Regulamente campanii

List #1

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2020”


1. Organizatorul campaniei

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2020” (denumită în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, reprezentată de ZACMAN CONSULTING SRL, prin reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

2. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

3. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 septembrie 00:00:00 – 30 noiembrie 2020 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulul RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

4. Dreptul de participare

4.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare „Participanţii„).

4.2. Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din oricare din Farmaciile participante la Campanie;

 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3. La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii SENSIBLU S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;

 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

5. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:

 • Suplimente alimentare

 • Dispozitive medicale

 • Dermato-cosmetice

 • Cosmetice

6. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1. În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un laptop, în valoare de 2,200 lei (TVA inclus/buc)

 • 15 (cincisprezece) premii constând în câte un smartwatch, în valoare de 550 lei (TVA inclus/buc)

 • 30 (treizeci) premii constând în câte o staţie meteo wireless, în valoare de 350 lei (TVA inclus/buc)

 • 120 (o sută douăzeci) premii constând în câte o boxă portabilă, în valoare de 100 lei (TVA inclus)

6.2. Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 37,350 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3. Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5. Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

7. Mecanismul Campaniei

7.1. După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal, din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2 (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 septembrie 2020.

7.2. Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;

 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);

 • Număr de telefon mobil;

 • Adresa de e-mail;

 • Data naşterii;

 • Semnătura;

 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);

 • Numărul de bon fiscal;

 • Data bon fiscal;

 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;

 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3. La achiziţionarea unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4. Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5. Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6. În total, vor exista 72 000 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7. În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8. O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e în valoare de minimum 29 de lei din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9. La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

8. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1. Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 decembrie 2020.

8.2. Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3. La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4. În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5. Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6. Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;

 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;

 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7. Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8. Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9. În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10. Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11. Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei laptopuri;

b) Urmatoarelor 165 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un smartwatch, o staţie wireless şi o boxă portabilă, în următoarea ordine:

 • Primelor 15 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un smartwatch;

 • Urmatoarelor 30 Taloane Principale validate li se vor atribui câte o staţie meteo wireless;

 • Urmatoarelor 120 Taloane Principale validate li se vor acorda câte o boxă portabilă.

8.12. Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;

 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;

 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;

 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13. În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/ deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

9. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

10. Date cu caracter personal

10.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2. Datele personale colectate, respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

11. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1. Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/ sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2. Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5. În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

12. Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

13. Diverse

13.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.


ORGANIZATOR,
MEDIPLUS EXIM S.R.L.,
Prin Administrator ZACMAN CONSULTING SRL
Prin Reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia
ANEXA 1 („FARMACIILE”)
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2020”


NUME CLIENT ADRESA
„QUINTA-ESSENTIA” FARMACIE S.R.L. PECICA, str Doi nr 169, jud Arad
„VIPERA” SRL COVASNA, Str Scolii, bl. 3, sc. d, ap. 3, jud Covasna
ADRIANA FARM SRL CARACAL, STR. MIHAI EMINESCU, Nr. 21, Bl.13AB, Sc.2, Ap.2, Jud. OLT
ALEX INCOGNITO SRL DOROHOI, str Stefan Airinei, nr 1, bl b1-b2, et parter, jud. Botosani
ALFA FARM SRL ROMAN ROMAN, str. Oituz, Jud. Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, Jud. Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN CORDUN, jud. Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN GHERAIESTI, jud. Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN COTUL VAMES, jud. Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN SABAOANI, Str. Progresului, Nr. 36, Jud. Neamt
ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN Dr.Tr.SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, jud. Mehedinti
ANA-PHARM SRL IASI, sos.Nicolina, nr.89, bl.988a, sc c, parter, jud. Iasi
ANA-PHARM SRL SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78a, parter, jud. Iasi
ANA-PHARM SRL COMUNA HOLBOACA, bl.b1, sc t3, parter, jud. Iasi
ANA-PHARM SRL COMUNA MIROSLAVA, jud Iasi
ANA-PHARM SRL COMUNA GRAJDURI, jud Iasi
ANA-PHARM SRL SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, Jud. Iasi
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, Calea Nationala, Nr. 63, Jud. Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, Calea Nationala, Nr. 105, Jud. Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, Str. George Enescu, Nr. 2A, Jud. Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, Str. Primaverii, Nr. 11B, Jud. Botosani
ANDOFARM SRL LUDUS, Str. Policlinicii, nr.1/4, Jud. Mures
ANDOFARM SRL LUDUS, Str. Viitorului nr. 17, Jud. Mures
ANDOFARM SRL TG. MURES, Str. Cutezantei nr.27, Jud. Mures
ANDOFARM SRL TG. MURES, B-dul 1848, nr.46/A, Jud. Mures
ANIFARM SRL TURDA, P-ta Mihai Viteazu, nr.11, Jud. Cluj
APOTHEKE ALBA S.R.L. ALBA IULIA, B-dul Transilvaniei, nr 12, bl 26, Jud. Alba
APS STAROM GENERAL SRL COSTESTI, SAT LEICESTI, Stra1 principala, nr. 3, Jud. Arges
APS STAROM GENERAL SRL MIOVENI, b.dul 1cia, bl. e1, parter, jud Arges
AQUA PHARM CONSULTING SRL CONSTANTA, B-dul Tomis, nr 142a, jud. Constanta
AVALUX-STAR S.R.L. VASLUI, Str. Hagi Chiriac, Nr. 79, Jud. Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L. BEREZENI, Str. Principala, Jud. Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L. VETRISOAIA, Jud. Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L. STANILESTI, Jud Vaslui
BELLADONNA SRL TG. JIU, Str. 9 Mai, bl.5, P, Jud. Gorj
BELLADONNA SRL ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, Jud. Gorj
BELLADONNA SRL DRAGUTESTI, Jud. Gorj
BELLADONNA SRL ALIMPESTI, sat Alimpeşti, Jud. Gorj
BELLADONNA SRL JUPANESTI, sat Jupâneşti, Jud. Gorj
BELLADONNA SRL BARBATESTI, sat Bărbăteşti, Jud. Gorj
BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI VALEA STANCIULUI, Jud. Dolj
BOGDARINA FARM SRL BRAILA, str. Plevna, nr 62, bl. D2, jud. Braila
BOGDARINA FARM SRL COMUNA CAZASU, str principala, nr. 70, jud. Braila
BUJOR-FARM SRL CARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, jud. Olt
BUJOR-FARM SRL DRAGANESTI, b-dul. N. Titulescu, bl. d13-d14, parter, jud. Olt
CAMOMILA FARM SRL MARGHITA, str. Eroilor, nr.4/A, ap.1, judet Bihor
CASA DAMAJ SRL Str. Petre Tutea, nr. 9 , bl. 911, parter , Iasi, judet Iasi
CASA DAMAJ SRL Str. Rediu Tatar, nr. 4, bl. 481, parter, Iasi, judet Iasi
CASA DAMAJ SRL str. Cuza Vo1, bl. 39, parter, Targu Frumos, judet Iasi
CASA DAMAJ SRL COMUNA BUTEA, jud Iasi
CASA DAMAJ SRL COMUNA STRUNGA, jud Iasi
CASA DAMAJ SRL Sos. Nationala, bl. 9, parter, Podu Iloaiei, judet Iasi
CERCELAN FARM S.R.L. CARACAL, str. Plevnei, nr. 21, jud. Olt
CERULEX SRL DAV 1 – TG JIU, STR. 9 MAI, BL19, PARTER
CERULEX SRL DAV 2 – TG JIU, ZONA 9 MAI, BL A17, PARTER
CERULEX SRL DAV 3 – TG JIU STR. 30 DECEMBRIE BL 8, PARTER
CERULEX SRL DAV 4 – TG JIU, , PIATA CENTRALA NR.6, MAGAZIN PIATA MARE
CERULEX SRL DAV 5 – TG JIU, BDUL. ECATERINA TEODOROIU NR. 33
CERULEX SRL DAV 6 – TG JIU, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 12, BL 12, PARTER
CERULEX SRL DAV 7 – TG JIU, STR. VICTORIEI NR. 143
CERULEX SRL DAV 8 – TG JIU, STR. UNIRII, NR.36, COMPLEX UNIRII
CERULEX SRL DAV 9 – TG JIU, STR. 23 AUGUST NR. 1B, BL.1B
CERULEX SRL DAV 10 -TG JIU, BDUL ECATERINA TEODOROIU, NR. 103N, PARTER
CERULEX SRL DAV 11 – TG JIU STR. VICTORIEI, BL 41, PARTER
CERULEX SRL DAV PESTISANI – COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, NR. 18
CERULEX SRL DAV RUNCU, comuna runcu, nr 161
CERULEX SRL 1V SEVERIN 1 – DR.TR. SEVERIN, STR. GHEORGHE SINCAI NR. 64
CERULEX SRL 1V SEVERIN 2 – DR.TR. SEVERIN, STR. WALTER MARACINEANU, NR. 1
CHAMOMILLAE FARM SRL CURTEA DE ARGES, b.dul Basarabilor, bl. 13, parter, jud Arges
CYNARA FARM IMPEX SRL CLUJ, Calea Floresti, nr. 75, jud. Cluj
DELOR PROD-COM SRL Alesd, Str Unirii nr 9, judet Bihor
DELOR PROD-COM SRL Tinca, Str Somesului nr 1, judet Bihor
DERYYFARM 2000 SRL ARAD, B-dul Iuliu Maniu, Nr. 12-18, Sc. D, parter, Ap.2, Jud. Arad
DIA FARM SRL Copsa Mica, Sos. Sibiului, nr 52, jud. Sibiu
DIANA FARM SRL ALEXANDRIA TURNU MAGURELE, STR HORIA CLOSCA SI CRISAN, BL 15/2 (II), PARTER, JUD. TELEORMAN
DIANA FARM SRL ALEXANDRIA ALEXANDRIA, STR.DUNARII, NR.51, BL.L5, SC.C, AP.30, JUD. TELEORMAN
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA VISINA VECHE, JUD. OLT
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA VISINA VECHE, JUD. OLT-VISINA NOUA
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Brastavatu
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Cilieni
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Doanca
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Obarsia
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Tia Mare
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Vadastra
DIMAFARM SRL VISINA Jud. Olt, Com. Vadastrita
DOVER SRL ORAS HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. r1, sc. c, ap. 1, jud. Valcea
DOVER SRL COMUNA MALDARESTI, jud. Valcea
DOVER SRL COMUNA BARBATESTI, jud. Valcea
DOVER SRL COMUNA STROESTI, jud. Valcea
DOVER SRL ORAS BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, jud. Valcea
DOVER SRL COMUNA FRANCESTI, jud. Valcea
DOVILIV IMPEX SRL Oras ZARNESTI, Sat TOHANUL VECHI, Str. Mare Nr.52
ELASAN FARM S.R.L. VARBILAU TARG, nr 1028, jud. Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr 28, jud. Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr 88, jud Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr 974, jud. Prahova
ELASAN FARM S.R.L. BUCURESTI, Str Ramnicu Valcea, nr 33, bloc 16a, sector 3
ELENFARM SRL Tg. JIU, str. Unirii, nr 2 M, Gorj
ELFA SRL BOTOSANI Bucovina nr. 17 SC. A, Parter , Localitate: BOTOSANI ,Judet:BT
ELIXIR SRL GALATI GALATI, str.Brailei, nr.17, Complex Potcoava de Aur, jud. Galati
ELIXIR SRL GALATI SAT CAVADINESTI, Incinta Dispensar Uman, jud. Galati
ELIXIR SRL GALATI SAT FOLTESTI, Jud. Galati
ELIXIR SRL GALATI GALATI, str. Milcov, Complex Comercial Micro 40, jud. Galati
ELIXIR SRL GALATI SAT COROD, COM. COROD, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 249, JUD. GALATI
ELIXIR SRL GALATI SAT TOFLEA, COM. BRAHASESTI, INCINTA DISPENSAR UMAN TOFLEA, JUD. GALATI
ELIXIR SRL GALATI GALATI, str. Domneasca, nr.20, bl.a, jud. Galati
ELIXIR SRL GALATI SAT BALENI, str.Principala, nr.40a, jud. Galati
ELIXIR SRL GALATI LOCALITATEA FARTANESTI, nr.606, jud. Galati
EURO FARM SRL ALBA IULIA, Str Crisanei, nr 10, jud. Alba
EURO FARM SRL ALBA IULIA, Str. Republicii, nr.43, bl. 107, ap. 2, Jud. Alba
EURO FARM SRL ALBA IULIA, Bd-ul Transilvania, nr 25, jud. Alba
EURO FARM SRL CAMPENI, str. Libertatii, nr. 1 a, jud Alba
EURO FARM SRL Zlatna 2
EURO FARM SRL ZLATNA, Vladimirescu, Jud. Alba
EUROFARMA SRL GALATI, Str. Siderurgistilor, Nr. 2, Bl. I1, Ap. 2, JUD. GALATI
EUROFARMA SRL SAT UMBRARESTI, Incinta Dispensar Uman, jud. Galati
EUROFARMA SRL LOCALITATEA BERESTI, str.Tran1firilor, nr.80, bl.a2, jud. Galati
EUROFARMA SRL SAT BERESTI-MERIA, str.Principala, nr.11 a, jud. Galati
EUROFARMA SRL SAT FRUMUSITA, COM. FRUMUSITA, NR. 753, JUD. GALATI
EUROFARMA SRL Comuna TULUCESTI, nr.303a, jud. Galati
EUROPA CONFLOREA SRL CLUJ, Str. Bucegi, nr. 11a, bl. b1, ap.4 1baca, Jud. Cluj
EUROPA CONFLOREA SRL CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, jud. Cluj
EUROPA CONFLOREA SRL BACIU, Str.Principala, nr.315, Jud. Cluj
FARM GALAN SRL CRAIOVA, str. Calea Bucuresti, nr. 35, bl. 21D, parter, jud. Dolj
FARMADA IMPEX SRL Tg. Cărbuneşti, str. Tran1firilor, nr. 88A, jud. GORJ
FARMACIA ACSADEMIA SRL BUCURESTI, CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 90, SECTOR 5, BUCURESTI
FARMACIA BALSAM SRL ARAD ARAD, str Spitalului nr 5, jud Arad
FARMACIA CRISTIAN SRL COMUNA CRISTIAN, str. lunga, nr. 172, jud. Brasov
FARMACIA DIANA SRL CEHU SILVANIEI CEHU SILVANIEI, str.Piata Tran1firilor, nr.24, jud.Salaj
FARMACIA DIANA SRL CEHU SILVANIEI COMUNA SALATIG, Str. Principala, Nr. 130, Jud. Salaj
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI BUCURESTI, STR MIHAI EMINESCU 17, SECTOR 1, BUCURESTI
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI BUCURESTI, STR CAMPIA LIBERTATII, NR 41, BL MC4, SC 1, AP 4, SECTOR 3, BUCURESTI
FARMACIA EDELWEISS S.R.L Tasnad, Str Zorilor nr 4, jud Satu-Mare
FARMACIA ELE FARM SRL ALEXANDRIA, Str. Dunarii, Nr. 54, Bloc L31, Sc. C, Ap. 29, Jud. Teleorman
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Democratiei – Ploiesti str. Democratiei nr. 56
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Postei – Ploiesti str. Postei nr 10
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Erou Calin Catalin Ploiesti
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Bereasca – Ploiesti Str. Dumbravei nr. 1
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Nord – Ploiesti Sos. Nordului, Complex Mic Nord
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Republicii – Blvd. Republicii, Bl. 12B1 – 12B2, Ploiesti
FARMACIA FARMEX DL SRL Farmex Bucuresti – Str. D-na Ghica, nr.6, Bl.3, parter, sector 2, Bucuresti
FARMACIA GENTIANA SRL SIGHISOARA SIGHISOARA, Str. Herman Oberth, Nr.45, Jud. Mures
FARMACIA HERMANN SRL BARAOLT, Str. Kossuth Lajos, Nr. 149, Jud. Covasna
FARMACIA HERMANN SRL Vlahita, jud Harghita
FARMACIA HUSAC SRL BOTOSANI, Calea Nationala, nr 57, Jud. Botosani
FARMACIA HUSAC SRL BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr 2, Jud. Botosani
FARMACIA LELIA SRL BORCEA, str Principala, incinta dispensar uman, jud Calarasi
FARMACIA LELIA SRL FETESTI, Str Calarasi, nr 292, jud ialomita
FARMACIA LELIA SRL FETESTI, Str Calarasi, bl 9, parter, jud Ialomita (langa Gara)
FARMACIA LELIA SRL BORDUSANI, str Bordusani, Jud. Ialomita
FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA COMUNA FELDIOARA, str Octavian Goga, nr 88, jud Brasov
FARMACIA OMNIA S.R.L. SARMASU, str.Republicii, nr.89, Jud. Mures
FARMACIA OMNIA S.R.L. SARMASU, str.Republicii, nr.101, jud. Mures
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, Bd. Independentei, Nr. 54, Jud. Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, Bd. Independentei, Nr. 56, Jud. Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, Bd. Republicii, nr 15, jud Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, Str. 1 Decembrie, Nr.17, Jud. Bistrita-Nasaud
FARMACIA SARKADI SRL COMUNA CORUND, nr.593/a, jud Harghita
FARMACIA SARKADI SRL SAT OCNA DE SUS, COMUNA PRAID, nr. 461, Jud. Harghita
FARMACIA SARKADI SRL SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 1097, Jud. Harghita
FARMACIA TUNDE SRL ODORHEIU SECUIESC, Str. Rakoczi, Nr. 16, Jud. Harghita
FARMACIA UNICA SRL GALATI, Str. Brailei, nr. 192 bis, Bl. A9, parter, jud. Galati
FARMACIA UNICA SRL GUGESTI, Com Gugesti, Jud Vrancea
FARMACIA UNICA SRL MAICANESTI, Sat Maicanesti, Com Maicanesti, Jud Vrancea
FARMACIA UNICA SRL TIFESTI, Str. Principala, Sat Tifesti, Jud Vrancea
FARMACIA UNICA SRL VANATORI, Str Primariei nr 24A, Jud Vrancea
FARMACIA UNICA SRL VIDRA, com Vidra, Jud Vrancea
FARMACIA UNICA SRL PAUNESTI, sat Paunesti, Jud Vrancea
FARMACIA VERDE SRL BALS BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, jud. Olt
FARMACIA XANTIPA SRL OSTROVENI nr 1268, Jud. Dolj
FARMACIA XANTIPA SRL GIGHERA, Jud. Dolj
FARMACIA XANTIPA SRL GANGIOVA, Jud. Dolj
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, Aleea Stanila nr. 6, bl. H10, sc. 2, ap. 22, Sector 3
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, Sos. Iancului nr. 1 , bl. 112C, Sector 2
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu nr. 16, spatiu comercial 2, bl. 14, Sector 6
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, Sos. Pantelimon nr. 258, bl. 47, parter, Sector 3
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, Str. Sebastian nr. 21, bl. S12, parter, sc. 1, Sector 5
FARMADO SRL Timisoara, ALEEA CRISTALULUI
FARMADO SRL Timisoara, B-DUL REGELE CAROL
FARMADO SRL Timisoara, B-DUL VICTOR BABES
FARMADO SRL Timisoara, STR DIVIZIA 9 CAVALERIE
FARMADO SRL Timisoara, STR GELU NR.11 BIROUL 5
FARMASIB SRL SIBIU, Str.Nicolae Balcescu, nr.53, Jud. Sibiu
FARMASIB SRL SIBIU, Str.Maramuresului, nr. 29, Jud. Sibiu
FARMIMPEX SRL Oradea, Str republicii nr 26, judet Bihor
FARM-ZOO-STAR SRL Campulung, str. Dumitru Alimănişteanu, nr.1, jud.Arges
FARM-ZOO-STAR SRL Campulung, str.Negru-Voda, nr.122, jud.Arges
FARM-ZOO-STAR SRL Com. BÂRLA-MOZĂCENII-VALE
FARM-ZOO-STAR SRL Com. GODENI
FARM-ZOO-STAR SRL Com. MIROSI
FARM-ZOO-STAR SRL Pitesti, str. Victoriei bl.D7, sc.A, ap.1, jud.Arges
FARM-ZOO-STAR SRL sat Bârla, com. Bârla, jud.Argeş
FARM-ZOO-STAR SRL sat Berevoesti, com.Berevoesti, jud.Arges
FARM-ZOO-STAR SRL sat Leresti, com.Leresti, Centru, jud.Arges
FARM-ZOO-STAR SRL str.G-ral Eremia Grigorescu, bl.P2, sc.B, ap.1,
FASTPHARM SRL BUCURESTI, STR Tache Ionescu, NR 14, BUCURESTI
FASTPHARM SRL BUCURESTI, Sos Stefan cel Mare, NR 8, BL 18 B, Parter, BUCURESTI
FIAVI FARM SRL VALENI DE MUNTE, Bd. Nicolae Iorga, Nr. 57, Bl. 16B, Jud. Prahova
FLORIFARM SRL BIHOR STEI,STR.ANDREI MURESANU NR.17 COMPLEX COMERCIAL,JUD BIHOR
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, str Closca, nr 27, jud. Maramures
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, b-dul Independentei, 18/15, jud. Maramures
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, Piata Revolutiei, 2/33, jud. Maramures
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, Str. Victoriei, Nr. 71, Ap.4, Jud. Maramures
HEALTH FARM SRL NEGRU VO1, str. CONSTANTEI, nr.17 Jud. Constanta
HEPITES SRL BRAILA BRAILA, stra1 1 Decembrie 1918, bloc c2, parter, jud. Braila
HEPITES SRL BRAILA BRAILA, stra1 Scolilor, bloc ac1, parter, jud. Braila
HEPITES SRL CAREI Carei, 1 decembrie 1918 nr 37, judet Satu Mare
HESPEROS SRL CONSTANTA, str Vifor Haiducul, nr 1bis, jud. Constanta
HESPEROS SRL CONSTANTA, B-dul I C Bratianu, nr.143, jud. Constanta
HESPEROS SRL COBADIN, Sos Viisoarei, nr.1, jud. Constanta
HESPEROS SRL COBADIN, Str. Garii, Nr. 2, Jud. Constanta
HESPEROS SRL COMUNA CIOCARLIA, str. Venus, nr 3, jud. Constanta
HESPEROS SRL COMUNA CUMPANA, Str Constantei nr. 124 A, jud. Constanta
HESPEROS SRL CONSTANTA, str. Garii, nr.1, incinta gara cfr calatori, jud. Constanta
HESPEROS SRL SAT CUMPANA, str Ciresica, nr.4, jud. Constanta
HESPEROS SRL CONSTANTA, Str Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, jud. Constanta
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT PIATRA NEAMT, b-dul. Traian, bl. A8, jud. Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT PIATRA NEAMT, b-dul. Decebal, nr.90, Jud. Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT COSTISA, jud. Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT PIATRA SOIMULUI, jud Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT ZANESTI, jud. Neamt
IEZER FARM SRL BUCURESTI, Str Batistei, NR 23, BUCURESTI
IEZER FARM SRL BUCURESTI, B-dul Ferdinand, NR 97, PARTER, BL P 17, BUCURESTI
IEZER FARM SRL BUCURESTI, FARMACIA ARTA MOSILOR
IEZER FARM SRL BUCURESTI, Sos Berceni, NR 27, PARTER, UNIT 205, BL 39, BUCURESTI
IEZER FARM SRL BUCURESTI, Sos. Berceni, NR. 25, PARTER, BL. 38, BUCURESTI
IEZER FARM SRL BUCURESTI, B-dul Dinicu Golescu, NR 23-25, BUCURESTI
IEZER FARM SRL BUCURESTI, Calea Dudesti, NR 117,A , BUCURESTI
IEZER FARM SRL BUCURESTI, Sos Vergului 65, Sect 2
IMEDAS SRL TIMISOARA, str Venus nr 23, jud Timis
INDIGO 2000 SRL FETESTI, Str. Calarasi, Bl. U3, parter
INDIGO 2000 SRL FACAENI, in incinta dispensarului uman, Jud. Ialomita
INFMED B-dul 1 decembrie, nr.6
INTERNATIONAL GROUP SRL ALEXANDRIA, Str. Libertatii, Bl. Piata Centrala, Jud. Teleorman
IRIS FARM SRL COMANESTI COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, Jud. Bacau
IRIS FARM SRL COMANESTI COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl.1, jud. Bacau
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, Str. Sporturilor Nr.11, Unitatea Comerciala Nr.2, Bloc.23, Scara. C, Apt. XIV, Jud.COVASNA
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, Str.Aleea Harniciei Nr.22, Unitatea Nr.2, Bloc.36, Jud.COVASNA
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, Str. Stadionului Nr.19, Bloc.18, Jud.COVASNA
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul Nr. 3, Judet Covasna
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, Str. Romulus Cioflec Nr. 33A, Judet Covasna
LENI FARM SRL BUCURESTI, Sos. Salak, Nr 249, Comp Salaj-Humulesti, BUCURESTI
LENI FARM SRL BUCURESTI, Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, BUCURESTI
LENI FARM SRL BUCURESTI, Str. Emil Racovita, Nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, Bl 19, BUCURESTI
LOTUS PHARMA S.R.L. COMUNA RECI, SAT RECI, nr 284, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L. SAT PAPAUTI, str. Principala, jud Covasana
LOTUS PHARMA S.R.L. Ghitfalau
LOTUS PHARMA S.R.L. COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str Principala, nr 472, jud Harghita
LOTUS PHARMA S.R.L. com, BRATES
M.N.U. INTERNATIONAL SRL RUPEA, str. Republicii, nr. 199, jud. Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRL TARLUNGENI
M.N.U. INTERNATIONAL SRL TELIU
MAGDAFARM S.R.L. COMUNA ARIESENI, SAT ARIESENI, nr 11 c, jud. Alba
MAGDAFARM S.R.L. COMUNA ALBAC, str Crisan, nr 12, jud. Alba
MAREX SERV SRL BOTOSANI, bd M Eminescu, nr 11, jud. Botosani
MEDICAL FARM SRL BOTOSANI, str George Enescu, nr 3, jud. Botosani
MEDIMFARM SA BUCURESTI, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, Bl. P2, Sector 3
MEDIMFARM SA BUCURESTI, Soseaua Giurgiului nr. 118, Sector 4
MEDIMFARM SA BUCURESTI, Sos Crangasi, nr 25, Bl. 20, parter, Sector 6, Bucuresti
MEDIMFARM SA BUCURESTI, Şos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, sector 3 Bucuresti
MEDIMFARM SA BRASOV, Str. Iuliu Maniu, Nr.33, jud. Brasov
MEDIMFARM SA PREDEAL, Str. M. Saulescu, Nr. 46, jud. Brasov
MEDIMFARM SA PREDEAL, Str. M. Saulescu, Nr. 26, jud. Brasov
MEDIMFARM SA BUZAU, Str. Unirii Bl 13C – 13D, jud. Buzau
MEDIMFARM SA RAMNICU SARAT, Str. Victoriei, Bl. 13 BC, jud. Buzau
MEDIMFARM SA BUZAU, B-dul Stadionului Bl. 20A, jud. Buzau
MEDIMFARM SA CALARASI, Str. Nicolae Titulescu nr. 1, Bl. D2, parter, jud. Calarasi
MEDIMFARM SA CALARASI, B-dul Tineretului, nr.55, jud. Calarasi
MEDIMFARM SA CONSTANTA, Str. Sentinelei, Nr. 28, jud. Constanta
MEDIMFARM SA CONSTANTA, Stra1 Stefan Mihaileanu Nr 11, Bloc C1, Zona Piata Grivitei, jud. Constanta
MEDIMFARM SA TARGOVISTE, Str. Radu de la Afumati, Nr. 3, Bl. 18D, jud. 1mbovita
MEDIMFARM SA TARGOVISTE, Str. Tudor Vladimirescu nr. 99, jud. 1mbovita
MEDIMFARM SA TARGOVISTE, Calea Bucuresti, Bl. N3, Sc. A, Parter (vis-a-vis de Rompetrol), jud. 1mbovita
MEDIMFARM SA GALATI, Str. Brailei nr. 197, Bl. A1, parter, jud. Galati
MEDIMFARM SA GALATI, Str. Nicolae Balcescu nr. 10, jud. Galati
MEDIMFARM SA MIRCUREA CIUC, Str. Kossuth Lajos Nr. 32-34, jud. Harghita
MEDIMFARM SA HUNEDOARA, Str. Victoriei, jud. Hunedoara
MEDIMFARM SA DEVA, Bulevardul 1cia, Bl 28, Sc. C, jud. Hunedoara
MEDIMFARM SA IASI, Sos. Nicolina nr. 44-46, Bl. 971, spatiu comercial Iasi, jud. Iasi
MEDIMFARM SA IASI, Str, Sf. Lazar nr. 47 bl. A5 ap. Camera 1.1, jud. Iasi
MEDIMFARM SA IASI, Str. Ion Creanga, nr.7, bl.K2, jud. Iasi
MEDIMFARM SA TARGU FRUMOS, Str. Cuza Vo1 nr. 50, jud. Iasi
MEDIMFARM SA DROBETA TR. SEVERIN, Bulevardul Revoluției 16-22 Decembrie 1989, Nr 23, Bloc A2, parter Piata Agroalimentara, jud. Mehedinti
MEDIMFARM SA ORSOVA, Str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, jud. Mehedinti
MEDIMFARM SA TARGU MURES, Bulevardul 1848, Nr. 23B, jud. Mures
MEDIMFARM SA TARGU MURES, Str. Cutezantei, Nr. 21, jud. Mures
MEDIMFARM SA SLATINA, B-dul A. I. Cuza nr. 22, Bl. FA21, jud. Olt
MEDIMFARM SA SLATINA, Aleea Independentei Bl. M1, jud. Olt
MEDIMFARM SA CAMPINA, B-dul Carol I nr. 2, jud. Prahova
MEDIMFARM SA CAMPINA, (Magazin nr.7) B-dul Carol I nr. 48, Bl. 12F, Sc. A, jud. Prahova
MEDIMFARM SA SINAIA, B-dul Carol I nr. 22, jud. Prahova
MEDIMFARM SA MIZIL, Str. Blajului, Nr. 3A, jud. Prahova
MEDIMFARM SA PLOIESTI, B-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, jud. Prahova
MEDIMFARM SA PLOIESTI, Str. Democratiei nr. 73, Bl. O8, jud. Prahova
MEDIMFARM SA FILIPESTI TARG, Str. Cuza Vo1 nr. 717, jud. Prahova
MEDIMFARM SA CAMPINA, Str. Republicii, Nr.16A, jud. Prahova
MEDIMFARM SA CAMPINA, B-dul Carol I Nr. 61, Bl. 23G, jud. Prahova
MEDIMFARM SA CAMPINA, Str. Soarelui nr. 1, Bl. 11C, jud. Prahova
MEDIMFARM SA BAICOI, Str. Independentei Nr. 182, jud. Prahova
MEDIMFARM SA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru nr. 192A, jud. Prahova
MEDIMFARM SA VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, Str. Tacerii Nr. 81, parter Dispensar Uman, jud. Prahova
MEDIMFARM SA RAFOV, Sat Bu1, Str. DJ 101D, jud. Prahova
MEDIMFARM SA CAMPINA, B-dul Nicolae Balcescu Nr. 46, jud. Prahova
MEDIMFARM SA PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, Nr. 2, jud. Prahova
MEDIMFARM SA
MEDIMFARM SA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, jud. Prahova
MEDIMFARM SA CAMPINA, str.Ecaterina Teodoroiu nr. 13, Drogherie
MEDIMFARM SA GURA HUMORULUI, Str. Piata Republicii nr. 2, bl. G3, parter, jud. Suceava
MEDIMFARM SA CAMPUL LUNG MOLDOVENESC, Str. Calea Bucovinei nr. 15, jud. Suceava
MEDIMFARM SA TIMISOARA, Str. Surorile Martir Caceu nr. 18, jud. Timis
MEDIMFARM SA TIMISOARA, Str. Marasesti Nr. 12, jud. Timis
MEDIMFARM SA BARLAD, Str. Republicii nr. 24, Bl. M1, Sc. A, parter, jud. Vaslui
MEDIMFARM SA BOTOSANI, Str. Pillat Ion, Nr. 2, Bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, jud. Botosani
MEDIMFARM SA VASLUI, Str. Traian Nr. 64-66, jud. Vaslui
MEDTRIO INVEST SRL Tg. Mures, str. Transilvaniei, nr. 20-22, jud Mures
Melissa Tulcea Str Victoriei Nr 43 jud Tulcea
Melissa Isaccea Str Vidin ,Nr 3,Bl 32,etaj Parter
Melissa Luncavita, Str Drumul Teilor,Nr 12
MELISSA-PHARM SRL COMUNA CARTA, str. Principala, nr. 270, jud. Harghita
MELISSA-PHARM SRL COMUNA MIHAILENI, str. Principala, nr 254, jud Harghita
MELISSA-PHARM SRL COMUNA RACU, str. Principala, nr 151, jud Harghita
MIRAFARM SRL CODLEA, str Muntisor, nr 5, jud Brasov
NARCIS E.J. SRL CRISTURU SECUIESC, Str. Kossuht Lajos, Bl. 12, parter, jud. HARGHITA
NICO FARM SRL ORAS ZIMNICEA, Str. Mihail Kogalniceanu, bl.23a, sc.e ap.3, jud. Teleorman
NICOFARM SRL BALS BALS, Str. N. Balcescu, Nr.146, Bl.39, Sc.1, Parter, Ap.3, Jud. Olt
GRUP OMEGA FARM SRL CONSTANTA, Piata Abator
OMNIA FARMIMPEX SRL TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, jud Arges
OMNIA FARMIMPEX SRL TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. cu3, parter, jud. Arges
PAEONIA COM SRL JIBOU, str.1 Mai, nr.5, jud.Salaj
PAEONIA FARM SRL BUSTENI, str Libertatii, nr 150, jud Prahova
PANPHARMA MED SRL/york TIMISOARA, Str. Stiintei, Parter, BL D 41 / B, Jud. Timis
PHARMA – PLANT EVOLUTION BUCURESTI, Str. Delea Noua, Nr.2, BUCURESTI
PHARMA – PLANT EVOLUTION BUCURESTI, Calea Calarasi, Nr. 133, BUCURESTI
PHARMA – PLANT EVOLUTION BUCURESTI, Bulevardul Ficuslui, Nr. 21-23, BUCURESTI
PHARMA – PLANT EVOLUTION BUCURESTI, Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 39-49, Bl. 12, BUCURESTI
PHARMA INVEST SRL ORAS VIDELE, Str Lipscani, bl. B12, Sc.A, Et.P, Ap.1, Jud Teleorman
PHARMA INVEST SRL COMUNA POIENI, str Gh Radulescu, jud Teleorman
PHARMA INVEST SRL ORAS VIDELE, Sos Giurgiului, Nr 40, Jud Teleorman
PHARMA SIG SRL ALEXANDRIA, Str. Dunarii, Nr. 222, Bm.5, Parter, Jud. Teleorman
POPIRLAN SRL PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Jud. Neamt
PRIMA FARM SRL ZALAU ZALAU, str.Unirii, nr.13, jud Salaj
PRIMA FARM SRL ZALAU SAT HERECLEAN, nr. 30a, Jud. Salaj
PRIMA-FARM SRL MOINESTI MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, Jud. Bacau
PRIMA-FARM SRL MOINESTI BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, Jud. Bacau
PRIMULA S.R.L. CAREI, Str. Ignisului, Nr. 2/A, Jud. SATU MARE
PRO SANA SRL PLOIESTI, Sos Mihai Bravu nr. 173, Jud. Prahova
PRO SANA SRL PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, Jud. Prahova
PRO SANA SRL PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, Jud. Prahova
PROCLINIC SRL GALATI, STR. TECUCI NR.40
PROCLINIC SRL GALATI, STR.TRAIAN NR.43
PROCLINIC SRL GALATI, STR. BRAILEI NR.196
PROCLINIC SRL GALATI, STR. MACEDONA NR. 16
PROCLINIC SRL GALATI, STR. TRAIAN NR. 136
PROCLINIC SRL GALATI, STR 1 DEC 1918
PROCLINIC SRL SAT BRANISTEA, COM.BRANISTEA, STR. PRINCIPALA
PROFARM COMP. SRL HUSI, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 29, Bl.6, Sc. A, Ap.19, Jud. Vaslui
PROVITA SRL CRAIOVA, STR BRAZ1 LUI NOVAC, BL M12, SC 1, AP 1, jud. DOLJ
RA SRL VASLUI, str N. Iorga 71, jud. Vaslui
RA SRL NEGRESTI, Str. Unirii, Bl. E2, Sc. C, Parter, Jud. Vaslui
RAID SRL CODLEA, str Freziei nr 9, bl 38, jud Brasov
RAID SRL CODLEA, str 9 Mai, nr 13, jud Brasov
REMEDIA FARM SRL ZALAU ZALAU, str Dumbrava, nr 1, bl d23, ap.2, jud.Salaj
RIOFARM SRL Agnita, Jud Sibiu, Stra1 Repiblicii NR 11A
ROBERT COM SRL MEDIAS, Str. 1 Decembrie, nr.23, jud. Sibiu drogheria
SANOFARM SRL DEJ, str.1 Mai, nr.25, jud Cluj
SANO-PHARM SRL CUGIR, Str Al.Sahia, nr.18, jud Alba
SANTAL PHARM SRL PANCOTA, Str. Vladimirescu, Nr. 57, Jud. Arad
SAROTAMNUS SRL OTELU ROSU, STR. 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 4, Jud. CARAŞ-SEVERIN
GRUP OMEGA/SC ALGA FARM SRL Constanta,Bdul Republicii, nr.2, Eforie Nord, incinta Policlinica
GRUP OMEGA/ SC POLIFARM SRL Eforie Nord, Str. Republicii Nr. 7, Judetul Constanta
SIMINA FARM CENTER SRL MIOVENI, Str. Gradinarilor, bl. r1, sc. a, ap.2, parter, jud Arges
SQUARE TRANSILVANIA S.R.L. INTORSURA BUZAULUI, str Mihai Viteazu, nr 204, jud Covasna
STEFARM SRL ROSIORI DE VEDE, Stra1 Dunarii, Bl. K1, parter, Jud. Teleorman
STEFARM SRL ROSIORI DE VEDE, Stra1 Republicii, Nr. 17, Jud Teleorman
STEFARM SRL ROSIORI DE VEDE, Stra1 Rahovei, Bl. L5, parter, Jud Teleorman
STEFARM SRL SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, Jud. Teleorman
TEDANA FARM SRL SIGHETU MARMATIEI, str.9 mai, nr.61, jud. Maramures
TERAPIA SRL VASLUI BARLAD, Str. Republicii, Nr. 277, Bl.D 1, Ap. 5, Jud. Vaslui
THEEA FARM SRL STRA1 CAPITAN ROMULUS LEPRI, NR 25, DROBETA-TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI
TOMINVEST SRL COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. c8, ap. 3, jud. Bacau
TOMINVEST SRL COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, Jud. Bacau
TRAVERTIN S.R.L. TUR1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, Jud. Cluj
VICTORIA VISOI S.R.L. Pitesti, B-dul I.C.Brătianu, nr.13, jud.Argeş
VIOLA FARM SRL Dr. Tr. SEVERIN, str. Crisan, nr. 59, bl. z5, sc. 1, ap. 1, jud. Mehedinti
VLADIMIR FARM S.R.L. ROSORI DE VEDE, Str. OLTULUI, nr. 12, judetul Teleorman
ZEN PHARMA S.R.L. REGHIN, str Petru Maior, nr 54, Jud. Mures
ZEN PHARMA S.R.L. SAT CRISTESTI, str Garii, nr 534, Jud. Mures
ZEN PHARMA S.R.L. Tg. Mures, Aleea Carpati, nr 57, mag com a incinta al carpati, Jud. Mures
ZEN PHARMA S.R.L. Tg. Mures, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr 33, Jud. Mures
FARMACIA AESKULAP SRL COMUNA ARCUS, PRINCIPALA 374, JUD. COVASNA
FARMACIA AESKULAP SRL VALEA CRISULUI 177, JUD. COVASNA
KOL KING PRODUCTIE SRL COM. SANZIENI, PRINCIPALA, BL.1 PARTER, JUD. COVASNA
KOL KING PRODUCTIE SRL COMUNA BRETCU, PRINCIPALA 116, JUD. COVASNA
KOL KING PRODUCTIE SRL COM. TURIA, STR. PRINCIPALA 835, JUD.COVASNA
FARMACIA MEDINA S.R.L. SAT MUNGENI, COM MUNGENI, NR 98, JUD. HARGHITA
FARMACIA MEDINA S.R.L. SAT FELICENI, COM FELICENI, NR 220, JUD. HARGHITA
FARMACIA MEDINA S.R.L. SAT PRAID, COM PRAID, NR 265, JUD. HARGHITA
SC FARMACIA REMEDIA SRL SUCEAVA SUCEAVA, str. Marasesti nr 44, Suceava

ORGANIZATOR,
MEDIPLUS EXIM S.R.L.,
Prin Administrator ZACMAN CONSULTING SRL
Prin Reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia
ANEXA 2 („TALONUL”)
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“ TOMBOLA RESPIRO 1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2020”


ORGANIZATOR,
MEDIPLUS EXIM S.R.L.,
Prin Administrator ZACMAN CONSULTING SRL,
Prin Reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia


Vedeti regulamentul oficial si aici


Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.

Regulamentul de participare, produsele din campanie si farmaciile participante la Tombola il regasesti aici.