Regulamente campanii

List #1

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO  1
DECEMBRIE 2021 – 28 FEBRUARIE 2022”

1.         Organizatorul campaniei

1.1.       Organizatorul
campaniei promoţionale “1 DECEMBRIE 2021 – 28 FEBRUARIE 2022” (denumită
în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană
juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 
133, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000
3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO
ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de
Inregistrare seria B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, şi conform furnizare
informaţii nr. 513140, din data de 31.08.2020, emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, obţinut online, reprezentată la semnarea prezentului
regulament prin mandatar HANCHEVICI NICOLETA,  cetăţean român, domiciliat în Oraş Chitila,
str. Troiței, nr. 10A – C17, judet Ilfov, posesor al CI, seria IF nr. 688880,
emisă de SPCLEP Chitila, la data de 05.11.2019, împuternicit de
administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL
, persoană juridică română,
cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime, nr. 46,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificat Unic la nivel european
(EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de
07.04.2020, conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321,
eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA
CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean român, născut la data de 04.07.1975, în jud. SV,
com. Dolheşti, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime,
nr. 48, posesor al CI, seria RK, nr. 389707, eliberat de S.P.C.E.P. sector 2,
la data de 30.07.2019, în baza procurii autentificată sub nr. 1708, din data de
14.10.2020, de notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită
în continuare “Organizatorul”.

1.2.       Campania
promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament
(denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu
pentru toţi participanţii.

2.        Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se
desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări
ale produselor comercializate de Organizator.

3.        Durata Campaniei şi aria
de desfăsurare

Campania va avea loc în
perioada 1 decembrie 2021 00:00:00 – 28 februarie 2022 (denumită în
continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile
prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se
desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere
Respiro, înrolate în modulele
RESPIRO LITE, RESPIRO şi RESPIRO+,
astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial
(“Farmaciile”).

4.        Dreptul de participare

4.1.      La
Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa
în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi
condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare „Participanţii„).

4.2.      Pentru a
fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre
premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

·
Să achiziţioneze, pe Durata
Campaniei, pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum
sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în
valoare de minimum 29 de lei
(indiferent de natura acestora) din oricare
din Farmaciile participante la Campanie;

·
Să completeze toate
câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.      La Campanie nu au dreptul să participe:

·
Angajaţii MAGNAPHARM
MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L.,
angajaţii SENSIBLU S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele
fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor
contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii
precum şi rudele de gradul I ale acestora;

·
Angajaţii agenţiilor
colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele
de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea
la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi
neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă
conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă,
fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

5.        Produsele participante

În cadrul Campaniei
participă Produsele încadrate după cum urmează:

·
Suplimente alimentare

·
Dispozitive medicale

·
Dermato-cosmetice

·
Cosmetice

6.        Premiile acordate în
cadrul Campaniei

6.1.      În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda
următoarele premii:

·
6 (şase) premii constând în câte un laptop, în valoare de
1,800 lei (TVA inclus/buc)

·
30 (treizeci  ) premii
constând în câte un scaun de birou, în valoare de 400 lei (TVA
inclus/buc)

·
45 (patruzeci şi cinci) premii constând în câte un set de 2 perne, în
valoare de 200 lei (TVA inclus/buc)

·
120 (o sută douăzeci) premii constând în câte un difuzor aromaterapie,
în valoare de 100 lei (TVA inclus)

 

6.2.      Valoarea totală a premiilor
de mai sus este de 43,800 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în
funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii
premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte
obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor
premiilor.

6.4.      Odată ce
premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice
obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai
Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe
persoane.

 

7.        Mecanismul Campaniei

7.1.       După achiziţionarea unuia
sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în
valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal, din oricare
Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în
Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon
care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1
decembrie 2021.

7.2.      Talonul trebuie completat în
mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii
obligatorii:

·
Numele şi prenumele;

·
Adresa poştală (stradă,
număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);

·
Număr de telefon mobil;

·
Adresa de e-mail;

·
Data naşterii;

·
Semnătura;

·
Produsele achiziţionate
(participante la Campanie);

·
Numărul de bon fiscal;

·
Data bon fiscal;

·
Farmacia participantă din
care au fost achiziţionate produsele;

·
Oraşul / Localitatea de unde
au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau
mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din
Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate
informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special
amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă
achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un
singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei,
trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie
pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului
completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 98,800
de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru
fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte
criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe
Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane
disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara
preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele
comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)
din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO
ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE
GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII
. În acest sens, toţi Participanţii sunt
înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului
completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană
are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu
condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de
bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e în valoare de minimum
29 de lei din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu.
În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi
titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru
care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea
Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi
va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

8.        Desemnarea Câştigătorilor
şi Acordarea Premiilor

8.1.       Urnele cu
Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20
martie 2022
.

8.2.      Desemnarea
câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul
central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud.
Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei
Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La
tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind
eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În
situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind
obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi
invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia
tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat
de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea
există.

8.6.      Participanţii
extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora
dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 

·
Nu sunt declaraţi
descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii
condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;

·
Comunicarea cu aceştia este
posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;

·
Pentru validarea ca şi
câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia
produselor partipante pe Durata Campaniei.

 

8.7.      Organizatorul va anunţa
Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile.
Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în
termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin
mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a
reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare,
Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la
intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor
câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în
Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu
răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători
vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen
de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către
Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis
prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior
validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe
loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați
că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului
câştigat.

8.9.      În urma validării bonului
fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în
prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o
oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul.
Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al
Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru
fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor
efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve).
Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane
suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare
(rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

 

8.11.     Extragerea
şi atribuirea premiilor se va face astfel:

a) Primelor
Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în
şase laptopuri;

b)
Urmatoarelor 195 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor
atribui premiile constând într-un scaun de birou, un set de 2 perne şi un
difuzor aromaterapie, în următoarea ordine:

·
Primelor 30 Taloane
Principale validate li se vor atribui câte un scaun de birou;

·
Următoarelor 45
Taloane Principale validate li se vor atribui câte un set de 2 perne;

·
Următoarelor 120
Taloane Principale validate li se vor acorda câte un difuzor aromaterapie.

8.12.    Se va apela
la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători
extraşi:

·
nu îndeplinesc condiţiile
pentru validarea formularului de înscriere;

·
nu răspund la niciuna dintre
cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;

·
nu transmit informaţiile
solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au
fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;

·
nu acceptă sau nu răspund la
solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data
la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

 

8.13.    În situaţia în care Talonul
Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi
validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află
în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul
nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/ deteriorarea/
dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse
în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

9.        Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să
calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru
premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în
legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi
ca şi câştigători.

10.      Date cu caracter personal

10.1.     Organizatorul
se obligă să respecte prevederile
 Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date
(,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se
angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor
la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial
şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,
respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de
telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate
aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele
, vor fi
colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie
și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care
valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul
Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de
declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră
la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor
personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea
completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne
furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

                În cazul în care Participanții câștigători validați
refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va
mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini
obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea
impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau
alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul
dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în
conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra
datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru
o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul
Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de
600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă
de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația
financiar-contabilă.

10.5.     Organizatorul va dezvălui
datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu
valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat.
Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de
Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a
acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei
infracțiuni.

10.6.   În temeiul
dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele
dumneavoastră personale:

·
Dreptul de acces la datele
personale și de a solicita o copie a acestora;

·
Dreptul de a solicita
rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau
incomplete;

·
Dreptul de a solicita
ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului
și în conformitate cu legile aplicabile;

·
Dreptul de a vă retrage, în
orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a
fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii
consimtamantului;

·
Dreptul de a obține restricționarea
prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau
legitimitatea prelucrării;

·
Dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de
profiluri);

·
Dreptul de a primi datele
furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita
transferul lor direct către alt operator;

·
Dreptul de a depune o
plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu
Caracter Personal.

           În
cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi
fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face
numai personal.

 

10.7.   Pentru
exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă
datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str.
Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la
adresa de e-mail
protectiedate@adpharma.com.

           Autoritatea
Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate
fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro
sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

          

10.8. Pentru mai multe detalii
despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să
vizitați:
https://farmaciilerespiro.ro/

 

 

 

11.       Regulamentul Oficial al
Campaniei

11.1.      Pe toată
perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta
în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de
Facebook:
https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmaciilerespiro.ro sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în
orice Farmacie participantă.

11.2.     Prin
participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la
prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi
condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament
Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea
premiilor.

11.3.     Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau
întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.     Organizatorul
nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a
modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt
publice în orice Farmacie participantă.

11.5.     În caz de forţă majoră sau
caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate
suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi
comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să
solicite despăgubiri.

12.       Litigii

12.1.     Eventualele
litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la
sediul Organizatorului.

12.2.     Orice reclamaţie legată de
desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la
care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de
prejudicii.

13.       Diverse

13.1.     Organizatorul
nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate
în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.     În cazul
în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a
respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin
câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată
respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea
situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va
restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate
de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii
eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment
în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata
taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea
fiind în sarcina persoanelor câştig
ǎtoare.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin
mandatar S.S. HANCHEVICI NICOLETA

 

ANEXA 1 („FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO
1 DECEMBRIE 2021 28 FEBRUARIE 2022”

 

CLIENT

ADRESE

ACONITI LINE FARM SRL

TARGOVISTE, str. Calea Domneasca, bl. L2D, parter, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

TARGOVISTE, str. Iancu Jianu, nr. 11, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT LUNGULETU, COMUNA LUNGULETU, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT BALENI SARBI, COMUNA BALENI, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT VOINESTI, COMUNA VOINESTI, str. Principala, nr. 135, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT COMISANI, COMUNA COMISANI, str. Suseni, nr. 217A, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT DRAGOMIRESTI, COMUNA DRAGOMIRESTI, str. Coliviei, nr. 6, judet
Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT NUCET, COMUNA NUCET, str. Garii, nr. 7, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT COSESTII DIN DEAL, COMUNA PRODULESTI, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT LUCIENI, COMUNA LUCIENI, nr. 780, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT RACIU, COMUNA RACIU, str. Principala, nr. 80, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT PRODULESTI, COMUNA PRODULESTI, judet Dambovita

ACONITI LINE FARM SRL

SAT GHEBOIENI, COMUNA TATARANI, judet Dambovita

ADRIANA FARM SRL

CARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt

ALEX INCOGNITO SRL

DOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Oituz, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt

ALFA FARM SRL ROMAN

SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt

ALGA FARM SRL

EFORIE NORD, b-dul Republicii, nr. 2, incinta Policlinica, judet
Constanta

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet
Mehedinti

ANA-PHARM SRL

IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi

ANA-PHARM SRL

COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani

ANCA FARM SRL BOTOSANI

BOTOSANI, str. Primaverii, nr. 11B, judet Botosani

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures

ANDOFARM SRL

LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, str. Cutezantei, nr. 27, judet Mures

ANDOFARM SRL

TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures

ANIFARM SRL

TURDA, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj

ANIFARM SRL

TURDA, str. Andrei Muresanu, nr. 32, judet Cluj

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 19, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA COGEALAC, str. Garii, nr. 40, corp C2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA VALUL LUI TRAIAN, Calea Dobrogei, nr. 104, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

COMUNA AGIGEA, str. Virgil Teodorescu, nr. 2, judet Constanta

APOLLO MEGAFARM SRL

SAT 2 MAI, COMUNA LIMANU, str. Gheorghe Bunoiu, nr. 356, judet Constanta

APOTHEKE ALBA S.R.L.

ALBA IULIA, b-dul Transilvaniei, nr.12, bl. 26, judet Alba

AQUA PHARM CONSULTING SRL

CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta

ARMONIA SRL

TURNU MAGURELE, b-dul Independentei, bl. D11, sc. 2, et. P, ap. 22, judet
Teleorman

ARMONIA SRL

TURNU MAGURELE, str. Mihai Eminescu, nr. 35, judet Teleorman

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, nr. 2, bl. S1, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, judet Neamt

AUROLGEX PROD COM SRL

PIATRA NEAMT, b-dul General N. Dascalescu, nr. 13, bloc T2, judet Neamt

AVALUX-STAR S.R.L.

VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui

AVALUX-STAR S.R.L.

COMUNA STANILESTI, judet Vaslui

BELLADONNA SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA BARBATESTI, sat Barbatesti, judet Gorj

BELLADONNA SRL

COMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr. 7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj

BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI

COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj

BIOFARM SRL SIBIU

COMUNA SELIMBAR, str. Mihai Viteazul, nr. 236, judet Sibiu

BOGDARINA FARM SRL

BRAILA, str. Plevna, nr. 62, bl. D2, judet Braila

BOGDARINA FARM SRL

COMUNA CAZASU, str. Principala, nr. 70, judet Braila

BUJOR-FARM SRL

CARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, judet Olt

BUJOR-FARM SRL

DRAGANESTI, b-dul Nicolae Titulescu, bl. D13-D14, parter, judet Olt

CERCELAN FARM S.R.L.

CARACAL, str. Plevnei, nr. 21, judet Olt

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj

CERULEX SRL

COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti

CERULEX SRL

COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti

CERULEX SRL

DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti

CERULEX SRL

TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj

CERULEX SRL

MOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj

CERULEX SRL

ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj

CERULEX SRL

CELARU

CYNARA FARM IMPEX SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 75, judet Cluj

DERYYFARM 2000 SRL

ARAD, b-dul Iuliu Maniu, nr. 12-18, sc. D, parter, ap. 2, judet Arad

DIA FARM SRL

COPSA MICA, sos. Sibiului, nr. 52, judet Sibiu

DIANA F SRL

SAT CEPTURA DE JOS, COMUNA CEPTURA, nr. 335, parter, judet Prahova

DIANA F SRL

SAT VADU SAPAT, COMUNA VADU SAPAT, nr. 259, Camin Cultural, judet Prahova

DIANA F SRL

MIZIL, str. N. Balcescu, bl. 43C, parter, judet Prahova

DIANA F SRL

SAT PLOPU, nr. 290, judet Prahova

DIANA FARM SRL ALEXANDRIA

TURNU MAGURELE, str. Horia Closca si Crisan, bl. 15/2 (II), parter, judet
Teleorman

DIANA FARM SRL ALEXANDRIA

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 51, bl. L5, sc. C, ap. 30, judet Teleorman

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VISINA NOUA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA BRASTAVATU, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA CILIENI, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA DOANCA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA OBARSIA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA TIA MARE, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA VADASTRITA, judet Olt

DIMAFARM SRL VISINA

COMUNA IZBICENI, judet Olt

DOVER SRL

HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet
Valcea

DOVER SRL

COMUNA MALDARESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA BARBATESTI, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA STROESTI, judet Valcea

DOVER SRL

BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea

DOVER SRL

COMUNA FRANCESTI, judet Valcea

DRALINA S.R.L.

REGHIN, str.  Scolii, nr. 11, judet
Mures

DRALINA S.R.L.

REGHIN, str. Mihai Viteazu, nr. 100, judet Mures

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3

ELASAN FARM S.R.L.

SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta

ELASAN FARM S.R.L.

COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova

ELASAN FARM S.R.L.

SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova

ELENFARM SRL

TARGU JIU, str. Unirii, nr. 2 M, judet Gorj

ELISAFARM SRL

GALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Brailei, nr. 17, Complex Potcoava de Aur, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Milcov, Complex Comercial Micro 40, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

COMUNA COROD, SAT COROD, str. Stefan cel Mare, nr. 249, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

GALATI, str. Domneasca, nr. 20, bl. A, judet Galati

ELIXIR SRL GALATI

COMUNA FARTANESTI, nr. 606, judet Galati

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Crisanei, nr. 10, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Republicii, nr. 43, bl. 107, ap. 2, judet Alba

EURO FARM SRL

ALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba

EURO FARM SRL

CAMPENI, str. Libertatii, nr. 1A, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Unirii, nr. 5, judet Alba

EURO FARM SRL

ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, SP COM 76, judet Alba

EUROFARMA SRL GALATI

GALATI, str. Siderurgistilor, nr. 2, bl. I1, ap. 2, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

SAT UMBRARESTI, COMUNA UMBRARESTI, Incinta Dispensar Uman, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

COMUNA FRUMUSITA, SAT FRUMUSITA, nr. 753, judet Galati

EUROFARMA SRL GALATI

COMUNA TULUCESTI, nr. 303A, judet Galati

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj

EUROPA CONFLOREA SRL

COMUNA BACIU, str. Principala, nr. 315, judet Cluj

FARM ELENA SRL

REGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet
Mures

FARMA FARM SRL

FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 25, judet Vrancea

FARMACIA ACSADEMIA SRL

BUCURESTI, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5

FARMACIA AESKULAP SRL

COMUNA ARCUS, str. Principala, nr. 374, judet Covasna

FARMACIA AESKULAP SRL

COMUNA CHICHIS, nr. 97, bl. 2, judetul Covasna

FARMACIA BALSAM SRL ARAD

ARAD, str. Spitalului, nr. 5, judet Arad

FARMACIA CRISTIAN SRL

COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1

FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI

BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector
3

FARMACIA ELE FARM SRL

COMUNA BUJORU, judet Teleorman

FARMACIA ELE FARM SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman

FARMACIA FILANTROPIA SRL

ALBA IULIA, Str. Crişanei, Nr. 1c, Jud. Alba

FARMACIA
HERMANN SRL

BARAOLT, str. Kossuth Lajos, nr. 149, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

COMUNA BRADUT, str. Principala, nr. 210C, judet Covasna

FARMACIA HERMANN SRL

COMUNA VARGHIS, judet Covasna

FARMACIA
HERMANN SRL

VLAHITA, str. Turnatorilor, nr. 33, judet Covasna

FARMACIA
HERMANN SRL

BARAOLT, str. Trandafirilor, Drogherie, judet Covasna

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani

FARMACIA HUSAC SRL

BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani

FARMACIA LELIA SRL

BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi

FARMACIA LELIA SRL

FETESTI, str. Calarasi, nr. 292, judet Ialomita

FARMACIA LELIA SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. 9, parter (langa Gara), judet Ialomita

FARMACIA LELIA SRL

BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita

FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA

COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov

FARMACIA REMEDIA SRL SUCEAVA

SUCEAVA, str. Marasesti nr. 44, judet Suceava

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA SANOVIL S.R.L.

BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud

FARMACIA TEODORA SRL

CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges

FARMACIA TEODORA SRL

SAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges

FARMACIA TONICA SRL

TIMISOARA, Strada Simion Bărnuțiu 1, judetul TIMIS

FARMACIA TUNDE SRL

ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita

FARMACIA VERDE SRL BALS

BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GIGHERA, judet Dolj

FARMACIA XANTIPA SRL

COMUNA GANGIOVA, judet Dolj

FARMADA IMPEX SRL

TARGU CARBUNESTI, str. Trandafirilor, nr. 88A, judet Gorj

FARMEC DENIS S.R.L.

CURTEA DE ARGES, b-dul Basarabilor, nr. 79, parter, zona Sf. Gheorghe,
judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

CAMPULUNG, str. Dumitru Alimanisteanu, nr. 1, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

CAMPULUNG, str. Negru-Voda, nr. 122, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COMUNA GODENI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

PITESTI, str. Victoriei, bl. D7, sc. A, ap. 1, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

SAT BEREVOESTI, COMUNA BEREVOESTI, judet Arges

FARM-ZOO-STAR SRL

COSTESTI, str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 1, judet Arges

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1

FASTPHARM SRL

BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2

FIAVI FARM SRL

VALENI DE MUNTE, b-dul Nicolae Iorga, nr. 57, bl. 16B, judet Prahova

FLORIFARM SRL BIHOR

STEI, str. Andrei Muresanu, nr. 17, Complex Comercial, judet Bihor

GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL

TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, b-dul Independentei, nr. 18/15, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures

GENTIANA SRL BAIA MARE

BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures

GINKGO FARM SRL

SAT GORBAN, COMUNA GORBAN, judet Iasi (locatie Dispensar)

GLORIA FARM SRL

SATU MARE, str. Careiului, nr. 1-3, judet Satu Mare

HEALTH FARM SRL

NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta

HEDERA SRL DOLHASCA

DOLHASCA, str. Caminului, nr. 1, judet Suceava

HEPITES SRL BRAILA

BRAILA, str. Scolilor, bl. AC1, parter, judet Braila

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta

HESPEROS SRL

COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta

HESPEROS SRL

SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta

HESPEROS SRL

CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet
Constanta

HESPEROS SRL

SAT CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT, b-dul Decebal, nr. 90, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA BORLESTI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA COSTISA, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt

HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT

COMUNA ZANESTI, judet Neamt

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, b-dul Dinicu Golescu, nr. 23-25, Sector 1

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, Calea Dudesti, nr. 117A, Sector 3

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, Gheorghe Petrascu nr , nr.3, Sector 3

IEZER FARM SRL

BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu nr 7, sector 6, Bucuresti

IMEDAS SRL

TIMISOARA, str. Venus, nr. 25, judet Timis

INDIGO 2000 SRL

FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita

INDIGO 2000 SRL

COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita

INFMED SRL

TARGU MURES, b-dul 1 Decembrie, nr. 6, judet Mures

INTERNATIONAL GROUP SRL

ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau

IRIS FARM SRL COMANESTI

COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau

KIMSTAR BIOMEDICA SRL

SEBES, b-dul Lucian Blaga, nr. 30, judet Alba

KINCSOPHARM S.R.L.

COMUNA RECI, str. Orbeasca, nr. 307, judet Covasna

KOL KING PRODUCTIE SRL

COMUNA SANZIENI, str. Principala, bl. 1 parter, judet Covasna

KOL KING PRODUCTIE SRL

COMUNA BRETCU, str. Principala, nr. 116, judet Covasna

KOL KING PRODUCTIE SRL

COMUNA TURIA, str. Principala, nr. 835, judet Covasna

KORONIA FARM SRL

STEI, str. Independentei, nr. 27, judet Bihor

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl.
23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36,
judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Stadionului, nr. 19, bl. 18, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna

KOVAPROD FARM SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Lunca Oltului, nr.31-35, incinta Sepsi Value
Center, judet Covasna

LENA FARMACEUTICA S.R.L.

COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna

LENI FARM SRL

BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector
5

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, str. Emil Racovita, nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, bl. 19, Sector
4

LENI FARM SRL

BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5

LIANA SRL

COMUNA POIENI, str. Gheorghe Radulescu, nr. 49bis,judetul Teleorman

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Harghita

LOTUS PHARMA S.R.L.

COMUNA BRATES, judet Covasna

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

RUPEA, str. Republicii, nr. 199, judet Brasov

M.N.U. INTERNATIONAL SRL

COMUNA TELIU, judet Brasov

MAREX SERV SRL

BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani

MEDICA PLUS SRL

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor

MEDICA PLUS SRL

COMUNA SANTION, str. Roman, nr. 219, judetul Bihor

MEDICAL FARM SRL

BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

SFANTU GHEORGHE, str. Banki Donath, nr. 5, judet Covasna

MEDICOM IMPORT EXPORT SRL

MICFALAU

MEDIMFARM SA

BAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova

MEDIMFARM SA

BARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui

MEDIMFARM SA

BOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita,
judet Botosani

MEDIMFARM SA

BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4

MEDIMFARM SA

BUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3

MEDIMFARM SA

BUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau

MEDIMFARM SA

BUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau

MEDIMFARM SA

CALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet
Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova

MEDIMFARM SA

CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1
Carrefour

MEDIMFARM SA

COMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3
Cinema City

MEDIMFARM SA

COMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova

MEDIMFARM SA

COMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet
Prahova

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta

MEDIMFARM SA

CONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei,
judet Constanta

MEDIMFARM SA

DEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

DROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl.
A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Brailei, nr. 197, bl. A1, parter, judet Galati

MEDIMFARM SA

GALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati

MEDIMFARM SA

GURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet
Suceava

MEDIMFARM SA

HUNEDOARA, str. Victoriei, judet Hunedoara

MEDIMFARM SA

IASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet
Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi

MEDIMFARM SA

IASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi

MEDIMFARM SA

MIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita

MEDIMFARM SA

MIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova

MEDIMFARM SA

OLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi

MEDIMFARM SA

ORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov

MEDIMFARM SA

PREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov

MEDIMFARM SA

RAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau

MEDIMFARM SA

SINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova

MEDIMFARM SA

SLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt

MEDIMFARM SA

SLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de
Rompetrol), judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita

MEDIMFARM SA

TARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures

MEDIMFARM SA

TARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis

MEDIMFARM SA

TIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis

MEDIMFARM SA

VALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar
Uman, judet Prahova

MEDIMFARM SA

VASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui

MELISSA FARM SRL TULCEA

TULCEA, str. Victoriei, nr. 43 judet Tulcea

MELISSA FARM SRL TULCEA

ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea

MELISSA-PHARM SRL

COMUNA CARTA, str. Principala, nr. 270, judet Harghita

MELISSA-PHARM SRL

COMUNA MIHAILENI, str. Principala, nr. 254, judet Harghita

MELISSA-PHARM SRL

COMUNA RACU, str. Principala, nr. 151, judet Harghita

NICO FARM SRL

ZIMNICEA, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 23A, sc. E, ap. 3, judet
Teleorman

NICOFARM SRL BALS

BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt

OLLY PHARM BIO SRL

COMUNA BRANESTI, str. Slt. Petre Ionel, nr. 38, judet Ilfov

OLLY PHARM BIO SRL

COMUNA CERNICA, str. Decebal, nr. 172, judet Ilfov

OLLY PHARM BIO SRL

COMUNA CHIRNOGI, str. Viilor, nr. 13 B, judet Calarasi

OMEGA FARM SRL

CONSTANTA, sos. Mangaliei, nr. 64, Piata Abator, judet Constanta

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges

OMNIA FARMIMPEX SRL

TOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges

OPENCOM SRL

COMUNA HEMEIUS, str. Ion Simionescu, nr. 22, judet Bacau

PAEONIA COM SRL

JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj

PAEONIA FARM SRL

BUSTENI, b-dul Independentei, nr. 90, judet Prahova

PANPHARMA MED SRL

TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, Calea Calarasi, nr. 133, Sector 3

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, b-dul Ficuslui, nr. 21-23, Sector 1

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, Sector 1

PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.

BUCURESTI, str. Tepes Voda, nr. 66-72, Sector 2

PHARMA DIANTHUS SRL

SAT BRANCENI, COMUNA BRANCENI, judet Teleorman

PHARMA DIANTHUS SRL

COMUNA IZVOARELE, judet Teleorman

PHARMA DIANTHUS SRL

COMUNA CONTESTI, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

COMUNA POIENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman

PHARMA INVEST SRL

VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman

PHARMA SIG SRL

ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 222, Bm.5, parter, judet Teleorman

POLIFARM SRL CONSTANTA

CONSTANTA, EFORIE NORD, str. Republicii, nr. 7, judet Constanta

POPIRLAN SRL

PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau

PRIMA-FARM SRL MOINESTI

BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau

PRIMULA S.R.L.

CAREI, str. Ignisului, nr. 2/A, judet Satu Mare

PRO SANA SRL

PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova

PRO SANA SRL

PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati

PROCLINIC SRL

GALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati

PROCLINIC SRL

SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati

PROFARM COMP. SRL

HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui

PROVITA SRL

CRAIOVA, str. Brazda lui Novac, bl. M12, sc. 1, ap. 1, judet Dolj

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad

RA SRL

VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui

RA SRL

NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui

RAID SRL

CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov

RAID SRL

CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov

REMEDIA FARM SRL ZALAU

ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj

REMEDIUM SRL SIBIU

MEDIAS, str. Dupa Zid, nr. 27, judet Sibiu

REMEDIUM SRL SIBIU

MEDIAS, str. Avram Iancu, nr. 21, judet Sibiu

ROBERT COM SRL

MEDIAS, str. 1 Decembrie, nr. 23, judet Sibiu, Drogherie

ROZA FARM S.R.L.

COMUNA SANSIMION, nr. 209, judet Harghita

SALVIA FARM S.R.L.

LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis

SANDI FARM PLUS S.R.L.

SARMAS, nr. S4, judet Harghita

SANDI FARM PLUS S.R.L.

SUBCETATE, str. Elie Campeanu, nr. 10 C, judet Harghita

SANOFARM LUX S.R.L.

COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba

SANOFARM SRL

DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj

SANO-PHARM SRL

CUGIR, str. Al. Sahia, nr. 18, judet Alba

SANTAL PHARM SRL

PANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad

SAROTAMNUS SRL

OTELU ROSU, str. 22 Decembrie 1989, nr. 4, judet Caras-Severin

SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.

INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna

STEFARM SRL

COMUNA DOBROTESTI, judet Teleorman

STEFARM SRL

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judet Teleorman

STEFARM SRL

COMUMA SCRIOASTEA, COMUNA TROIANUL, judet Teleorman

TERAPIA SRL VASLUI

BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui

TISSANA FARMACEUTIC SRL

COMUNA STEFAN CEL MARE, str. Gradinitei, nr. 36, Dispensarul comunal,
judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

CALARASI, str. Victoriei, lot 2, judet Calarasi

TISSANA FARMACEUTIC SRL

LEHLIU, str. Principala, nr. 57, judet Calarasi

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau

TOMINVEST SRL

COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau

TRAVERTIN S.R.L.

TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj

URSA-FARM SRL

VANJU MARE, str. Republicii, nr. 97, bl. 5, sc. 1, ap. 2, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

SAT CUJMIR, COMUNA CUJMIR, nr. 724, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 201, bl. IN1A,
parter, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin

VALERIANA SRL

ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt
12-13, judet Mehedinti

VALERIANA SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, sc. 1,
parter, ap. 1, judet Mehedinti

VIOLA FARM SRL

DROBETA-TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 59, bl. Z5, sc. 1, ap. 1, judet
Mehedinti

VITALOGY S.R.L.

ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor

VITALOGY S.R.L.

SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor

VLADIMIR FARM S.R.L.

SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman

VLADIMIR FARM S.R.L.

ROSORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman

ZEN PHARMA S.R.L.

REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet
Mures

ZEN PHARMA S.R.L.

TARGU MURES, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33, judet Mures

 

 

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar
S.S HANCHEVICI NICOLETA

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE TOMBOLA RESPIRO 1 DECEMBRIE 2021 – 28 FEBRUARIE 2022 si aici, cu Act Adițional aici.

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

#giveaway Respiro

Perioada de desfășurare: 17-21 ianuarie 2022

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Respiro(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 2.1. Concursul se va desfășura în perioada 17-21 ianuarie 2022, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Facebook, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;
 • Să dea like paginii https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro;
 • Să dea like postării cu anunțarea concursului;
 • Să dea tag la 3 persoane cu care doresc să servească un ceai cald; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor;
 • Opțional pot distribui postarea cu anunțarea concursului.

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului va fi desemnat 1 câștigător în perioada 17-21 ianuarie 2022 ce consta în 1 ceainic ceramică.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de 100 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuală a unui premiu este de 100 RON (TVA inclus).

5.4. Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiul revine numai Participantului desemnat câștigător și nu poate fi transmis unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 6.1. Câstigatorul va fi desemnaț de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și va fi anunțat la data 25 ianuarie 2022 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Respiro trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 7.1. Câștigătorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 25 ianuarie 2022 astfel: i se va afișa numele pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participantul desemnat câștigător nu re posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului câștigat și nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21 ianuarie  2022 ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  FACEBOOK #giveaway Respiro 17-21 ianuarie 2022 poate fi consultat și aici

REGULAMENT CONCURS INSTAGRAM

#giveaway Respiro

Perioada de desfășurare: 17-21 ianuarie 2022

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Respiro(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 17-21 ianuarie 2022, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Instagram, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Concursului: https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

În perioada 17-21 ianuarie 2022

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;
 • Să dea follow paginii instagram.com/farmaciile.respiro/
 • Să dea like și Save postării cu anunțarea concursului;
 • În comentarii să dea tag la 3 persoane, cu care pot zâmbi împreună; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Opțional pot distribui pe story acest giveaway.

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului va fi desemnat 1 câștigător. Se va acorda ca premiu 1 periuță de dinți electrică.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de 200 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuală a unui premiu este de 200 RON (TVA inclus).

5.4. Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiul revine numai Participantului desemnat câștigător și nu poate fi transmis unor terțe persoane.

5.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

 

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câstigatorul va fi desemnaț de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și va fi anunțat la data 25 ianuarie 2022, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Respiro” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorului concursului de pe Instagram i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 25 ianuarie 2022, astfel: i se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21 ianuarie 2022, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  INSTRAGRAM #giveaway Respiro 17-21 ianuarie 2022 poate fi consultat și aici

 

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

#giveaway Respiro

Perioada de desfășurare: 15-20 decembrie 2021

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Respiro(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 15-20 decembrie 2021, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Facebook, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;
 • Să dea like paginii https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro
 • Să dea tag la 2 persoane cu care doresc să iși petreacă această sărbătoare; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor.
 • Maxim 3 înscrieri per participant

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului va fi desemnat 1 câștigător în perioada 15-20 decembrie 2021 ce consta în 1 mixer vertical.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 100 RON (TVA inclus).

5.3. Valoarea individuala a unui premiu este de 100 RON (TVA inclus).

5.4. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câstigatorul va fi desemnaț de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și va fi anunțat la data 23 decembrie 2021 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Respiro trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 23 decembrie 2021 astfel: i se va afișa numele pe contul de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 20 decembrie  2021 ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  FACEBOOK #giveaway Respiro 15-20 decembrie 2021 poate fi consultat și aici

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Respiro(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 22-25 noiembrie 2021, respectiv 15-20 decembrie 2021, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Instagram, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Concursului: https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

În perioada 22-25 noiembrie 2021

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;
 • Să dea follow paginii instagram.com/farmaciile.respiro/
 • În comentarii să dea tag la 2 persoane, cu care doresc să iși petreacă această sărbătoare; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Maxim 3 înscrieri per participant

În perioada 15-20 decembrie 2021

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;
 • Să dea follow paginii instagram.com/farmaciile.respiro/
 • În comentarii să dea tag la 2 persoane, cu care doresc să iși petreacă această sărbătoare; comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Maxim 3 înscrieri per participant

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursurilor va fi desemnat 1 câștigător. Se vor acorda ca premii 2 cuptoare cu microunde, câte un cuptor pentru fiecare câştigător, pentru fiecare perioadă de concurs.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 800 RON (TVA inclus), câte 400 RON (TVA inclus) pentru fiecare perioadă de concurs.

5.3. Valoarea individuala a unui premiu este de 400 RON (TVA inclus).

5.4. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/. Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și va fi anunțat la data 2 decembrie 2021, respectiv la data de 23 decembrie 2021 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Respiro” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 2 decembrie 2021, respectiv pe data de 23 decembrie 2021 astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 25 noiembrie 2021, respectiv 20 decembrie  2021 ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.

Vedeți Regulamentul și aici.

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Avene(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 10-12 decembrie 2021, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Instagram, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Concursului: https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;
 • Follow pagina instagram.com/farmaciile.respiro/
 • Follow pagina instagram.com/eauthermaleaveneromania/
 • In comentariu să dea tag catre 5 persoane cărora le-ar plăcea să știe despre acest concurs, urmat de un comentariu in care să mentioneze câteva cuvinte despre de ce îi inspiră produsele Avene şi ce beneficii consideră că le oferă. Comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

 

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus in functie de concursul la care se inscrie.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnaţi 5 câştigători. Se vor acorda ca premii: 5 kituri formate din AVENE HYDRANCE AQUA GEL 50ML + AVENE APA TERMALA SPRAY 150ML, câte un set pentru fiecare câştigător.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 500 RON (TVA inclus).

5.3 Valoarea individuala a unui premiu este de 100 RON (TVA inclus).

5.4. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la un Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

              

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de către o comisie numită de Organizator, la sediul central al acestuia din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, până la data de 25 noiembrie 2021, respectiv până la data de 16 decembrie 2021, în prezenţa comisiei formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului, care vor acorda între 1 şi 10 puncte pentru fiecare comentariu, în funcţie de creativitatea şi autenticitatea comentariului postat.

6.2. Comentariul care va obtine cel mai mare punctaj va fi premiat.

6.3. Cu ocazia jurizării se va redacta un proces verbal al desemnarii comentariilor castigatoare, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la desemnare, dacă acestea există.

6.4 Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și cele mai interesante comentarii vor fi premiate până la data 25 noiembrie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Avene trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 16 decembrie 2021 astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12 decembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Concurs și de a le introduce în orice moment în Concurs.

14.3 Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

 1. Organizatorul campaniei

1.1.        Organizatorul campaniei promoţionale “1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2021” (denumită în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, şi conform furnizare informaţii nr. 513140, din data de 31.08.2020, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar HANCHEVICI NICOLETA, cetăţean român, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificat Unic la nivel european (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.2020, conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean român, în baza procurii autentificată sub nr. 1708, din data de 14.10.2020, de notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.        Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 septembrie 2021 00:00:00 – 30 noiembrie 2021 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulul RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

 1. Dreptul de participare

4.1.        La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare „Participanţii„).

4.2.        Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii SENSIBLU S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.       Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.        Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:

 • Suplimente alimentare
 • Dispozitive medicale
 • Dermato-cosmetice
 • Cosmetice
 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.        În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 3 (trei) premii constând în câte un televizor, în valoare de 1,800 lei (TVA inclus/buc)
 • 18 (optsprezece) premii constând în câte un cuptor cu microunde, în valoare de 550 lei (TVA inclus/buc)
 • 24 (douăzeci şi patru) premii constând în câte un espressor, în valoare de 450 lei (TVA inclus/buc)
 • 45 (patruzeci şi cinci) premii constând în câte un mixer cu bol, în valoare de 300 lei (TVA inclus/buc)
 • 150 (o sută cincizeci) premii constând în câte o periuţă de dinţi electrică, în valoare de 200 lei (TVA inclus)

6.2.        Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 69,600 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.       Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.       Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.        Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 1. Mecanismul Campaniei

7.1.        După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal, din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 septembrie 2021.

7.2.        Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.        La achiziţionarea unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.        Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.        Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.        În total, vor exista 77,000 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.        În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.        O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e în valoare de minimum 29 de lei din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.        La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.        Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 decembrie 2021.

8.2.       Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.       La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.       În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.       Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.       Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.        Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.       Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.       În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.     Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.      Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în trei televizoare;
 2. b) Urmatoarelor 237 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un cuptor cu micorunde, espressor, mixer cu bol şi periuţă de dinţi electrică, în următoarea ordine:
 • Primelor 18 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un cuptor cu microunde;
 • Următoarelor 24 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un espressor;
 • Următoarelor 45 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un mixer cu bol;
 • Următoarelor 150 Taloane Principale validate li se vor acorda câte o periuţă de dinţi electrică.

8.12.     Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.     În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.     Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/ deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 1. Date cu caracter personal

10.1.      Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.     Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.     Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.     Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.     Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.    Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.       Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmaciilerespiro.ro sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.      Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.      Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.      În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 1. Litigii

12.1.      Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.      Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Diverse

13.1.      Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.      În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. HANCHEVICI NICOLETA

 

ANEXA 1 („FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO  1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2021”

 

CLIENTADRESE
QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad
ADRIANA FARM SRLCARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt
ALEX INCOGNITO SRLDOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani
ALFA FARM SRL ROMANROMAN, str. Oituz, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANSAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANCOMUNA GHERAIESTI, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANSAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANSAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt
ALTHAEA FARM SRL TR SEVERINDROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti
ANA-PHARM SRLIASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRLSAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRLCOMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRLCOMUNA MIROSLAVA, judet Iasi
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, str. Primaverii, nr. 11B, judet Botosani
ANDOFARM SRLLUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures
ANDOFARM SRLLUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures
ANDOFARM SRLTG. MURES, str. Cutezantei, nr. 27, judet Mures
ANDOFARM SRLTG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures
APOTHEKE ALBA S.R.L.ALBA IULIA, b-dul Transilvaniei, nr.12, bl. 26, judet Alba
AQUA PHARM CONSULTING SRLCONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta
ARMONIA SRLTURNU MAGURELE, b-dul Independentei, bl. D11, sc. 2, et. P, ap. 22, judet Teleorman
ARMONIA SRLTURNU MAGURELE, str. Mihai Eminescu, nr. 35, judet Teleorman
AVALUX-STAR S.R.L.VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L.COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L.COMUNA VETRISOAIA, judet Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L.COMUNA STANILESTI, judet Vaslui
BELLADONNA SRLTARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA BARBATESTI, sat Barbatesti, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr. 7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj
BIAFARM SRL VALEA STANCIULUICOMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj
BOGDARINA FARM SRLBRAILA, str. Plevna, nr. 62, bl. D2, judet Braila
BOGDARINA FARM SRLCOMUNA CAZASU, str. Principala, nr. 70, judet Braila
BUJOR-FARM SRLCARACAL, str. Piata Victoriei, nr. 13, judet Olt
BUJOR-FARM SRLDRAGANESTI, b-dul Nicolae Titulescu, bl. D13-D14, parter, judet Olt
CERCELAN FARM S.R.L.CARACAL, str. Plevnei, nr. 21, judet Olt
CERULEX SRLTARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj
CERULEX SRLCOMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti
CERULEX SRLCOMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj
CERULEX SRLDROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti
CERULEX SRLDROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj
CERULEX SRLMOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj
CERULEX SRLMOTRU, aleea Muncii, nr. 2, judet Gorj
CERULEX SRLROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj
CERULEX SRLSAT CELARU, COMUNA CELARU, str. Inv. Marin Georgescu, nr. 534, judet Dolj
CYNARA FARM IMPEX SRLCLUJ, Calea Floresti, nr. 75, judet Cluj
DELOR PROD-COM SRLALESD, str. Unirii, nr. 9, judet Bihor
DELOR PROD-COM SRLCOMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 1, judet Bihor
DERYYFARM 2000 SRLARAD, b-dul Iuliu Maniu, nr. 12-18, sc. D, parter, ap. 2, judet Arad
DIA FARM SRLCOPSA MICA, sos. Sibiului, nr. 52, judet Sibiu
DIANA FARM SRL ALEXANDRIATURNU MAGURELE, str. Horia Closca si Crisan, bl. 15/2 (II), parter, judet Teleorman
DIANA FARM SRL ALEXANDRIAALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 51, bl. L5, sc. C, ap. 30, judet Teleorman
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VISINA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VISINA NOUA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA BRASTAVATU, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA CILIENI, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA OBARSIA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA TIA MARE, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VADASTRA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VADASTRITA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA IZBICENI, judet Olt
DOVER SRLHOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA MALDARESTI, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA BARBATESTI, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA STROESTI, judet Valcea
DOVER SRLBAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA FRANCESTI, judet Valcea
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3
ELASAN FARM S.R.L.SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova
ELENFARM SRLTARGU JIU, str. Unirii, nr. 2 M, judet Gorj
ELISAFARM SRLGALATI, str. Traian, nr. 301, judet Galati
ELIXIR SRL GALATIGALATI, str. Brailei, nr. 17, Complex Potcoava de Aur, judet Galati
ELIXIR SRL GALATIGALATI, str. Milcov, Complex Comercial Micro 40, judet Galati
ELIXIR SRL GALATICOMUNA COROD, SAT COROD, str. Stefan cel Mare, nr. 249, judet Galati
ELIXIR SRL GALATIGALATI, str. Domneasca, nr. 20, bl. A, judet Galati
ELIXIR SRL GALATICOMUNA FARTANESTI, nr. 606, judet Galati
EURO FARM SRLALBA IULIA, str. Crisanei, nr. 10, judet Alba
EURO FARM SRLALBA IULIA, str. Republicii, nr. 43, bl. 107, ap. 2, judet Alba
EURO FARM SRLALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba
EURO FARM SRLCAMPENI, str. Libertatii, nr. 1A, judet Alba
EURO FARM SRLZLATNA, str. Unirii, nr. 5, judet Alba
EURO FARM SRLZLATNA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, SP COM 76, judet Alba
EUROFARMA SRL GALATIGALATI, str. Siderurgistilor, nr. 2, bl. I1, ap. 2, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATISAT UMBRARESTI, COMUNA UMBRARESTI, Incinta Dispensar Uman, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATICOMUNA FRUMUSITA, SAT FRUMUSITA, nr. 753, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATICOMUNA TULUCESTI, nr. 303A, judet Galati
EUROPA CONFLOREA SRLCLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj
EUROPA CONFLOREA SRLCLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj
EUROPA CONFLOREA SRLCOMUNA BACIU, str. Principala, nr. 315, judet Cluj
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Unirii, nr. 5, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Aleea Spitalului, nr. 24, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Dimitrie Gusti, nr. 2, bl. P12, sc. B, ap. 1, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, Cartier Trivale, str. Pietii, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Sf. Vineri, nr. 78, Cartier Calea Bucuresti, bl. P17, sc. D, parter, judet Arges
FARMADA IMPEX SRLTARGU CARBUNESTI, str. Trandafirilor, nr. 88A, judet Gorj
FARMACIA ACSADEMIA SRLBUCURESTI, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5
FARMACIA BALSAM SRL ARADARAD, str. Spitalului, nr. 5, judet Arad
FARMACIA CRISTIAN SRLCOMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTIBUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTIBUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3
FARMACIA EDELWEISS S.R.LTASNAD, str. Zorilor, nr. 4, judet Satu Mare
FARMACIA ELE FARM SRLCOMUNA BUJORU, judet Teleorman
FARMACIA ELE FARM SRLALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman
FARMACIA HERMANN SRLBARAOLT, str. Kossuth Lajos, nr. 149, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLCOMUNA BRADUT, str. Principala, nr. 210C, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLCOMUNA VARGHIS, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLVLAHITA, str. Turnatorilor, nr. 33, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLVLAHITA, str. Republicii, nr. 21, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLBARAOLT, str. Trandafirilor, Drogherie, judet Covasna
FARMACIA HUSAC SRLBOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani
FARMACIA HUSAC SRLBOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani
FARMACIA LELIA SRLBORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi
FARMACIA LELIA SRLFETESTI, str. Calarasi, nr. 292, judet Ialomita
FARMACIA LELIA SRLFETESTI, str. Calarasi, bl. 9, parter (langa Gara), judet Ialomita
FARMACIA LELIA SRLBORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita
FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARACOMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA VERDE SRL BALSBALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt
FARMACIA XANTIPA SRLCOMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj
FARMACIA XANTIPA SRLCOMUNA GIGHERA, judet Dolj
FARMACIA XANTIPA SRLCOMUNA GANGIOVA, judet Dolj
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, Aleea Stanila, nr. 6, bl. H10, sc. 2, ap. 22, Sector 3
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, sos. Iancului, nr. 1, bl. 112C, Sector 2
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 16, spatiu comercial 2, bl. 14, Sector 6
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 52, Sector 2
FARMA-COM-IULIA SRLBUCUREȘTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 5, sector 2
FARM-ZOO-STAR SRLCAMPULUNG, str. Dumitru Alimanisteanu, nr. 1, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCAMPULUNG, str. Negru-Voda, nr. 122, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCOMUNA GODENI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLPITESTI, str. Victoriei, bl. D7, sc. A, ap. 1, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLSAT BEREVOESTI, COMUNA BEREVOESTI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCOSTESTI, str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 1, judet Arges
FASTPHARM SRLBUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1
FASTPHARM SRLBUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2
FIAVI FARM SRLVALENI DE MUNTE, b-dul Nicolae Iorga, nr. 57, bl. 16B, judet Prahova
FLORIFARM SRL BIHORSTEI, str. Andrei Muresanu, nr. 17, Complex Comercial, judet Bihor
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, b-dul Independentei, nr. 18/15, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures
HEALTH FARM SRLNEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta
HEPITES SRL BRAILABRAILA, str. Scolilor, bl. AC1, parter, judet Braila
HESPEROS SRLCONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta
HESPEROS SRLCONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta
HESPEROS SRLCOMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta
HESPEROS SRLCOMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta
HESPEROS SRLCOMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta
HESPEROS SRLCONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta
HESPEROS SRLSAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta
HESPEROS SRLCONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta
HESPEROS SRLSAT CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTPIATRA NEAMT, b-dul Decebal, nr. 90, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA BORLESTI, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA COSTISA, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA ZANESTI, judet Neamt
IEZER FARM SRLBUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2
IEZER FARM SRLBUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4
IEZER FARM SRLBUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4
IEZER FARM SRLBUCURESTI, b-dul Dinicu Golescu, nr. 23-25, Sector 1
IEZER FARM SRLBUCURESTI, Calea Dudesti, nr. 121, Sector 3
IEZER FARM SRLBUCURESTI, str. Gheorghe Petrascu, nr.3, Sector 3
IEZER FARM SRLBUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu nr 7, sector 6, Bucuresti
IMEDAS SRLTIMISOARA, str. Venus, nr. 25, judet Timis
INDIGO 2000 SRLFETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita
INDIGO 2000 SRLCOMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita
INTERNATIONAL GROUP SRLALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman
IRIS FARM SRL COMANESTICOMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau
IRIS FARM SRL COMANESTICOMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLCOMUNA CERNAT, str. Principala, nr. 449, bl. 1, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Stadionului, nr. 19, bl. 18, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Romulus Cioflec, nr. 33A, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLCOMUNA MOACSA, nr. 221, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Lunca Oltului, nr.31-35, incinta Sepsi Value Center, judet Covasna
LENI FARM SRLBUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5
LENI FARM SRLBUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4
LENI FARM SRLBUCURESTI, str. Emil Racovita, nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, bl. 19, Sector 4
LENI FARM SRLBUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L.SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Harghita
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA BRATES, judet Covasna
M.N.U. INTERNATIONAL SRLRUPEA, str. Republicii, nr. 199, judet Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRLCOMUNA TARLUNGENI, judet Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRLCOMUNA TELIU, judet Brasov
MAREX SERV SRLBOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani
MEDICAL FARM SRLBOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani
MELISSA FARM SRL TULCEATULCEA, str. Victoriei, nr. 43 judet Tulcea
MELISSA FARM SRL TULCEAISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea
MELISSA FARM SRL TULCEACOMUNA LUNCAVITA, str. Drumul Teilor, nr. 12, judet Tulcea
MELISSA-PHARM SRLCOMUNA CARTA, str. Principala, nr. 270, judet Harghita
MELISSA-PHARM SRLCOMUNA MIHAILENI, str. Principala, nr. 254, judet Harghita
MELISSA-PHARM SRLCOMUNA RACU, str. Principala, nr. 151, judet Harghita
NICO FARM SRLZIMNICEA, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 23A, sc. E, ap. 3, judet Teleorman
NICOFARM SRL BALSBALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt
OMEGA FARM SRLCONSTANTA, sos. Mangaliei, nr. 64, Piata Abator, judet Constanta
OMNIA FARMIMPEX SRLTOPOLOVENI, str. Parcului, nr. 37, judet Arges
OMNIA FARMIMPEX SRLTOPOLOVENI, Calea Bucuresti, nr. 123, bl. CU3, parter, judet Arges
PAEONIA COM SRLJIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj
PAEONIA FARM SRLBUSTENI, b-dul Independentei, nr. 90, judet Prahova
PANPHARMA MED SRLTIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, Calea Calarasi, nr. 133, Sector 3
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, b-dul Ficuslui, nr. 21-23, Sector 1
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, Sector 1
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, str. Tepes Voda, nr. 66-72, Sector 2
PHARMA INVEST SRLVIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman
PHARMA INVEST SRLCOMUNA POIENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman
PHARMA INVEST SRLVIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman
PHARMA SIG SRLALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 222, Bm.5, parter, judet Teleorman
PHARMACY SRL CONSTANTACONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 211, judet Constanta
POPIRLAN SRLPIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt
PRIMA-FARM SRL MOINESTIMOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau
PRIMA-FARM SRL MOINESTIBACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau
PRIMULA S.R.L.CAREI, str. Ignisului, nr. 2/A, judet Satu Mare
PRO SANA SRLPLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova
PRO SANA SRLPLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova
PRO SANA SRLPLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova
PROCLINIC SRLGALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati
PROCLINIC SRLSAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati
PROFARM COMP. SRLHUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui
PROVITA SRLCRAIOVA, str. Brazda lui Novac, bl. M12, sc. 1, ap. 1, judet Dolj
RA SRLVASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui
RA SRLNEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui
RAID SRLCODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov
RAID SRLCODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov
REMEDIA FARM SRL ZALAUZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj
ROBERT COM SRLMEDIAS, str. 1 Decembrie, nr. 23, judet Sibiu, Drogherie
SANOFARM SRLDEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj
SANO-PHARM SRLCUGIR, str. Al. Sahia, nr. 18, judet Alba
SANTAL PHARM SRLPANCOTA, str. Vladimirescu, nr. 57, judet Arad
SAROTAMNUS SRLOTELU ROSU, str. 22 Decembrie 1989, nr. 4, judet Caras-Severin
ALGA FARM SRLCONSTANTA, EFORIE NORD, b-dul Republicii, nr. 2, incinta Policlinica, judet Constanta
POLIFARM SRL CONSTANTACONSTANTA, EFORIE NORD, str. Republicii, nr. 7, judet Constanta
SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna
SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.COMUNA BARCANI, SAT BARCANI, incinta dispensar, judet Covasna
STEFARM SRLROSIORI DE VEDE, str. Dunarii, bl. K1, parter, judet Teleorman
STEFARM SRLROSIORI DE VEDE, str. Republicii, nr. 17, judet Teleorman
STEFARM SRLCOMUNA DOBROTESTI, judet Teleorman
STEFARM SRLROSIORI DE VEDE, str. Rahovei, bl. L5, parter, judet Teleorman
STEFARM SRLSAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judet Teleorman
TERAPIA SRL VASLUIBARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui
THEEA FARM SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, str. Capitan Romulus Lepri, nr. 25, judet Mehedinti
TOMINVEST SRLCOMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau
TOMINVEST SRLCOMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau
TRAVERTIN S.R.L.TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj
VIOLA FARM SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 59, bl. Z5, sc. 1, ap. 1, judet Mehedinti
VLADIMIR FARM S.R.L.SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman
VLADIMIR FARM S.R.L.ROSORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman
ZEN PHARMA S.R.L.REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures
ZEN PHARMA S.R.L.TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet Mures
FARMACIA LEVALIN S.R.L.BRASOV, str. Harman, nr. 25, bl. 32, sc. A
FARMACIA AESKULAP SRLCOMUNA ARCUS, str. Principala, nr. 374, judet Covasna
FARMACIA AESKULAP SRLCOMUNA CHICHIS, nr. 97, bl. 2, judetul Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRLCOMUNA SANZIENI, str. Principala, bl. 1 parter, judet Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRLCOMUNA BRETCU, str. Principala, nr. 116, judet Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRLCOMUNA TURIA, str. Principala, nr. 835, judet Covasna
FARMACIA MEDINA S.R.L.SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita
FARMACIA MEDINA S.R.L.SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita
FARMACIA MEDINA S.R.L.SAT PRAID, COMUNA PRAID, nr. 265, judet Harghita
FARMACIA REMEDIA SRL SUCEAVASUCEAVA, str. Marasesti nr. 44, judet Suceava
LENA FARMACEUTICA S.R.L.COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna
VALERIANA SRLBAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin
VALERIANA SRLSAT CUJMIR, COMUNA CUJMIR, nr. 724, judet Mehedinti
VALERIANA SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 201, bl. IN1A, parter, judet Mehedinti
VALERIANA SRLBAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin
VALERIANA SRLORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti
VALERIANA SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti
VALERIANA SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, sc. 1, parter, ap. 1, judet Mehedinti
OPENCOM SRLCOMUNA HEMEIUS, str. Ion Simionescu, nr. 22, judet Bacau
SALVIA FARM S.R.L.LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis
VITALOGY S.R.L.ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Ovidiu Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, Aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor
VITALOGY S.R.L.SANMARTIN, str. Samuil Micu Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Bumbacului, nr. 22, Spatiul 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Coposu, nr. 15, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 6, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.COMUNA NOJORID, nr. 215, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, spatiul comercial, bl. C16, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.SAT TULCA, COMUNA TULCA, nr. 231, judet Bihor
URSA-FARM SRLVANJU MARE, str. Republicii, nr. 97, bl. 5, sc. 1, ap. 2, judet Mehedinti
ROZA FARM S.R.L.COMUNA COZMENI, nr. 69, judet Harghita
FARMACIA TEODORA SRLCURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges
FARMACIA TEODORA SRLSAT CEPARI, COMUNA CEPARI, judet Arges
FARMACIA TEODORA SRLSAT TIGVENI, COMUNA TIGVENI, nr. 387, judet Arges
PHARMA DIANTHUS SRLSAT BRANCENI, COMUNA BRANCENI, judet Teleorman
PHARMA DIANTHUS SRLCOMUNA IZVOARELE, judet Teleorman
PHARMA DIANTHUS SRLCOMUNA CONTESTI, judet Teleorman
GALATEEA FARMACIE IMPEX SRLTURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj
GINKGO FARM SRLSAT GORBAN, COMUNA GORBAN, judet Iasi (locatie Dispensar)
FARMA FARM SRLFOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 25, judet Vrancea
REMEDIUM SRL SIBIUMEDIAS, str. Dupa Zid, nr. 27, judet Sibiu
REMEDIUM SRL SIBIUMEDIAS, str. Avram Iancu, nr. 21, judet Sibiu
KINCSOPHARM S.R.L.COMUNA RECI, str. Orbeasca, nr. 307, judet Covasna
FARMACIA ALCMENA SRLRASNOV, str. Republicii, nr. 22, judet Brasov
FARM ELENA SRLREGHIN, str.  Sarii, nr. 41, judet Mures
DRALINA S.R.L.REGHIN, str.  Scolii, nr. 11, judet Mures
DRALINA S.R.L.REGHIN, str. Mihai Viteazu, nr. 100, judet Mures
FARMEC DENIS S.R.L.CURTEA DE ARGES, b-dul Basarabilor, nr. 79, parter, zona Sf. Gheorghe, judet Arges
FARMACIA TONICA SRLTIMISOARA, Strada Simion Bărnuțiu 1, judetul Timis
LIANA SRLPOENI, Sos. Pitesti, nr. 324, judetul Teleorman
DIANTHA FARM S.R.L.RASNOV, str. Izvorului, nr. 4, judet Brasov
SANOFARM LUX S.R.L.COMUNA CRICAU, nr. 383, judet Alba
MEDICA PLUS SRLORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 11, judet Bihor
MEDICA PLUS SRLCOMUNA SANNICOLAU, str. Principala, nr. 187, judet Bihor
MEDICA PLUS SRLCOMUNA BORS, str. Principala, nr. 187, judet Bihor
MEDICA PLUS SRLCOMUNA SANTION, str. Roman, nr. 219, judetul Bihor
ACONITI LINE FARM SRLTARGOVISTE, str. Calea Domneasca, bl. L2D, parter, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLTARGOVISTE, str. Iancu Jianu, nr. 11, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT LUNGULETU, COMUNA LUNGULETU, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT BALENI SARBI, COMUNA BALENI, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT VOINESTI, COMUNA VOINESTI, str. Principala, nr. 135, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT COMISANI, COMUNA COMISANI, str. Suseni, nr. 217A, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT DRAGOMIRESTI, COMUNA DRAGOMIRESTI, str. Coliviei, nr. 6, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT NUCET, COMUNA NUCET, str. Garii, nr. 7, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT COSESTII DIN DEAL, COMUNA PRODULESTI, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT LUCIENI, COMUNA LUCIENI, nr. 780, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT RACIU, COMUNA RACIU, str. Principala, nr. 80, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT PRODULESTI, COMUNA PRODULESTI, judet Dambovita
ACONITI LINE FARM SRLSAT GHEBOIENI, COMUNA TATARANI, judet Dambovita
SC SANDI FARM PLUS SRLSARMAS, nr. S4 Jud. Harghita
SC SANDI FARM PLUS SRLSUBCETATE, str. Elie Campeanu, nr. 10 C, Jud. Harghita
SC FARMACIA FILANTROPIA SRLALBA IULIA, Str. Crişanei, Nr. 1c, Jud. Alba

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S HANCHEVICI NICOLETA

Vedeți Regulamentul Oficial și aici cu Act Adițional aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Avene(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 17-18 noiembrie 2021, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Instagram, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Concursului: https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;
 • Follow pagina instagram.com/farmaciile.respiro/
 • Follow pagina instagram.com/eauthermaleaveneromania/
 • In comentariu să dea tag catre 5 persoane cărora le-ar plăcea să știe despre acest concurs, urmat de un comentariu in care să mentioneze câteva cuvinte despre de ce îi inspiră produsele Avene şi ce beneficii consideră că le oferă. Comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

 

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus in functie de concursul la care se inscrie.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnaţi 5 câştigători. Se vor acorda ca premii: 5 kituri formate din AVENE TRIXERA NUTRITION GEL DE DUS 500ML + AVENE APA TERMALA SPRAY 150ML, câte un set pentru fiecare câştigător.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 500 RON (TVA inclus).

5.3 Valoarea individuala a unui premiu este de 100 RON (TVA inclus).

5.4. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la un Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

              

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de către o comisie numită de Organizator, la sediul central al acestuia din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, până la data de 25 noiembrie 2021, respectiv până la data de 16 decembrie 2021, în prezenţa comisiei formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului, care vor acorda între 1 şi 10 puncte pentru fiecare comentariu, în funcţie de creativitatea şi autenticitatea comentariului postat.

6.2. Comentariul care va obtine cel mai mare punctaj va fi premiat.

6.3. Cu ocazia jurizării se va redacta un proces verbal al desemnarii comentariilor castigatoare, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la desemnare, dacă acestea există.

6.4 Toate comentariile care respectă, cumulativ condițiile de participare menționate în secțiunea 4.1.2 vor intra automat în etapa de jurizare și cele mai interesante comentarii vor fi premiate până la data 25 noiembrie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Avene trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 25 noiembrie 2021 astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 18 noiembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Concurs și de a le introduce în orice moment în Concurs.

14.3 Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Excilor(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006 din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioadele 8-12 noiembrie 2021, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro .

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Facebook, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate Participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, Participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook @FarmaciileRespiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook;
 • Să dea Like paginii de Facebook Farmaciile Respiro şi @Excilor Romania
 • Să dea Like postării și încă la 2 postări la alegere
 • Să dea tag la 2 persoane, urmat de o fotografie cu o locaţie în care te simţi in largul tău. Comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor.

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, Participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 seturi Excilor ce conțin: 1 x Excilor solutie; 1 x set ingrijire picioare, câte un set pentru fiecare câștigător.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

5.3 Valoarea individuala a unui premiu este de 80 RON (TVA inclus).        

5.4 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5 Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 17 noiembrie 2021 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Excilor trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 17 noiembrie 2021, astfel: li se va comunica prin mesaj privat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12 noiembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook: FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Excilor(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 77834650 LEI, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată si conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 8-12 noiembrie 2021, pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care dețin un cont de Instagram, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea („Participanții„).

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

3.5 Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Concursului: https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea II de mai sus, orice inscrieri/actiuni după aceste date nu vor mai fi luate în considerare;
 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram;
 • Să dea Follow la pagina @farmaciile.respiro și @biooilromania
 • Să dea Like postării Giveaway și încă la 2 postări la alegere
 • In comentariu să dea tag la 2 persoane, urmat de un comentariu in care să mentioneze de ce isi doreste setul Bio Oil, comentariile vor conține un limbaj decent, fără expresii obscene și/sau licențioase și trebuie să respecte cerința descrisă în prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament;
 • Să urmărească pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor.

 

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 seturi Excilor ce conțin: 1 x Excilor solutie; 1 x set ingrijire picioare, câte un set pentru fiecare câștigător.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

5.3 Valoarea individuala a unui premiu este de 80 RON (TVA inclus).

5.4 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

5.5 Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu.

              

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 17 noiembrie 2021 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Excilor trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 17 noiembrie 2021 astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat necesare pentru livrarea premiului, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.3 Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii III de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii IV de mai sus;
 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea IV de mai sus;
 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro în termenul de 72 de ore mentionat mai sus.

7.4 Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

7.5 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7.6 Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

7.7 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12 noiembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea sau in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

14.3 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

14.4 În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

 Vedeți Regulamentul și aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Bio Oil(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC         . J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006 din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioadele 8-11 octombrie 2021, respectiv 22-25 octombrie 2021 pe contul de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro .

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook @FarmaciileRespiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioadele 8-11 octombrie 2021, respectiv 22-25 octombrie 2021  astfel:

4.1.1  Like paginii de Facebook Farmaciile Respiro și paginii de Facebook Bio-Oil Romania

4.1.2. Like postării și încă 2 postări la alegere

4.1.3.  În comentariu dă tag la 2 persoane și spune de ce îți dorești un produs Bio Oil

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 25 câștigători. Se vor acorda ca premii: 50 seturi Bio Oil ce conțin: 1 Bio Oil ulei 25ml; 1 Bio Oil gel 50ml; 1 săculeț portocaliu, câte un set pentru fiecare câștigător, câte 25 seturi pentru fiecare perioadă de concurs.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 3500 RON (TVA inclus), câte 1750 RON (TVA inclus) pentru fiecare perioadă de concurs.

5.3 Valoarea individuala a unui premiu este de 70 RON (TVA inclus).    

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 14 octombrie 2021, respectiv până data de 28 octombrie 2021 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Bio Oil trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 14 octombrie 2021, respectiv pe data de 28 octombrie 2021, astfel: li se va comunica prin mesaj privat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 11 octombrie 2021, respectiv 25 octombrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook: FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigătoare.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Bio Oil(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 08 – 11 octombrie 2021, respectiv 22-25 octombrie 2021 pe contul de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 8-11 octombrie 2021, respectiv 22-25 octombrie 2021 astfel:

4.1.1. Follow la pagina @farmaciile.respiro și @biooilromania

4.1.2. Like postării Giveaway și încă 2 postări la alegere

4.1.3. În comentariu dă tag la 2 persoane, urmat de un comentariu în care să ne spui de ce iți dorești setul Bio Oil

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 25 câștigători. Se vor acorda ca premii: 50 seturi Bio Oil ce conțin: 1 Bio Oil  ulei 25ml; 1 Bio Oil gel 50ml; 1 săculeț portocaliu, câte un set pentru fiecare câștigător. câte 25 seturi pentru fiecare perioadă de concurs.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 3500 RON (TVA inclus), câte 1750 RON (TVA inclus) pentru fiecare perioadă de concurs.

5.3 Valoarea individuala a unui premiu este de 70 RON (TVA inclus).    

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 14 octombrie 2021, respectiv până la data de 28 octombrie 2021 dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Bio Oil trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 14 octombrie 2021, respectiv pe data de 28 octombrie 2021 astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 11 octombrie 2021, respectiv 25 octombrie 2021 ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigătoare.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Magnesium(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006 din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 27-30 septembrie 2021 pe contul de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro .

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook @FarmaciileRespiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 27-30 septembrie 2021 astfel:

4.1.1. Like paginii de facebook Farmaciile Respiro și @Excilor Romania

4.1.2. Like postării Giveaway

4.1.3. În comentariu dă tag la o persoană, urmat de o fotografie cu o locație în care te simți în largul tău

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 seturi Magnesium ce conțin: 1 cutie Magnesium 400; 1 sacoșă  verde Magnesium; 1 recipient apă Magnesium, câte un set pentru fiecare câștigător.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 7 octombrie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Magnesium trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 7 octombrie 2021, astfel: li se va comunica prin mesaj privat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 30 septembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook: FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway Magnesium(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 27-30 septembrie 2021 pe contul de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 27-30 septembrie 2021 astfel:

4.1.1. Follow la pagina @farmaciile.respiro și @magnesium400bcomplex

4.1.2. Like postării Giveaway

4.1.3. În comentariu dă tag la 2 persoane, urmat de un comentariu în care să ne spui de ce iți dorești setul Magnesium

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 seturi Magnesium ce conțin: 1 cutie Magnesium 400; 1 sacoșă  verde Magnesium; 1 recipient apă Magnesium, câte un set pentru fiecare câștigător.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 7 octombrie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway Magnesium trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 7 octombrie 2021, astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 30 septembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway URGO(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 20-26 septembrie 2021 pe contul de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 20-26 septembrie 2021 astfel:

4.1.1 Follow la pagina @farmaciile.respiro și @urgoromania

4.1.2 Like postării Giveaway și like la o postare a @farmaciile.respiro și o postare a @urgoromania

4.1.3 În comentariu dă tag la 3 persoane

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 seturi URGO ce conțin: 1 URGO înțepături insecte; 1 sacoșă URGO Jungle; 1 oglindă makeup URGO, câte un set pentru fiecare câștigător

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 29 septembrie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway URGO trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 29 septembrie 2021, astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 26 septembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway URGO(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006 din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 20-26 septembrie 2021 pe contul de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro .

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook @FarmaciileRespiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 20-26 septembrie 2021 astfel:

4.1.1. Like paginii de Facebook Farmaciile Respiro și paginii de Facebook Urgo România

4.1.2. Like postării Giveaway și like la o postare a @ Farmaciile Respiro și o postare a @URGO Romania

4.1.3.  În comentariu dă tag la 3 persoane și spune care este produsul tău preferat de la @Urgo Romania

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 seturi URGO ce conțin: 1 URGO înțepături insecte; 1 sacoșă URGO Jungle; 1 oglindă makeup URGO, câte un set pentru fiecare câștigător

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 29 septembrie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway URGO trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 29 septembrie 2021, astfel: li se va comunica prin mesaj privat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 26 septembrie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook: FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul și aici.

 

 

 1. Organizatorul campaniei

1.1.         Organizatorul campaniei promoţionale “1 IUNIE – 31 AUGUST 2021” (denumită în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, şi conform furnizare informaţii nr. 513140, din data de 31.08.2020, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar ALECU STEFAN-EDUARD, cetăţean român, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificat Unic la nivel european (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.2020, conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean român, în baza procurii autentificată sub nr. 1708, din data de 14.10.2020, de notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”. 1.2.        Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
 1. Temeiul legal. Scopul
Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.
 1. Durata Campaniei şi aria de desfăsurare
Campania va avea loc în perioada 1 iunie 2021 00:00:00 – 31 august 2021 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulul RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).
 1. Dreptul de participare
4.1.        La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare „Participanţii„). 4.2.        Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:
 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.
4.3.       La Campanie nu au dreptul să participe:
 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii SENSIBLU S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.
4.4.       Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial. 4.5.        Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.
 1. Produsele participante
În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:
 • Suplimente alimentare
 • Dispozitive medicale
 • Dermato-cosmetice
 • Cosmetice
 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei
6.1.        În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:
 • 6 (şase) premii constând în câte un aspirator robot, în valoare de 1,800 lei (TVA inclus/buc)
 • 18 (optsprezece) premii constând în câte un grill electric, în valoare de 550 lei (TVA inclus/buc)
 • 33 (treizeci şi trei) premii constând în câte o oală sub presiune, în valoare de 400 lei (TVA inclus/buc)
 • 150 (o sută cincizeci) premii constând în câte un aspirator de mână, în valoare de 150 lei (TVA inclus)
6.2.        Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 56,400 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori. 6.3.       Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. 6.4.       Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial. 6.5.        Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.
 1. Mecanismul Campaniei
7.1.        După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal, din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 iunie 2021. 7.2.        Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:
 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.
7.3.        La achiziţionarea unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante. 7.4.        Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători. 7.5.        Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei. 7.6.        În total, vor exista 87 000 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie. 7.7.        În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial. 7.8.        O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e în valoare de minimum 29 de lei din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon. 7.9.        La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.
 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor
8.1.        Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 septembrie 2021. 8.2.       Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului. 8.3.       La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial. 8.4.       În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi. 8.5.       Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există. 8.6.       Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:
 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.
8.7.        Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite. 8.8.       Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat. 8.9.       În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal. 8.10.     Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie. 8.11.      Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:
 1. a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în şase aspiratoare robot;
 2. b) Urmatoarelor 201 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un grill electric, o oală sub presiune şi un aspirator de mână, în următoarea ordine:”.
 • Primelor 18 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un grill electric;
 • Urmatoarelor 33 Taloane Principale validate li se vor atribui câte o oală sub presiune;
 • Urmatoarelor 150 Taloane Principale validate li se vor acorda câte un aspirator de mână.
8.12.     Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:
 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.
8.13.     În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv. 8.14.     Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/ deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.
 1. Taxe şi Impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.
 1. Date cu caracter personal
10.1.      Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. 10.2.     Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie. În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat. 10.3.     Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. 10.4.     Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă. 10.5.     Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. 10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:
 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. 10.7.    Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com. Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. 10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/
 1. Regulamentul Oficial al Campaniei
11.1.       Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmaciilerespiro.ro sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă. 11.2.      Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor. 11.3.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare. 11.4.      Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă. 11.5.      În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.
 1. Litigii
12.1.      Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului. 12.2.      Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.
 1. Diverse
13.1.      Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. 13.2.      În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta. 13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.     ORGANIZATOR, MEDIPLUS EXIM S.R.L., Prin mandatar S.S. HANCHEVICI NICOLETA       ANEXA 1 („FARMACIILE”) LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “ TOMBOLA RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”    
CLIENT ADRESE
QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L. PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad
ADRIANA FARM SRL CARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt
ALEX INCOGNITO SRL DOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani
ALFA FARM SRL ROMAN ROMAN, str. Oituz, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN ROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN SAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN COMUNA GHERAIESTI, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN SAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMAN SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt
ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN DROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti
ANA-PHARM SRL IASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRL SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRL COMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRL COMUNA MIROSLAVA, judet Iasi
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANI BOTOSANI, str. Primaverii, nr. 11B, judet Botosani
ANDOFARM SRL LUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures
ANDOFARM SRL LUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures
ANDOFARM SRL TG. MURES, str. Cutezantei, nr. 27, judet Mures
ANDOFARM SRL TG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures
ANIFARM SRL TURDA, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj
APOTHEKE ALBA S.R.L. ALBA IULIA, b-dul Transilvaniei, nr.12, bl. 26, judet Alba
AQUA PHARM CONSULTING SRL CONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta
AVALUX-STAR S.R.L. VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L. COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui
BELLADONNA SRL TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P, judet Gorj
BELLADONNA SRL COMUNA ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, judet Gorj
BELLADONNA SRL COMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj
BELLADONNA SRL COMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti, judet Gorj
BELLADONNA SRL COMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti, judet Gorj
BELLADONNA SRL COMUNA BARBATESTI, sat Barbatesti, judet Gorj
BELLADONNA SRL COMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr. 7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj
BIAFARM SRL VALEA STANCIULUI COMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj
BOGDARINA FARM SRL BRAILA, str. Plevna, nr. 62, bl. D2, judet Braila
BOGDARINA FARM SRL COMUNA CAZASU, str. Principala, nr. 70, judet Braila
BUJOR-FARM SRL DRAGANESTI, b-dul Nicolae Titulescu, bl. D13-D14, parter, judet Olt
BUJOR-FARM SRL LOCALITATEA SPRANCENATA, str. Sudului, nr. 8, judet Olt
CAMOMILA FARM SRL MARGHITA, str. Eroilor, nr.4/A, ap. 1, judet Bihor
CERCELAN FARM S.R.L. CARACAL, str. Plevnei, nr. 21, judet Olt
CERULEX SRL TARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj
CERULEX SRL TARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj
CERULEX SRL COMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti
CERULEX SRL COMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj
CERULEX SRL DROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti
CERULEX SRL DROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti
CERULEX SRL TARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj
CERULEX SRL MOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj
CERULEX SRL MOTRU, aleea Muncii, nr.2 , judet Gorj
CERULEX SRL ROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj
CHAMOMILLAE FARM SRL CURTEA DE ARGES, b-dul Basarabilor, bl. 13, parter, judet Arges
CYNARA FARM IMPEX SRL CLUJ, Calea Floresti, nr. 75, judet Cluj
DELOR PROD-COM SRL ALESD, str. Unirii, nr. 9, judet Bihor
DELOR PROD-COM SRL COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 1, judet Bihor
DERYYFARM 2000 SRL ARAD, b-dul Iuliu Maniu, nr. 12-18, sc. D, parter, ap. 2, judet Arad
DIA FARM SRL COPSA MICA, sos. Sibiului, nr. 52, judet Sibiu
DIANA FARM SRL ALEXANDRIA TURNU MAGURELE, str. Horia Closca si Crisan, bl. 15/2 (II), parter, judet Teleorman
DIANA FARM SRL ALEXANDRIA ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 51, bl. L5, sc. C, ap. 30, judet Teleorman
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA VISINA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA VISINA NOUA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA BRASTAVATU, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA CILIENI, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA DOANCA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA OBARSIA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA TIA MARE, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA VADASTRA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA VADASTRITA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINA COMUNA IZBICENI, judet Olt
DOVER SRL HOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea
DOVER SRL COMUNA MALDARESTI, judet Valcea
DOVER SRL COMUNA BARBATESTI, judet Valcea
DOVER SRL COMUNA STROESTI, judet Valcea
DOVER SRL BAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea
DOVER SRL COMUNA FRANCESTI, judet Valcea
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3
ELASAN FARM S.R.L. SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta
ELASAN FARM S.R.L. COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L. SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova
ELENFARM SRL TARGU JIU, str. Unirii, nr. 2 M, judet Gorj
ELIXIR SRL GALATI GALATI, str. Brailei, nr. 17, Complex Potcoava de Aur, judet Galati
ELIXIR SRL GALATI GALATI, str. Milcov, Complex Comercial Micro 40, judet Galati
ELIXIR SRL GALATI COMUNA COROD, SAT COROD, str. Stefan cel Mare, nr. 249, judet Galati
ELIXIR SRL GALATI GALATI, str. Domneasca, nr. 20, bl. A, judet Galati
ELIXIR SRL GALATI COMUNA FARTANESTI, nr. 606, judet Galati
EURO FARM SRL ALBA IULIA, str. Crisanei, nr. 10, judet Alba
EURO FARM SRL ALBA IULIA, str. Republicii, nr. 43, bl. 107, ap. 2, judet Alba
EURO FARM SRL ALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba
EURO FARM SRL CAMPENI, str. Libertatii, nr. 1A, judet Alba
EURO FARM SRL ZLATNA, str. Unirii, nr. 5, judet Alba
EURO FARM SRL ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, SP COM 76, judet Alba
EUROFARMA SRL GALATI GALATI, str. Siderurgistilor, nr. 2, bl. I1, ap. 2, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATI COMUNA FRUMUSITA, SAT FRUMUSITA, nr. 753, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATI COMUNA TULUCESTI, nr. 303A, judet Galati
EUROPA CONFLOREA SRL CLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj
EUROPA CONFLOREA SRL CLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj
EUROPA CONFLOREA SRL COMUNA BACIU, str. Principala, nr. 315, judet Cluj
EVA MEDICAL FARM SRL PITESTI, str. Unirii, nr. 5, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRL PITESTI, str. Aleea Spitalului, nr. 24, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRL PITESTI, str. Dimitrie Gusti, nr. 2, bl. P12, sc. B, ap. 1, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRL PITESTI, Cartier Trivale, str. Pietii, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRL PITESTI, str. Sf. Vineri, nr. 78, Cartier Calea Bucuresti, bl. P17, sc. D, parter, judet Arges
FARMADA IMPEX SRL TARGU CARBUNESTI, str. Trandafirilor, nr. 88A, judet Gorj
FARMACIA ACSADEMIA SRL BUCURESTI, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5
FARMACIA BALSAM SRL ARAD ARAD, str. Spitalului, nr. 5, judet Arad
FARMACIA CRISTIAN SRL COMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI BUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTI BUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3
FARMACIA EDELWEISS S.R.L TASNAD, str. Zorilor, nr. 4, judet Satu Mare
FARMACIA ELE FARM SRL ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman
FARMACIA HERMANN SRL BARAOLT, str. Kossuth Lajos, nr. 149, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRL COMUNA BRADUT, str. Principala, nr. 210C, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRL COMUNA VARGHIS, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRL VLAHITA, str. Turnatorilor, nr. 33, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRL VLAHITA, str. Republicii, nr. 21, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRL BARAOLT, str. Trandafirilor, Drogherie, judet Covasna
FARMACIA HUSAC SRL BOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani
FARMACIA HUSAC SRL BOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani
FARMACIA LELIA SRL BORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi
FARMACIA LELIA SRL FETESTI, str. Calarasi, nr. 292, judet Ialomita
FARMACIA LELIA SRL FETESTI, str. Calarasi, bl. 9, parter (langa Gara), judet Ialomita
FARMACIA LELIA SRL BORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita
FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARA COMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L. BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA TUNDE SRL ODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita
FARMACIA VERDE SRL BALS BALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt
FARMACIA XANTIPA SRL COMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj
FARMACIA XANTIPA SRL COMUNA GIGHERA, judet Dolj
FARMACIA XANTIPA SRL COMUNA GANGIOVA, judet Dolj
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, Aleea Stanila, nr. 6, bl. H10, sc. 2, ap. 22, Sector 3
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, sos. Iancului, nr. 1, bl. 112C, Sector 2
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 16, spatiu comercial 2, bl. 14, Sector 6
FARMA-COM-IULIA SRL BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 52, Sector 2
FARMADO SRL TIMISOARA, Aleea Cristalului, nr. 13, judet Timis
FARMADO SRL TIMISOARA, b-dul Regele Carol, nr. 1, judet Timis
FARMADO SRL TIMISOARA, b-dul Victor Babes, nr. 20, judet Timis
FARMADO SRL TIMISOARA, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 4, judet Timis
FARMADO SRL TIMISOARA, str. Dr. Nicolae Paulescu, nr. 1, judet Timis
FARM-ZOO-STAR SRL CAMPULUNG, str. Dumitru Alimanisteanu, nr. 1, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL CAMPULUNG, str. Negru-Voda, nr. 122, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL COMUNA BARLA-MOZACENII-VALE, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL COMUNA GODENI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL COMUNA MIROSI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL PITESTI, str. Victoriei, bl. D7, sc. A, ap. 1, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL SAT BEREVOESTI, COMUNA BEREVOESTI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL SAT LERESTI, COMUNA LERESTI, Centru, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRL COSTESTI, str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 1, judet Arges
FASTPHARM SRL BUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1
FASTPHARM SRL BUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2
FIAVI FARM SRL VALENI DE MUNTE, b-dul Nicolae Iorga, nr. 57, bl. 16B, judet Prahova
FLORIFARM SRL BIHOR STEI, str. Andrei Muresanu, nr. 17, Complex Comercial, judet Bihor
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, b-dul Independentei, nr. 18/15, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MARE BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures
HEALTH FARM SRL NEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta
HEPITES SRL BRAILA BRAILA, str. Scolilor, bl. AC1, parter, judet Braila
HEPITES SRL CAREI CAREI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 37, judet Satu Mare
HESPEROS SRL CONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta
HESPEROS SRL CONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta
HESPEROS SRL COMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta
HESPEROS SRL COMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta
HESPEROS SRL COMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta
HESPEROS SRL CONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta
HESPEROS SRL SAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta
HESPEROS SRL CONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta
HESPEROS SRL SAT CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT PIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT PIATRA NEAMT, b-dul Decebal, nr. 90, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT COMUNA BORLESTI, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT COMUNA COSTISA, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT COMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMT COMUNA ZANESTI, judet Neamt
IEZER FARM SRL BUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2
IEZER FARM SRL BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4
IEZER FARM SRL BUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4
IEZER FARM SRL BUCURESTI, b-dul Dinicu Golescu, nr. 23-25, Sector 1
IEZER FARM SRL BUCURESTI, Calea Dudesti, nr. 117A, Sector 3
IEZER FARM SRL BUCURESTI, sos. Vergului, nr. 65, Sector 2
IEZER FARM SRL BUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6
IMEDAS SRL TIMISOARA, str. Venus, nr. 25, judet Timis
INDIGO 2000 SRL FETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita
INDIGO 2000 SRL COMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita
INTERNATIONAL GROUP SRL ALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman
IRIS FARM SRL COMANESTI COMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau
IRIS FARM SRL COMANESTI COMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, str. Stadionului, nr. 19, bl. 18, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRL SFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna
LENI FARM SRL BUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5
LENI FARM SRL BUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4
LENI FARM SRL BUCURESTI, str. Emil Racovita, nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, bl. 19, Sector 4
LENI FARM SRL BUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5
LOTUS PHARMA S.R.L. COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L. SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L. COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L. COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Harghita
LOTUS PHARMA S.R.L. COMUNA BRATES, judet Covasna
M.N.U. INTERNATIONAL SRL RUPEA, str. Republicii, nr. 199, judet Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRL COMUNA TARLUNGENI, judet Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRL COMUNA TELIU, judet Brasov
MAREX SERV SRL BOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani
MEDICAL FARM SRL BOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani
MELISSA FARM SRL TULCEA TULCEA, str. Victoriei, nr. 43 judet Tulcea
MELISSA FARM SRL TULCEA ISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea
MELISSA FARM SRL TULCEA COMUNA LUNCAVITA, str. Drumul Teilor, nr. 12, judet Tulcea
NARCIS E.J. SRL CRISTURU SECUIESC, str. Kossuht Lajos, bl. 12, parter, judet Harghita
NICO FARM SRL ZIMNICEA, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 23A, sc. E, ap. 3, judet Teleorman
NICOFARM SRL BALS BALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt
OMEGA FARM SRL CONSTANTA, sos. Mangaliei, nr. 64, Piata Abator, judet Constanta
PAEONIA COM SRL JIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj
PAEONIA FARM SRL BUSTENI, str. Libertatii, nr. 150, judet Prahova
PANPHARMA MED SRL TIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L. BUCURESTI, Calea Calarasi, nr. 133, Sector 3
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L. BUCURESTI, b-dul Ficuslui, nr. 21-23, Sector 1
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L. BUCURESTI, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, Sector 1
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L. BUCURESTI, str. Tepes Voda, nr. 66-72, Sector 2
PHARMA INVEST SRL VIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman
PHARMA INVEST SRL COMUNA POIENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman
PHARMA INVEST SRL VIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman
PHARMA SIG SRL ALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 222, Bm.5, parter, judet Teleorman
POPIRLAN SRL PIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt
PRIMA-FARM SRL MOINESTI MOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau
PRIMA-FARM SRL MOINESTI BACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau
PRIMULA S.R.L. CAREI, str. Ignisului, nr. 2/A, judet Satu Mare
PRO SANA SRL PLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova
PRO SANA SRL PLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova
PRO SANA SRL PLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova
PROCLINIC SRL GALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati
PROCLINIC SRL GALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati
PROCLINIC SRL GALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati
PROCLINIC SRL GALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati
PROCLINIC SRL GALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati
PROCLINIC SRL SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati
PROFARM COMP. SRL HUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui
PROVITA SRL CRAIOVA, str. Brazda lui Novac, bl. M12, sc. 1, ap. 1, judet Dolj
RA SRL VASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui
RA SRL NEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui
RAID SRL CODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov
RAID SRL CODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov
REMEDIA FARM SRL ZALAU ZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj
ROBERT COM SRL MEDIAS, str. 1 Decembrie, nr. 23, judet Sibiu, Drogherie
SANOFARM SRL DEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj
SANO-PHARM SRL CUGIR, str. Al. Sahia, nr. 18, judet Alba
ALGA FARM SRL CONSTANTA, EFORIE NORD, b-dul Republicii, nr. 2, incinta Policlinica, judet Constanta
POLIFARM SRL CONSTANTA CONSTANTA, EFORIE NORD, str. Republicii, nr. 7, judet Constanta
SIMINA FARM CENTER SRL MIOVENI, str. Gradinarilor, bl. R1, sc. A, ap. 2, parter, judet Arges
SQUARE TRANSILVANIA S.R.L. INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna
STEFARM SRL ROSIORI DE VEDE, str. Dunarii, bl. K1, parter, judet Teleorman
STEFARM SRL ROSIORI DE VEDE, str. Republicii, nr. 17, judet Teleorman
STEFARM SRL COMUNA DOBROTESTI, judet Teleorman
STEFARM SRL ROSIORI DE VEDE, str. Rahovei, bl. L5, parter, judet Teleorman
STEFARM SRL SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judet Teleorman
TERAPIA SRL VASLUI BARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui
THEEA FARM SRL DROBETA-TURNU SEVERIN, str. Capitan Romulus Lepri, nr. 25, judet Mehedinti
TOMINVEST SRL COMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau
TOMINVEST SRL COMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau
TRAVERTIN S.R.L. TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj
VICTORIA VISOI S.R.L. CAMPULUNG, b-dul I. C. Bratianu, nr. 13, judet Arges
VIOLA FARM SRL DROBETA-TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 59, bl. Z5, sc. 1, ap. 1, judet Mehedinti
VLADIMIR FARM S.R.L. SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman
VLADIMIR FARM S.R.L. ROSORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman
ZEN PHARMA S.R.L. REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures
ZEN PHARMA S.R.L. TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet Mures
ZEN PHARMA S.R.L. TARGU MURES, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33, judet Mures
FARMACIA LEVALIN S.R.L. BRASOV, str. Harman, nr. 25, bl. 32, sc. A
FARMACIA LEVALIN S.R.L. COMUNA Vama Buzau, Str. Principala 374-375, jud. Brasov
FARMACIA AESKULAP SRL COMUNA ARCUS, str. Principala, nr. 374, judet Covasna
FARMACIA AESKULAP SRL COMUNA CHICHIS, nr. 97, bl. 2, judetul Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRL COMUNA SANZIENI, str. Principala, bl. 1 parter, judet Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRL COMUNA BRETCU, str. Principala, nr. 116, judet Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRL COMUNA TURIA, str. Principala, nr. 835, judet Covasna
FARMACIA MEDINA S.R.L. SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita
FARMACIA MEDINA S.R.L. SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita
FARMACIA REMEDIA SRL SUCEAVA SUCEAVA, str. Marasesti nr. 44, judet Suceava
LENA FARMACEUTICA S.R.L. COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna
VALERIANA SRL COMUNA BOZOVICI, nr. 267A, judet Caras-Severin
VALERIANA SRL BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin
VALERIANA SRL DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 201, bl. IN1A, parter, judet Mehedinti
VALERIANA SRL BAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin
VALERIANA SRL ORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti
VALERIANA SRL DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti
VALERIANA SRL DROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, sc. 1, parter, ap. 1, judet Mehedinti
OPENCOM SRL COMUNA HEMEIUS, str. Ion Simionescu, nr. 22, judet Bacau
VASCHI FARM S.R.L. SAT CAMPURI, COMUNA CAMPURI, judet Vrancea
SALVIA FARM S.R.L. LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis
VITALOGY S.R.L. ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Coposu, nr. 15, bl. AN19, ap. 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor
VITALOGY S.R.L. SANMARTIN, str. Samuil Mici Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Bumbacului 22, Spatiul 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 4, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. COMUNA NOJORID, nr. 215, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, Spatiul comercial, Bloc C16, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L. SAT Tulca, Comuna Tulca, nr. 231, judetul Bihor
ROZA FARM S.R.L. COMUNA SANSIMION, nr. 209, judet Harghita
FARMACIA TEODORA SRL CURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges
FARMACIA TEODORA SRL COMUNA CEPARI, judet Arges
FARMACIA TEODORA SRL COMUNA TIGVERI, nr. 387, judet Arges
KORONIA FARM SRL ORADEA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judet Bihor
GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL TURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj
PHEDRAFARM IMPEX SRL TURDA, str. Nuferilor, nr. 17B, judet Cluj
GINKGO FARM SRL SAT GORBAN, COMUNA GORBAN, judet Iasi (locatie Dispensar)
FARMA FARM SRL FOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 25, judet Vrancea
REMEDIUM SRL SIBIU MEDIAS, str. Dupa Zid, nr. 27, judet Sibiu
REMEDIUM SRL SIBIU MEDIAS, str. Avram Iancu, nr. 21, judet Sibiu
KINCSOPHARM S.R.L. COMUNA RECI, str. Orbeasca, nr. 307, judet Covasna
HELIOFARM SA CONSTANTA, sos. Mangaliei, Complex Abator, nr. 60, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, b-dul Tomisului, nr. 140, bl. TD1B, et. P, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, b-dul Tomisului, nr. 235, Complex Comercial Dacia, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, str. Rascoalei, nr. 18, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 25, bl. L, parter, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, str. Soveja, nr. 64, bl. O3, parter, judet Constanta
HELIOFARM SA MANGALIA, sos. Constantei, nr. 25, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 92, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, str. Dezrobirii, nr. 155, bl. ID2, parter, judet Constanta
HELIOFARM SA CONSTANTA, Aleea Dispensarului nr. 8, Complex Ciresica, judet Constanta
HELIOFARM SA EFORIE SUD, str. Mihai Viteazu, nr. 23A, judet Constanta
FARMEC DENIS S.R.L. CURTEA DE ARGES, str. Albesti, bl. Z2, parter, cartier Ivancea, judet Arges
FARMEC DENIS S.R.L. CURTEA DE ARGES, b-dul Basarabilor, nr. 79, parter, zona Sf. Gheorghe, judet Arges
OPTI FARM SRL GIURGIU, b-dul Mihai Viteazu, bl. 208/3S1, corp B, sc. B, parter, judet Giurgiu
OPTI FARM SRL BOLINTIN DEAL, b-dul Muncii, nr. 1A, judet Giurgiu
OPTI FARM SRL BUCURESTI, str. Pietii, nr. 41, sector 6
NOROCEL FARM SRL COMUNA JOITA, judet Giurgiu
NOROCEL FARM SRL COMUNA SABARENI, judet Giurgiu
NOROCEL FARM SRL COMUNA TRESTIENI, judet Giurgiu
 ORGANIZATOR,MEDIPLUS EXIM S.R.L.,Prin mandatar S.S. HANCHEVICI NICOLETA
Vedeți Regulamentul oficial și aici cu actul adițional nr. 1 aici și actul adițional nr.2 aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway de vară(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006 din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 05-14 august 2021 pe contul de Facebook al companiei Farmaciile Respiro la https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro .

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Facebook @FarmaciileRespiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 05-14 august 2021 astfel:

4.1.1. Like paginii de Facebook Farmaciile Respiro

4.1.2 Like postării Giveaway și încă o postare la alegere

4.1.3 În comentariu dă tag la 2 persoane, urmat de tag-ul @Farmaciile Respiro

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

 

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 căni filtrante de apă, cate una pentru fiecare câșigător

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 19 august 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway de vară trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 19 august 2021, astfel: li se va afișa numele pe contul de Facebook @FarmaciileRespiro într-o postare dedicată și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 14 august 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Facebook: FarmaciileRespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Facebook, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Facebook; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul oficial și aici.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway de vară(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar NICOLETA HANCHEVICI, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1006, din data de 24.06.2021 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 05-14 august 2021 pe contul de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 05-14 august 2021 astfel:

4.1.1. Follow paginii @farmaciile.respiro

4.1.2 Like postării de concurs și încă două postări la alegere

4.1.3  În comentariu dă tag la 2 persoane, urmat de hashtagul  #farmaciilerespiro

4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

5.1. În cadrul concursului vor fi desemnați 5 câștigători. Se vor acorda ca premii: 5 căni filtrante de apă, cate una pentru fiecare câșigător

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 400 RON (TVA inclus).

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

6.1. Câstigatorii vor fi desemnați de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 19 august 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway de vară trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

7.1. Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 19 august 2021, astfel: li se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-un storie dedicat și prin comentariu la postarea de concurs.

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 14 august 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

11.2. Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Concurs și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători Societatea va colecta și numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon al acestora, în vederea expedierii premiului. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin înscrierea la Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Concurs.

11.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

11.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreagă Durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

11.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către S.C. MANGA STUDIO SRL, cod unic de înregistrare RO16535884, în calitate de Împuternicit al Oraganizatorului pentru gestionarea paginii de Instagram; de asemenea, Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societățile de curierat, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

11.6. Mediplus Exim S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Intagram și Facebook. Prin înscrierea în Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram și Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale Instagram și Facebook la adresele https://help.instagram.com/519522125107875 și https://www.facebook.com/policy.php.

11.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

11.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

11.9. Pentru mai multe detalii despre Politică de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

14.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie și de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigǎtoare.

 

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin mandatar S.S. NICOLETA HANCHEVICI

Vedeți Regulamentul oficial și aici.

 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

 1.1. Organizatorul Concursului “#giveaway de vară(denumit în continuare „Concursul”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică romană, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/741/2007, capital social 37.834.650 lei, Cod de identificare fiscală RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, deschis la Unicredit Bank România – Sucursala Charles de Gaulle, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/14.03.2007, identificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Înregistrare 9311280 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008 şi conform Furnizare Informaţii nr. 513140 din data 31.08.2020 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar ALECU ŞTEFAN-EDUARD, cetăţean roman, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, cetăţean roman, în baza procurii autentificată sub nr. 1708 din data de 14.10.2020 de notar public Savici Ligia-Maria cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.    

 1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. 

 SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

 2.1. Concursul se va desfășura în perioada 19-22 iulie 2021 pe contul de Instagram al companiei Farmaciile Respiro la https://www.instagram.com/farmaciile.respiro/?hl=ro.

 SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 

 3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. 

 3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

 3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. 

 3.4. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de email validă. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://www.instagram.com/.

 SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

 4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de Instagram @farmaciile.respiro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 19-22 iulie 2021 astfel:

4.1.1. Follow paginii @farmaciile.respiro

4.1.2 Like postării de concurs și încă două postări la alegere

4.1.3 Save postării Giveaway

4.1.4 În comentariu să dea tag la 2 persoane

 4.2. Pentru a fi desemnat câștigător, participantul trebuie să cumuleze toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. În cadrul concursului va fi desemnat un singur câștigător. Se va acorda ca premiu:  o ladă frigorifică

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 200 RON (TVA inclus).

 SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

 6.1. Câstigatorul va fi desemnat de o comisie din partea Organizatorului prin intermediul https://www.random.org/ până la data de 29 iulie 2021, dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus. Toți participanții la concursul “#giveaway de vară trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

 

 7.1. Câștigătorului concursului de pe Instagram i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe data de 29 iulie 2021, astfel: i se va afișa numele pe contul de Instagram @farmaciile.respiro într-o postare dedicată și prin comentariu la postarea de concurs. 

7.2. În cazul în care câstigatorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

 SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

 

 8.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.instagram.com/.

 SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

 9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 22 iulie 2021, ora 23.59.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă derularea.

 SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

 10.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit in bio Instagram: @farmaciilerespiro, precum si pe site-ul www.farmaciilerespiro.ro.

 10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/

 SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

 11.1.       Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

 11.2.       Datele personale colectate, respectiv adresa contului de Instagram, vor fi colectate și folosite ex