GURA OCNITEI, COMUNA GURA OCNITEI, str. Principala, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PERSINARI, COMUNA PERSINARI, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT PICIOR DE MUNTE, COM DRAGODANA, nr. 315, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT RUNCU, COMUNA RUNCU,Strada Principala nr. 100 ,Judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT SPERIETENI, COMUNA GURA SUTII, nr.39, judet Dambovita

TRI FARM SRL

SAT VLADENI, COMUNA VLADENI, str. Farmaciei nr. 653, jud. Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA POSESTI, SAT NUCSOARA DE JOS, str. Daramaturii, nr. 1

TRI FARM SRL

SAT VULCANA-PANDELE, STR PRINCIPALA, nr. 28, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul Independentei, BL 7, SC B, ET 0, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, b-dul unirii, bl. 60, sc. C, etaj Parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, Str. Garii, Nr. 6 , Jud. Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Garii, nr.2,  bl. Garsoniere, parter, judet Dambovita

TRI FARM SRL

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 50 A, judet Dambovita

TRI FARM SRL

COMUNA BRANESTI, str. Principala, nr. 225, judet Dambovita

TRI FARM SRL

PUCIOASA, str. Republicii, bl. A2 (vis a vis de spital)

URSA-FARM SRL

VANJU MARE, str. Republicii, nr. 97, bl. 5, sc. 1, ap. 2, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti

VITALOGY FARM S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT FRATA, COMUNA FRATA, str. Principala, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT CEANU MARE, str. Principala, nr. 375, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT SOPORU DE CAMPIE, str. Principala, nr. 101, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT BERCHIESU, str. Principala, nr. 156, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT BOIAN, str. Principala, nr 149, judet Cluj

VITISFARMIOANA S.R.L.

SAT BOLDUT, str. Principala, nr. 117, judet Cluj

VLADIMIR FARM S.R.L.

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

ROSIORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S STATE ANDRADA-ELENA

_________________________

  

ANEXA 2 LA AUTENTIC………/30.08.2023

S.S. SAVICI LIGIA MARIA

 

(„TALONUL”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2023”

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Prin mandatar

S.S. STATE ANDRADA-ELENA,

__________________________

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMRIE – 31 OCTOMBRIE 2023”