Reading Time: 25 minutes

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“TOMBOLA RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

1.         Organizatorul campaniei

1.1.       Organizatorul campaniei promoţionale “1 IUNIE – 31 AUGUST 2021” (denumită în continuare „Campania”) este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoană juridică română, având sediul în comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului, numărul 133, județul Ilfov, capital social 37.834.650, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 3069 0310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/741/2007, identificator unic la nivel european RO ONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Inregistrare 9311280, conform cu Certificatul de Inregistrare seria B, nr. 1098661, din data de 14.02.2008, şi conform furnizare informaţii nr. 513140, din data de 31.08.2020, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, obţinut online, reprezentată la semnarea prezentului regulament prin mandatar ALECU STEFAN-EDUARD, CNP: 1880206410091, cetăţean român, domiciliat în Municipiul Bucureşti, str. Neamului, nr. 54, sector 1, posesor al CI, seria RD nr. 925505, emisă de S.P.C.E.P. sector 1, la data de 03.10.2017, împuternicit de administratorul societăţii ZACMAN CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/4431/07.04.2020, Identificat Unic la nivel european (EUID) ROONRC. J40/4431/2020, Cod Unic de Înregistrare 42443135 din data de 07.04.2020, conform Certificatului de înregistrare seria B, nr. 4044321, eliberat la data de 07.04.2020, reprezentată permanent prin ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, CNP 1750704330771, cetăţean român, născut la data de 04.07.1975, în jud. SV, com. Dolheşti, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector 2, str. Sfânta Treime, nr. 48, posesor al CI, seria RK, nr. 389707, eliberat de S.P.C.E.P. sector 2, la data de 30.07.2019, în baza procurii autentificată sub nr. 1708, din data de 14.10.2020, de notar public Savici Ligia-Maria, cu sediul în Mogoşoaia, Ilfov, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

2.        Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

3.         Durata Campaniei şi aria de desfăsurare

Campania va avea loc în perioada 1 iunie 2021 00:00:00 – 31 august 2021 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul României, în toate farmaciile partenere Respiro, înrolate în modulul RESPIRO şi RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 la acest Regulament Oficial (“Farmaciile”).

4.        Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare “Participanţii“).

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

 • Să achiziţioneze, pe Durata Campaniei, pe același bon fiscal, produse din gamele participante, astfel cum sunt acestea prevăzute în art. 5 din prezentul Regulament Oficial, în valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din oricare din Farmaciile participante la Campanie;
 • Să completeze toate câmpurile obligatorii indicate în Talon, conform celor menţionate pe Talon.

4.3.      La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii MAGNAPHARM MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., angajaţii MEDIPLUS EXIM S.R.L., angajaţii SENSIBLU S.R.L., angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

5.         Produsele participante

În cadrul Campaniei participă Produsele încadrate după cum urmează:

 • Suplimente alimentare
 • Dispozitive medicale
 • Dermato-cosmetice
 • Cosmetice

6.        Premiile acordate în cadrul Campaniei

6.1.      În cadrul Campaniei Organizatorul va acorda următoarele premii:

 • 6 (şase) premii constând în câte un aspirator robot, în valoare de 1,800 lei (TVA inclus/buc)
 • 18 (optsprezece) premii constând în câte un grill electric, în valoare de 550 lei (TVA inclus/buc)
 • 33 (treizeci şi trei) premii constând în câte o oală sub presiune, în valoare de 400 lei (TVA inclus/buc)
 • 150 (o sută cincizeci) premii constând în câte un aspirator de mână, în valoare de 150 lei (TVA inclus)

6.2.      Valoarea totală a premiilor de mai sus este de 56,400 lei (TVA inclus). Preţurile de achiziţie pot varia în funcţie de preţurile stabilite de furnizori.

6.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

6.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

7.         Mecanismul Campaniei

7.1.       După achiziţionarea unuia sau mai multor produse participante (indiferent de natura acestuia/acestora) în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal, din oricare Farmacie participantă, Participanţii vor putea completa talonul de înscriere în Campanie, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 2  (denumit în continuare “Talon”), Talon care va fi prezent în toate Farmaciile participante, începand cu data de 1 iunie 2021.

7.2.      Talonul trebuie completat în mod complet, lizibil şi cu litere de tipar cu următoarele informaţii obligatorii:

 • Numele şi prenumele;
 • Adresa poştală (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, judeţ);
 • Număr de telefon mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Data naşterii;
 • Semnătura;
 • Produsele achiziţionate (participante la Campanie);
 • Numărul de bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Farmacia participantă din care au fost achiziţionate produsele;
 • Oraşul / Localitatea de unde au fost achiziţionate produsele.

7.3.      La achiziţionarea unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din Farmacie, Participanţii vor primi un Talon pe care îl vor completa cu toate informaţiile prevăzute la Art. 7.2 şi îl vor introduce în urna special amenajată şi semnalizată ca atare în oricare dintre Farmaciile participante.

7.4.      Bonul fiscal care atestă achiziţia unuia sau mai multor produse în valoare de minimum 29 de lei pe un singur bon fiscal din oricare Farmacie participantă pe Durata Campaniei, trebuie păstrat până la finalizarea Campaniei, fiind condiţie obligatorie pentru validarea de către Organizator a Participanţilor câştigători.

7.5.      Depunerea Talonului completat în urnă trebuie să se facă exclusiv pe Durata Campaniei.

7.6.      În total, vor exista 87 000 de Taloane în Campanie care vor fi distribuite în toate Farmaciile. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul Taloanelor pentru fiecare Farmacie în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne şi îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul acestora pe Durata Campaniei. Campania se va derula în limita stocului de Taloane disponibil în fiecare Farmacie.

7.7.      În afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs dintre cele comercializate de Organizator, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul depunerii în urnă a Talonului completat, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

7.8.      O persoană are dreptul să participe la Campanie cu un numar maxim de 10 Taloane, cu condiţia ca numărul de Taloane introduse în urnă să fie egal cu numărul de bonuri fiscale care atestă achiziţia unui/unor produs/e în valoare de minimum 29 de lei din orice Farmacie participantă, dar poate câştiga un singur premiu. În situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe Taloane având acelaşi titular, acestuia i se va acorda un singur premiu aferent categoriei pentru care a fost extras primul Talon.

7.9.      La începerea Campaniei, farmacistul şef din fiecare Farmacie participantă va sigila urna şi va aplica pe sigiliu ştampila farmaciei şi semnătura proprie.

8.        Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Urnele cu Taloane vor fi colectate de Organizator din Farmacii până la data de 20 septembrie 2021.

8.2.      Desemnarea câştigătorilor va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în maxim 6 (şase) săptămâni de la încheierea Campaniei, în prezenţa unei Comisii formată din 3 reprezentanţi ai Organizatorului.

8.3.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele Taloane care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.4.      În situaţia în care Talonul nu are completate toate datele marcate ca fiind obligatorii conform Art. 7.2. din prezentul Regulament Oficial, acesta va fi invalidat, urmând a nu participa la tragerea la sorţi.

8.5.      Cu ocazia tragerii la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.6.      Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial;
 • Pentru validarea ca şi câştigător prezintă bonul fiscal înscris pe Talon şi care atestă achiziţia produselor partipante pe Durata Campaniei.

8.7.      Organizatorul va anunţa Participanţii câştigători, care au dreptul de a accepta sau nu premiile. Participanţii câştigători vor fi anunţati personal de către Organizator, în termen de cel mult 30 zile de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în Talon. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite.

8.8.      Identitatea Participanţilor câştigători va fi verificată telefonic, prin compararea datelor menţionate în Talon la rubricile data naşterii, e-mail, adresă, număr şi dată bon fiscal cu răspunsurile Participanţilor câştigători. În plus, Participanţii câştigători vor trebui să facă dovada achiziţiei Produselor pe Durata Campaniei, în termen de 3 zile lucratoare de la contactarea acestora, prin transmiterea către Organizator a bonului fiscal ce atestă achiziţia, acesta putând fi transmis prin orice mijloc de comunicare (poştă/curier, email, fax, etc.). Ulterior validării ca şi câştigători, Participanţii trebuie să anunţe Organizatorul pe loc sau în termen de maximum 24 de ore de la data la care au fost înştiinţați că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul premiului câştigat.

8.9.      În urma validării bonului fiscal şi acceptării premiului de către câştigător, acesta va fi sunat în prealabil de către un reprezentant al Organizatorului şi se va stabili o zi, o oră şi o farmacie parteneră RESPIRO din care îşi va putea ridica premiul. Premiile vor fi înmânate în farmacii de către un reprezentant al Organizatorului, în baza unui proces verbal.

8.10.    Pentru fiecare Talon extras ca şi câştigător (“Talon Principal”), membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, două extrageri suplimentare (rezerve). Astfel, se extrage un Talon pentru premiu după care se extrag cele două taloane suplimentare (rezerve) pentru acelaşi premiu. Aceste Taloane suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un proces verbal semnat de Comisie.

8.11.     Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

a) Primelor Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând în şase aspiratoare robot;

b) Urmatoarelor 201 de Taloane Principale extrase şi validate li se vor atribui premiile constând într-un grill electric, o oală sub presiune şi un aspirator de mână, în următoarea ordine:”.

 • Primelor 18 Taloane Principale validate li se vor atribui câte un grill electric;
 • Urmatoarelor 33 Taloane Principale validate li se vor atribui câte o oală sub presiune;
 • Urmatoarelor 150 Taloane Principale validate li se vor acorda câte un aspirator de mână.

8.12.    Se va apela la Taloanele de rezervă pentru situaţiile în care Participanţii câştigători extraşi:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • nu răspund la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • nu transmit informaţiile solicitate pentru validare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au fost anunţaţi că au fost extraşi ca şi câştigători;
 • nu acceptă sau nu răspund la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care au fost anunţaţi că sunt validati câştigători.

8.13.    În situaţia în care Talonul Principal extras câştigător, precum şi cele suplimentare (rezerve) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial sau Participanţii câştigători se află în una din situaţiile menţionate la Art. 8.11, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.14.    Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pierderea/ deteriorarea/ dispariţia din orice motiv a bonurilor fiscale care atestă achiziţia de Produse în condiţiile prezentului Regulament Oficial.

9.        Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

10.      Date cu caracter personal

10.1.     Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon,e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon, farmacia în care au fost achiziționate produsele, vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin postarea completarea și semnarea Talonului. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Mediplus Exim S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Mediplus Exim S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://farmaciilerespiro.ro/

11.       Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.     Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie, pot consulta în mod gratuit Regulamentul Oficial pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FarmaciileRespiro/, pe site: www.farmar1.test sau pot solicita Regulamentul Oficial al acesteia în orice Farmacie participantă.

11.2.     Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.     Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare.

11.4.     Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, suspendării sau întreruperea Campaniei, cât timp acestea sunt publice în orice Farmacie participantă.

11.5.     În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

12.       Litigii

12.1.     Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

13.       Diverse

13.1.     Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

13.3.  Organizatorul îşi rezerva dreptul de a selecta permanent farmacii eligibile pentru participarea la Campanie şi de a le introduce în orice moment în Campanie.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN CONSULTING SRL

Prin Reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia

ANEXA 1 („FARMACIILE”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

CLIENTADRESE
QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.PECICA, str. Doi, nr. 169, judet Arad
ADRIANA FARM SRLCARACAL, str. MIHAI EMINESCU, nr. 21, bl. 13AB, sc. 2, ap. 2, judet Olt
ALEX INCOGNITO SRLDOROHOI, str. Stefan Airinei, nr. 1, bl. b1-b2, parter, judet Botosani
ALFA FARM SRL ROMANROMAN, str. Oituz, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANROMAN, str. Stefan cel Mare, nr. 6, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANSAT PILDESTI, COMUNA CORDUN, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANCOMUNA GHERAIESTI, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANSAT COTUL VAMES, COMUNA HORIA, judet Neamt
ALFA FARM SRL ROMANSAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, str. Progresului, nr. 36, judet Neamt
ALTHAEA FARM SRL TR SEVERINDROBETA TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 63, bl. o1, sc. 6, ap. 1, judet Mehedinti
ANA-PHARM SRLIASI, sos. Nicolina, nr. 89, bl. 988A, sc. C, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRLSAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA, bl. 78A, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRLCOMUNA HOLBOACA, bl. B1, sc. T3, parter, judet Iasi
ANA-PHARM SRLCOMUNA MIROSLAVA, judet Iasi
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, Calea Nationala, nr. 63, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, Calea Nationala, nr. 105, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, str. George Enescu, nr. 2A, judet Botosani
ANCA FARM SRL BOTOSANIBOTOSANI, str. Primaverii, nr. 11B, judet Botosani
ANDOFARM SRLLUDUS, str. Policlinicii, nr. 1/4, judet Mures
ANDOFARM SRLLUDUS, str. Viitorului, nr. 17, judet Mures
ANDOFARM SRLTG. MURES, str. Cutezantei, nr. 27, judet Mures
ANDOFARM SRLTG. MURES, b-dul 1848, nr. 46/A, judet Mures
ANIFARM SRLTURDA, Piata Mihai Viteazu, nr. 11, judet Cluj
APOTHEKE ALBA S.R.L.ALBA IULIA, b-dul Transilvaniei, nr.12, bl. 26, judet Alba
APS STAROM GENERAL SRLCOMUNA COSESTI, SAT LEICESTI, str. Principala, nr. 3, judet Arges
APS STAROM GENERAL SRLMIOVENI, b-dul Dacia, bl. E1, parter, judet Arges
AQUA PHARM CONSULTING SRLCONSTANTA, b-dul Tomis, nr. 142A, judet Constanta
AVALUX-STAR S.R.L.VASLUI, str. Hagi Chiriac, nr. 79, judet Vaslui
AVALUX-STAR S.R.L.COMUNA BEREZENI, str. Principala, judet Vaslui
BELLADONNA SRLTARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 5, P, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA ARCANI, Centrul Civic, Complex Arcani, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA DRAGUTESTI, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA ALIMPESTI, sat Alimpesti, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA JUPANESTI, sat Jupanesti, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA BARBATESTI, sat Barbatesti, judet Gorj
BELLADONNA SRLCOMUNA DANESTI, SAT DANESTI, nr. 7A, Spatiu comercial nr. 3, judet Gorj
BIAFARM SRL VALEA STANCIULUICOMUNA VALEA STANCIULUI, judet Dolj
BOGDARINA FARM SRLBRAILA, str. Plevna, nr. 62, bl. D2, judet Braila
BOGDARINA FARM SRLCOMUNA CAZASU, str. Principala, nr. 70, judet Braila
BUJOR-FARM SRLDRAGANESTI, b-dul Nicolae Titulescu, bl. D13-D14, parter, judet Olt
BUJOR-FARM SRLLOCALITATEA SPRANCENATA, str. Sudului, nr. 8, judet Olt
CAMOMILA FARM SRLMARGHITA, str. Eroilor, nr.4/A, ap. 1, judet Bihor
CERCELAN FARM S.R.L.CARACAL, str. Plevnei, nr. 21, judet Olt
CERULEX SRLTARGU JIU, str. 9 Mai, bl. 19, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, Zona 9 Mai, bl. A17, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. 30 Decembrie, bl. 8, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, Piata Centrala, nr. 6, Magazin Piata Mare, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 33, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 12, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Victoriei, nr. 143, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Unirii, nr. 36, Complex Unirii, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. 23 August, nr. 1B, bl. 1B, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 103N, parter, judet Gorj
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Victoriei, bl. 41, parter, judet Gorj
CERULEX SRLCOMUNA PESTISANI, SAT PESTISANI, nr. 18, judet Mehedinti
CERULEX SRLCOMUNA RUNCU, nr. 161, judet Gorj
CERULEX SRLDROBETA TURNU SEVERIN, str. Gheorghe Sincai, nr. 64, judet Mehedinti
CERULEX SRLDROBETA TURNU SEVERIN, str. Walter Maracineanu, nr. 1, judet Mehedinti
CERULEX SRLTARGU JIU, str. Ciocarliei, nr. 38, judet Gorj
CERULEX SRLMOTRU, str. Minerului, nr. 2B, judet Gorj
CERULEX SRLMOTRU, aleea Muncii, nr.2 , judet Gorj
CERULEX SRLROVINARI, str. Prieteniei, nr. 21, judet Gorj
CHAMOMILLAE FARM SRLCURTEA DE ARGES, b-dul Basarabilor, bl. 13, parter, judet Arges
CYNARA FARM IMPEX SRLCLUJ, Calea Floresti, nr. 75, judet Cluj
DELOR PROD-COM SRLALESD, str. Unirii, nr. 9, judet Bihor
DELOR PROD-COM SRLCOMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 1, judet Bihor
DERYYFARM 2000 SRLARAD, b-dul Iuliu Maniu, nr. 12-18, sc. D, parter, ap. 2, judet Arad
DIA FARM SRLCOPSA MICA, sos. Sibiului, nr. 52, judet Sibiu
DIANA FARM SRL ALEXANDRIATURNU MAGURELE, str. Horia Closca si Crisan, bl. 15/2 (II), parter, judet Teleorman
DIANA FARM SRL ALEXANDRIAALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 51, bl. L5, sc. C, ap. 30, judet Teleorman
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VISINA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VISINA NOUA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA BRASTAVATU, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA CILIENI, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA DOANCA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA OBARSIA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA TIA MARE, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VADASTRA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA VADASTRITA, judet Olt
DIMAFARM SRL VISINACOMUNA IZBICENI, judet Olt
DOVER SRLHOREZU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, bl. R1, sc. C, ap. 1, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA MALDARESTI, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA BARBATESTI, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA STROESTI, judet Valcea
DOVER SRLBAILE GOVORA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, judet Valcea
DOVER SRLCOMUNA FRANCESTI, judet Valcea
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA ALUNIS, SAT OSTROVU, nr. 274, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA VARBILAU TARG, nr. 1028, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA IZVOARELE, SAT IZVOARELE, nr. 460, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA VARBILAU, SAT COTOFENESTI, nr. 28, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA IZVOARELE, SAT MALU VANAT, nr. 88, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA VARBILAU, SAT VARBILAU, nr. 974, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.BUCURESTI, str. Ramnicu Valcea, nr. 33, bl. 16A, sector 3
ELASAN FARM S.R.L.SLANIC, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.TECHIRGHIOL, b-dul Victoriei, nr. 6, judet Constanta
ELASAN FARM S.R.L.COMUNA BLEJOI, str. Principala, nr. 487, judet Prahova
ELASAN FARM S.R.L.SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, str. Regele Ferdinand, nr. 1, judet Prahova
ELENFARM SRLTARGU JIU, str. Unirii, nr. 2 M, judet Gorj
ELIXIR SRL GALATIGALATI, str. Brailei, nr. 17, Complex Potcoava de Aur, judet Galati
ELIXIR SRL GALATIGALATI, str. Milcov, Complex Comercial Micro 40, judet Galati
ELIXIR SRL GALATICOMUNA COROD, SAT COROD, str. Stefan cel Mare, nr. 249, judet Galati
ELIXIR SRL GALATIGALATI, str. Domneasca, nr. 20, bl. A, judet Galati
ELIXIR SRL GALATICOMUNA FARTANESTI, nr. 606, judet Galati
EURO FARM SRLALBA IULIA, str. Crisanei, nr. 10, judet Alba
EURO FARM SRLALBA IULIA, str. Republicii, nr. 43, bl. 107, ap. 2, judet Alba
EURO FARM SRLALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, bl. 72, sc. C, et. P, judet Alba
EURO FARM SRLCAMPENI, str. Libertatii, nr. 1A, judet Alba
EURO FARM SRLZLATNA, str. Unirii, nr. 5, judet Alba
EURO FARM SRLZLATNA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, SP COM 76, judet Alba
EUROFARMA SRL GALATIGALATI, str. Siderurgistilor, nr. 2, bl. I1, ap. 2, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATICOMUNA FRUMUSITA, SAT FRUMUSITA, nr. 753, judet Galati
EUROFARMA SRL GALATICOMUNA TULUCESTI, nr. 303A, judet Galati
EUROPA CONFLOREA SRLCLUJ, str. Bucegi, nr. 11A, bl. B1, ap. 4, judet Cluj
EUROPA CONFLOREA SRLCLUJ, Calea Floresti, nr. 79, judet Cluj
EUROPA CONFLOREA SRLCOMUNA BACIU, str. Principala, nr. 315, judet Cluj
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Unirii, nr. 5, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Aleea Spitalului, nr. 24, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Dimitrie Gusti, nr. 2, bl. P12, sc. B, ap. 1, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, Cartier Trivale, str. Pietii, judet Arges
EVA MEDICAL FARM SRLPITESTI, str. Sf. Vineri, nr. 78, Cartier Calea Bucuresti, bl. P17, sc. D, parter, judet Arges
FARMADA IMPEX SRLTARGU CARBUNESTI, str. Trandafirilor, nr. 88A, judet Gorj
FARMACIA ACSADEMIA SRLBUCURESTI, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5
FARMACIA BALSAM SRL ARADARAD, str. Spitalului, nr. 5, judet Arad
FARMACIA CRISTIAN SRLCOMUNA CRISTIAN, str. Lunga, nr. 172, judet Brasov
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTIBUCURESTI, str. Mihai Eminescu, nr. 17, Sector 1
FARMACIA DOROBANTI SRL BUCURESTIBUCURESTI, str. Campia Libertatii, nr. 41, bl. MC4, sc. 1, ap. 4, Sector 3
FARMACIA EDELWEISS S.R.LTASNAD, str. Zorilor, nr. 4, judet Satu Mare
FARMACIA ELE FARM SRLALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 54, bl. L31, sc. C, ap. 29, judet Teleorman
FARMACIA HERMANN SRLBARAOLT, str. Kossuth Lajos, nr. 149, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLCOMUNA BRADUT, str. Principala, nr. 210C, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLCOMUNA VARGHIS, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLVLAHITA, str. Turnatorilor, nr. 33, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLVLAHITA, str. Republicii, nr. 21, judet Covasna
FARMACIA HERMANN SRLBARAOLT, str. Trandafirilor, Drogherie, judet Covasna
FARMACIA HUSAC SRLBOTOSANI, Calea Nationala, nr. 57, judet Botosani
FARMACIA HUSAC SRLBOTOSANI, str. Pietonal Transilvaniei, nr. 2, judet Botosani
FARMACIA LELIA SRLBORCEA, str. Principala, incinta dispensar uman, judet Calarasi
FARMACIA LELIA SRLFETESTI, str. Calarasi, nr. 292, judet Ialomita
FARMACIA LELIA SRLFETESTI, str. Calarasi, bl. 9, parter (langa Gara), judet Ialomita
FARMACIA LELIA SRLBORDUSANI, str. Bordusani, judet Ialomita
FARMACIA MELISSA SRL FELDIOARACOMUNA FELDIOARA, str. Octavian Goga, nr. 88, judet Brasov
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 54, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, b-dul Independentei, nr. 56, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, b-dul Republicii, nr. 15, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA SANOVIL S.R.L.BISTRITA, str. 1 Decembrie, Nr. 17, judet Bistrita-Nasaud
FARMACIA TUNDE SRLODORHEIU SECUIESC, str. Rakoczi, nr. 16, judet Harghita
FARMACIA UNICA SRLGALATI, str. Brailei, nr. 192 bis, bl. A9, parter, judet Galati
FARMACIA UNICA SRLCOMUNA GUGESTI, judet Vrancea
FARMACIA UNICA SRLMAICANESTI, Sat Maicanesti, Com Maicanesti, judet Vrancea
FARMACIA UNICA SRLSAT TIFESTI, COMUNA TIFESTI, str. Principala, judet Vrancea
FARMACIA UNICA SRLCOMUNA VANATORI, str. Primariei, nr. 24A, judet Vrancea
FARMACIA UNICA SRLCOMUNA VIDRA, judet Vrancea
FARMACIA UNICA SRLCOMUNA PAUNESTI, judet Vrancea
FARMACIA VERDE SRL BALSBALS, str. Nicolae Balcescu, nr. 163, bl. J, ap. 4, judet Olt
FARMACIA XANTIPA SRLCOMUNA OSTROVENI, nr. 1268, judet Dolj
FARMACIA XANTIPA SRLCOMUNA GIGHERA, judet Dolj
FARMACIA XANTIPA SRLCOMUNA GANGIOVA, judet Dolj
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, Aleea Stanila, nr. 6, bl. H10, sc. 2, ap. 22, Sector 3
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, sos. Iancului, nr. 1, bl. 112C, Sector 2
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, b-dul Iuliu Maniu, nr. 16, spatiu comercial 2, bl. 14, Sector 6
FARMA-COM-IULIA SRLBUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 52, Sector 2
FARMADO SRLTIMISOARA, Aleea Cristalului, nr. 13, judet Timis
FARMADO SRLTIMISOARA, b-dul Regele Carol, nr. 1, judet Timis
FARMADO SRLTIMISOARA, b-dul Victor Babes, nr. 20, judet Timis
FARMADO SRLTIMISOARA, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 4, judet Timis
FARMADO SRLTIMISOARA, str. Dr. Nicolae Paulescu, nr. 1, judet Timis
FARM-ZOO-STAR SRLCAMPULUNG, str. Dumitru Alimanisteanu, nr. 1, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCAMPULUNG, str. Negru-Voda, nr. 122, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCOMUNA BARLA-MOZACENII-VALE, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCOMUNA GODENI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCOMUNA MIROSI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLPITESTI, str. Victoriei, bl. D7, sc. A, ap. 1, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLSAT BEREVOESTI, COMUNA BEREVOESTI, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLSAT LERESTI, COMUNA LERESTI, Centru, judet Arges
FARM-ZOO-STAR SRLCOSTESTI, str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 1, judet Arges
FASTPHARM SRLBUCURESTI, str. Tache Ionescu, nr. 14, Sector 1
FASTPHARM SRLBUCURESTI, sos. Stefan cel Mare, nr. 8, bl. 18 B, parter, Sector 2
FIAVI FARM SRLVALENI DE MUNTE, b-dul Nicolae Iorga, nr. 57, bl. 16B, judet Prahova
FLORIFARM SRL BIHORSTEI, str. Andrei Muresanu, nr. 17, Complex Comercial, judet Bihor
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, str. Closca, nr. 27, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, b-dul Independentei, nr. 18/15, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, Piata Revolutiei, nr. 2/33, judet Maramures
GENTIANA SRL BAIA MAREBAIA MARE, str. Victoriei, nr. 71, ap. 4, judet Maramures
HEALTH FARM SRLNEGRU VODA, str. Constantei, nr. 17 judet Constanta
HEPITES SRL BRAILABRAILA, str. Scolilor, bl. AC1, parter, judet Braila
HEPITES SRL CAREICAREI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 37, judet Satu Mare
HESPEROS SRLCONSTANTA, str. Vifor Haiducul, nr. 1bis, judet Constanta
HESPEROS SRLCONSTANTA, b-dul I. C. Bratianu, nr. 143, judet Constanta
HESPEROS SRLCOMUNA COBADIN, sos. Viisoarei, nr. 1, judet Constanta
HESPEROS SRLCOMUNA COBADIN, str. Garii, nr. 2, judet Constanta
HESPEROS SRLCOMUNA CUMPANA, str. Constantei, nr. 124 A, judet Constanta
HESPEROS SRLCONSTANTA, str. Garii, nr. 1, incinta gara CFR Calatori, judet Constanta
HESPEROS SRLSAT CUMPANA, str. Ciresica, nr. 4, judet Constanta
HESPEROS SRLCONSTANTA, str. Hatmanul Luca Arbore, complex comercial, fn, judet Constanta
HESPEROS SRLSAT CIOCARLIA, str. Venus, nr. 3, judet Constanta
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTPIATRA NEAMT, b-dul Traian, bl. A8, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTPIATRA NEAMT, b-dul Decebal, nr. 90, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA BORLESTI, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA COSTISA, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA PIATRA SOIMULUI, judet Neamt
HORTENSIS FARM SRL PIATRA NEAMTCOMUNA ZANESTI, judet Neamt
IEZER FARM SRLBUCURESTI, str. Batistei, nr. 23, Sector 2
IEZER FARM SRLBUCURESTI, sos. Berceni, nr. 27, parter, UNIT 205, bl. 39, Sector 4
IEZER FARM SRLBUCURESTI, sos. Berceni, nr. 25, parter, bl. 38, Sector 4
IEZER FARM SRLBUCURESTI, b-dul Dinicu Golescu, nr. 23-25, Sector 1
IEZER FARM SRLBUCURESTI, Calea Dudesti, nr. 117A, Sector 3
IEZER FARM SRLBUCURESTI, sos. Vergului, nr. 65, Sector 2
IMEDAS SRLTIMISOARA, str. Venus, nr. 25, judet Timis
INDIGO 2000 SRLFETESTI, str. Calarasi, bl. U3, parter, judet Ialomita
INDIGO 2000 SRLCOMUNA FACAENI, in incinta dispensarului uman, judet Ialomita
INTERNATIONAL GROUP SRLALEXANDRIA, str. Libertatii, Piata Centrala, judet Teleorman
IRIS FARM SRL COMANESTICOMANESTI, str. Nufarului, bl. 5/4, judet Bacau
IRIS FARM SRL COMANESTICOMANESTI, str. Nicolae Ghica, nr. 1, bl. 1, judet Bacau
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Sporturilor, nr. 11, Unitatea Comerciala nr. 2, bl. 23, sc. C, ap. XIV, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Aleea Harniciei, nr. 22, Unitatea nr. 2, bl. 36, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, str. Stadionului, nr. 19, bl. 18, judet Covasna
KOVAPROD FARM SRLSFANTU GHEORGHE, Piata Mihai Viteazul, nr. 3, judet Covasna
LENI FARM SRLBUCURESTI, sos. Salaj, nr. 249, Complex Comercial Salaj-Humulesti, Sector 5
LENI FARM SRLBUCURESTI, str. V.V. Stanciu, nr. 213, Sector 4
LENI FARM SRLBUCURESTI, str. Emil Racovita, nr. 10, P, SP Com 403, Mag 1, bl. 19, Sector 4
LENI FARM SRLBUCURESTI, Calea Ferentari, nr. 20, Sector 5
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA RECI, SAT RECI, nr. 284, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L.SAT PAPAUTI, COMUNA ZAGON, str. Principala, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA GHIDFALAU, judet Covasna
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA ZAGON, SAT ZAGON, str. Principala, nr. 472, judet Harghita
LOTUS PHARMA S.R.L.COMUNA BRATES, judet Covasna
M.N.U. INTERNATIONAL SRLRUPEA, str. Republicii, nr. 199, judet Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRLCOMUNA TARLUNGENI, judet Brasov
M.N.U. INTERNATIONAL SRLCOMUNA TELIU, judet Brasov
MAREX SERV SRLBOTOSANI, b-dul Mihai Eminescu, nr. 11, judet Botosani
MEDICAL FARM SRLBOTOSANI, str. George Enescu, nr. 3, judet Botosani
MEDIMFARM SABAICOI, str. Independentei, nr. 182, judet Prahova
MEDIMFARM SABARLAD, str. Republicii, nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, judet Vaslui
MEDIMFARM SABOTOSANI, str. Pillat Ion, nr. 2, bl. O4, Ansamblu locuinte Miorita, judet Botosani
MEDIMFARM SABRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 33, judet Brasov
MEDIMFARM SABUCURESTI, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bl. P2, Sector 3
MEDIMFARM SABUCURESTI, sos. Crangasi, nr. 25, bl. 20, parter, Sector 6
MEDIMFARM SABUCURESTI, sos. Giurgiului, nr. 118, Sector 4
MEDIMFARM SABUCURESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 288, parter, Sector 3
MEDIMFARM SABUZAU, b-dul Stadionului, bl. 20A, judet Buzau
MEDIMFARM SABUZAU, str. Unirii, bl. 13C – 13D, judet Buzau
MEDIMFARM SACALARASI, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, judet Calarasi
MEDIMFARM SACAMPINA, b-dul Carol I, nr. 2, judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPINA, b-dul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, (Magazin nr.7) judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPINA, b-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPINA, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 46, judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 13, Drogherie, judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPINA, str. Republicii, nr. 16A, judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPINA, str. Soarelui, nr. 1, bl. 11C, judet Prahova
MEDIMFARM SACAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Calea Bucovinei, nr. 15, judet Suceava
MEDIMFARM SACOMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 1 Carrefour
MEDIMFARM SACOMUNA BLEJOI, DN 1, KM 6, Blejoi, Ploiesti Shopping City, Intrarea 3 Cinema City
MEDIMFARM SACOMUNA FILIPESTI TARG, str. Cuza Voda, nr. 717, judet Prahova
MEDIMFARM SACOMUNA RAFOV, SAT BUDA, str. DJ 101D, judet Prahova
MEDIMFARM SACOMUNA TELEGA, Complex Comercial Telega, punct Centru, nr. 192A, judet Prahova
MEDIMFARM SACONSTANTA, str. Santinelei, nr. 28, judet Constanta
MEDIMFARM SACONSTANTA, str. Stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, Zona Piata Grivitei, judet Constanta
MEDIMFARM SADEVA, b-dul Dacia, bl. 28, sc. C, judet Hunedoara
MEDIMFARM SADROBETA TURNU SEVERIN, b-dul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 23, bl. A2, parter Piata Agroalimentara, judet Mehedinti
MEDIMFARM SAGALATI, str. Brailei, nr. 197, bl. A1, parter, judet Galati
MEDIMFARM SAGALATI, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Galati
MEDIMFARM SAGURA HUMORULUI, str. Piata Republicii, nr. 2, bl. G3, parter, judet Suceava
MEDIMFARM SAHUNEDOARA, str. Victoriei, judet Hunedoara
MEDIMFARM SAIASI, sos. Nicolina, nr. 44-46, bl. 971, spatiu comercial Iasi, judet Iasi
MEDIMFARM SAIASI, str. Ion Creanga, nr.7, bl. K2, judet Iasi
MEDIMFARM SAIASI, str. Sf. Lazar, nr. 47, bl. A5, ap. Camera 1.1, judet Iasi
MEDIMFARM SAMIRCUREA CIUC, str. Kossuth Lajos, nr. 32-34, judet Harghita
MEDIMFARM SAMIZIL, str. Blajului, nr. 3A, judet Prahova
MEDIMFARM SAOLTENITA, b-dul Tineretului, nr. 55, judet Calarasi
MEDIMFARM SAORSOVA, str. Portile de Fier, nr. 26, Hala parter, judet Mehedinti
MEDIMFARM SAPLOIESTI, b-dul Republicii, nr. 12, Bl. 33 B1 – B2, judet Prahova
MEDIMFARM SAPLOIESTI, str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, judet Prahova
MEDIMFARM SAPLOIESTI, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Prahova
MEDIMFARM SAPREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 26, judet Brasov
MEDIMFARM SAPREDEAL, str. M. Saulescu, nr. 46, judet Brasov
MEDIMFARM SARAMNICU SARAT, str. Victoriei, bl. 13 BC, judet Buzau
MEDIMFARM SASINAIA, b-dul Carol I, nr. 22, judet Prahova
MEDIMFARM SASLATINA, Aleea Independentei, bl. M1, judet Olt
MEDIMFARM SASLATINA, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, bl. FA21, judet Olt
MEDIMFARM SATARGOVISTE, Calea Bucuresti, bl. N3, sc. A, parter (vis-a-vis de Rompetrol), judet Dambovita
MEDIMFARM SATARGOVISTE, str. Radu de la Afumati, nr. 3, bl. 18D, judet Dambovita
MEDIMFARM SATARGOVISTE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 99, judet Dambovita
MEDIMFARM SATARGU FRUMOS, str. Cuza Voda, nr. 50, judet Iasi
MEDIMFARM SATARGU MURES, b-dul 1848, nr. 23B, judet Mures
MEDIMFARM SATARGU MURES, str. Cutezantei, nr. 21, judet Mures
MEDIMFARM SATIMISOARA, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, judet Timis
MEDIMFARM SATIMISOARA, str. Marasesti, nr. 12, judet Timis
MEDIMFARM SAVALEA DOFTANEI, Sat Traisteni, str. Tacerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, judet Prahova
MEDIMFARM SAVASLUI, str. Traian, nr. 64-66, judet Vaslui
MELISSA FARM SRL TULCEATULCEA, str. Victoriei, nr. 43 judet Tulcea
MELISSA FARM SRL TULCEAISACCEA, str. Vidin, nr. 3, bl. 32, parter, judet Tulcea
MELISSA FARM SRL TULCEACOMUNA LUNCAVITA, str. Drumul Teilor, nr. 12, judet Tulcea
NARCIS E.J. SRLCRISTURU SECUIESC, str. Kossuht Lajos, bl. 12, parter, judet Harghita
NICO FARM SRLZIMNICEA, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 23A, sc. E, ap. 3, judet Teleorman
NICOFARM SRL BALSBALS, str. N. Balcescu, nr. 146, bl. 39, sc. 1, parter, ap. 3, judet Olt
OMEGA FARM SRLCONSTANTA, sos. Mangaliei, nr. 64, Piata Abator, judet Constanta
PAEONIA COM SRLJIBOU, str. 1 Mai, nr. 5, judet Salaj
PAEONIA FARM SRLBUSTENI, str. Libertatii, nr. 150, judet Prahova
PANPHARMA MED SRLTIMISOARA, str. Stiintei, parter, bl. D 41 / B, judet Timis
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, Calea Calarasi, nr. 133, Sector 3
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, b-dul Ficuslui, nr. 21-23, Sector 1
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, Sector 1
PHARMA – PLANT EVOLUTION S.R.L.BUCURESTI, str. Tepes Voda, nr. 66-72, Sector 2
PHARMA INVEST SRLVIDELE, str. Lipscani, bl. B12, sc. A, et. P, ap. 1, judet Teleorman
PHARMA INVEST SRLCOMUNA POIENI, str. Gheorghe Radulescu, judet Teleorman
PHARMA INVEST SRLVIDELE, sos. Giurgiului, nr. 40, judet Teleorman
PHARMA SIG SRLALEXANDRIA, str. Dunarii, nr. 222, Bm.5, parter, judet Teleorman
POPIRLAN SRLPIATRA NEAMT, str. Mihai Eminescu, nr. 1, judet Neamt
PRIMA-FARM SRL MOINESTIMOINESTI, str. Zorilor, nr. 14, bl. 14, judet Bacau
PRIMA-FARM SRL MOINESTIBACAU, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judet Bacau
PRIMULA S.R.L.CAREI, str. Ignisului, nr. 2/A, judet Satu Mare
PRO SANA SRLPLOIESTI, sos. Mihai Bravu, nr. 173, judet Prahova
PRO SANA SRLPLOIESTI, str. Mihai Bravu, nr. 186, bl. 1C, parter, judet Prahova
PRO SANA SRLPLOIESTI, str. Malu Roşu, nr. 117, bl. 117 A-B, judet Prahova
PROCLINIC SRLGALATI, str. Tecuci, nr. 40, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Traian, nr. 43, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Brailei, nr. 196, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Macedonia, nr. 16, judet Galati
PROCLINIC SRLGALATI, str. Traian, nr. 136, judet Galati
PROCLINIC SRLSAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, str. Principala, judet Galati
PROFARM COMP. SRLHUSI, str. Stefan cel Mare, nr. 29, bl. 6, sc. A, ap. 19, judet Vaslui
PROVITA SRLCRAIOVA, str. Brazda lui Novac, bl. M12, sc. 1, ap. 1, judet Dolj
RA SRLVASLUI, str. Nicolae Iorga, nr. 71, judet Vaslui
RA SRLNEGRESTI, str. Unirii, bl. E2, sc. C, parter, judet Vaslui
RAID SRLCODLEA, str. Freziei, nr. 9, bl. 38, judet Brasov
RAID SRLCODLEA, str. 9 Mai, nr. 13, judet Brasov
REMEDIA FARM SRL ZALAUZALAU, str. Dumbrava, nr. 1, bl. D23, ap. 2, judet Salaj
ROBERT COM SRLMEDIAS, str. 1 Decembrie, nr. 23, judet Sibiu, Drogherie
SANOFARM SRLDEJ, str. 1 Mai, nr. 25, judet Cluj
SANO-PHARM SRLCUGIR, str. Al. Sahia, nr. 18, judet Alba
ALGA FARM SRLCONSTANTA, EFORIE NORD, b-dul Republicii, nr. 2, incinta Policlinica, judet Constanta
POLIFARM SRL CONSTANTACONSTANTA, EFORIE NORD, str. Republicii, nr. 7, judet Constanta
SIMINA FARM CENTER SRLMIOVENI, str. Gradinarilor, bl. R1, sc. A, ap. 2, parter, judet Arges
SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.INTORSURA BUZAULUI, str. Mihai Viteazu, nr. 204, judet Covasna
STEFARM SRLROSIORI DE VEDE, str. Dunarii, bl. K1, parter, judet Teleorman
STEFARM SRLROSIORI DE VEDE, str. Republicii, nr. 17, judet Teleorman
STEFARM SRLCOMUNA DOBROTESTI, judet Teleorman
STEFARM SRLROSIORI DE VEDE, str. Rahovei, bl. L5, parter, judet Teleorman
STEFARM SRLSAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judet Teleorman
TERAPIA SRL VASLUIBARLAD, str. Republicii, nr. 277, bl. D1, ap. 5, judet Vaslui
THEEA FARM SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, str. Capitan Romulus Lepri, nr. 25, judet Mehedinti
TOMINVEST SRLCOMANESTI, str. Aleea Parcului, bl. C8, ap. 3, judet Bacau
TOMINVEST SRLCOMANESTI, str. Avram Iancu, nr. 5, judet Bacau
TRAVERTIN S.R.L.TURDA, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 18, judet Cluj
VICTORIA VISOI S.R.L.CAMPULUNG, b-dul I. C. Bratianu, nr. 13, judet Arges
VIOLA FARM SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, str. Crisan, nr. 59, bl. Z5, sc. 1, ap. 1, judet Mehedinti
VLADIMIR FARM S.R.L.SAT TROIANUL, COMUNA TROIANUL, judetul Teleorman
VLADIMIR FARM S.R.L.ROSORI DE VEDE, str. Oltului, nr. 12, judetul Teleorman
ZEN PHARMA S.R.L.REGHIN, str. Petru Maior, nr. 54, judet Mures
ZEN PHARMA S.R.L.TARGU MURES, Aleea Carpati, nr. 57, mag com a incinta al carpati, judet Mures
ZEN PHARMA S.R.L.TARGU MURES, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33, judet Mures
FARMACIA LEVALIN S.R.L.BRASOV, str. Harman, nr. 25, bl. 32, sc. A
FARMACIA LEVALIN S.R.L.COMUNA Vama Buzau, Str. Principala 374-375, jud. Brasov
FARMACIA AESKULAP SRLCOMUNA ARCUS, str. Principala, nr. 374, judet Covasna
FARMACIA AESKULAP SRLCOMUNA CHICHIS, nr. 97, bl. 2, judetul Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRLCOMUNA SANZIENI, str. Principala, bl. 1 parter, judet Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRLCOMUNA BRETCU, str. Principala, nr. 116, judet Covasna
KOL KING PRODUCTIE SRLCOMUNA TURIA, str. Principala, nr. 835, judet Covasna
FARMACIA MEDINA S.R.L.SAT MUNGENI, COMUNA MUNGENI, nr. 98, judet Harghita
FARMACIA MEDINA S.R.L.SAT FELICENI, COMUNA FELICENI, nr. 220, judet Harghita
FARMACIA REMEDIA SRL SUCEAVASUCEAVA, str. Marasesti nr. 44, judet Suceava
LENA FARMACEUTICA S.R.L.COMUNA GHELINTA, str. Principala, nr. 742A, judet Covasna
VALERIANA SRLCOMUNA BOZOVICI, nr. 267A, judet Caras-Severin
VALERIANA SRLBAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 40, sc. D, judet Caras-Severin
VALERIANA SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 201, bl. IN1A, parter, judet Mehedinti
VALERIANA SRLBAILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 11, judet Caras-Severin
VALERIANA SRLORSOVA, b-dul Portile de Fier, nr. 8, judet Mehedinti
VALERIANA SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, parter, apt 12-13, judet Mehedinti
VALERIANA SRLDROBETA-TURNU SEVERIN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 10, bl. m12, sc. 1, parter, ap. 1, judet Mehedinti
OPENCOM SRLCOMUNA HEMEIUS, str. Ion Simionescu, nr. 22, judet Bacau
VASCHI FARM S.R.L.SAT CAMPURI, COMUNA CAMPURI, judet Vrancea
SALVIA FARM S.R.L.LUGOJ, str. A. Mocioni, nr. 8, judet Timis
VITALOGY S.R.L.ALESD, str. Bobilna, nr. 27, bl. M 2, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.COMUNA TINCA, str. Somesului, nr. 16, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Coposu, nr. 15, bl. AN19, ap. 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Densuseanu, nr. 1, bl. AN 197, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Fagului, nr. 4, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. G-ral Magheru, nr. 9, bl. M9, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Lapusului, nr. 25, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Menumorut, nr. 6, bl. D, sc. B, ap. 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Nufarului, nr. 27, parter, bl. D 128, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, aleea Calinului, nr. 1, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Stefan Cel Mare, nr. 126/A, bl. AN 61, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Nufarului, nr. 50, parter, bl. AN 50, ap. SP II, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, b-dul Dacia, nr. 74, parter, bl. U6 , judet Bihor
VITALOGY S.R.L.SANMARTIN, str. Samuil Mici Klein, spatiul com 1, bl. AN 1, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Horea, nr. 33, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Bumbacului 22, Spatiul 1, judet Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Coposu, nr. 1, bl. BT 1, ap. 2, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Republicii, nr. 26, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.VALEA LUI MIHAI, str. Republicii, nr. 4, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.COMUNA NOJORID, nr. 215, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Ion Bogdan, nr. 31, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.ORADEA, str. Cerbului, nr. 7A, Spatiul comercial, Bloc C16, judetul Bihor
VITALOGY S.R.L.SAT Tulca, Comuna Tulca, nr. 231, judetul Bihor
ROZA FARM S.R.L.COMUNA SANSIMION, nr. 209, judet Harghita
FARMACIA TEODORA SRLCURTEA DE ARGES, str. Episcop Ghenadie, nr. 6, judet Arges
FARMACIA TEODORA SRLCOMUNA CEPARI, judet Arges
FARMACIA TEODORA SRLCOMUNA TIGVERI, nr. 387, judet Arges
KORONIA FARM SRLORADEA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judet Bihor
GALATEEA FARMACIE IMPEX SRLTURDA, str. Libertatii, nr. 9, judet Cluj
PHEDRAFARM IMPEX SRLTURDA, str. Nuferilor, nr. 17B, judet Cluj
GINKGO FARM SRLSAT GORBAN, COMUNA GORBAN, judet Iasi (locatie Dispensar)
FARMA FARM SRLFOCSANI, b-dul Bucuresti, nr. 25, judet Vrancea
REMEDIUM SRL SIBIUMEDIAS, str. Dupa Zid, nr. 27, judet Sibiu
REMEDIUM SRL SIBIUMEDIAS, str. Avram Iancu, nr. 21, judet Sibiu
KINCSOPHARM S.R.L.COMUNA RECI, str. Orbeasca, nr. 307, judet Covasna
HELIOFARM SACONSTANTA, sos. Mangaliei, Complex Abator, nr. 60, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, b-dul Tomisului, nr. 140, bl. TD1B, et. P, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, b-dul Tomisului, nr. 235, Complex Comercial Dacia, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, str. Rascoalei, nr. 18, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 25, bl. L, parter, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, str. Soveja, nr. 64, bl. O3, parter, judet Constanta
HELIOFARM SATULCEA, str. Babadag, nr. 4, judet Tulcea
HELIOFARM SAMACIN, str. 1 Decembrie 1918, bl. 17, parter, judet Tulcea
HELIOFARM SAMANGALIA, sos. Constantei, nr. 25, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 92, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, str. Dezrobirii, nr. 155, bl. ID2, parter, judet Constanta
HELIOFARM SACONSTANTA, Aleea Dispensarului nr. 8, Complex Ciresica, judet Constanta
HELIOFARM SAEFORIE SUD, str. Mihai Viteazu, nr. 23A, judet Constanta
FARMEC DENIS S.R.L.CURTEA DE ARGES, str. Albesti, bl. Z2, parter, cartier Ivancea, judet Arges
FARMEC DENIS S.R.L.CURTEA DE ARGES, b-dul Basarabilor, nr. 79, parter, zona Sf. Gheorghe, judet Arges
OPTI FARM SRLGIURGIU, b-dul Mihai Viteazu, bl. 208/3S1, corp B, sc. B, parter, judet Giurgiu
OPTI FARM SRLBOLINTIN DEAL, b-dul Muncii, nr. 1A, judet Giurgiu
OPTI FARM SRLBUCURESTI, str. Pietii, nr. 41, sector 6
NOROCEL FARM SRLCOMUNA JOITA, judet Giurgiu
NOROCEL FARM SRLCOMUNA SABARENI, judet Giurgiu
NOROCEL FARM SRLCOMUNA TRESTIENI, judet Giurgiu

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN CONSULTING SRL

Prin Reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia

ANEXA 2 („TALONUL”)

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ TOMBOLA RESPIRO  1 IUNIE – 31 AUGUST 2021”

ORGANIZATOR,

MEDIPLUS EXIM S.R.L.,

Prin Administrator ZACMAN CONSULTING SRL,

Prin Reprezentant permanent Cezar-Constantin Zaharia

Vedeti Regulamentul oficial si aici.