Reading Time: 7 minutes

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ceurmează,pentru a înțelege punctul de vedereși practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

 1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Mediplus Exim SRLo societateromânăcu sediul social înMogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, Jud. Ilfov(„Societatea”). Pentru mai multe informații referitoare la Societate, vă rugăm să vizitați www.mediplus.ro

 1. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care potduce laidentificarea unorpersoane fizice, care ne sunt furnizate directde persoana vizata(de exemplu, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, conținut e-mail) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acesteaastfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.

 1. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia pot avea calitatea de Împuterniciți sau Operatori Asociați,iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fiutilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate și cu respectarea strictă a instrucțiunilor Societății cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Împuterniciți sunt limitate la informațiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități publice, atunci când există o oblugație legală sau contractuală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

Aceste autorități sau instituții publice pot fi Casele de Asigurări de Sănătate Județene sau a Municipiului București, CASAOPSNAJ, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțele de judecată, executori judecătorești.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societăți din grupul A&D Pharma, care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul A&D Pharma, vă rugăm să vizitați www.adpharma.com.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:

Scopul prelucării Date cu caracter personal prelucrate Temeiul prelucrării Durata prelucrării Destinatari
Comunicări de marketing direct Nume, prenume, e-mail, telefon Consimțământ 1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului Agentii de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax Nume, prenume, număr de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa poștală, voce Consimțământ Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autorități publice
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, vârstă, numele contului din rețeaua de socializare, CNP (CNP-ul este solicitat numai în cazul premiilor ale căror valoare depășește 600 de lei), semnătura Consimțământ / obligație legală în cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 600lei (Codul fiscal) Pe durata desfășurării campaniei/ concursului și 3 ani de la data acordării premiului Agenții de publicitate și marketing, agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare, firma de curierat care asigură livrarea premiului, ANAF
Inițierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Societate Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură Obligație contractuală Pe perioada derulării contractului, precum și 3 ani de la data încetării acestuia Furnizorul de software, autorități publice
Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură Obligație legală Pe perioada derulării activității Societății Furnizorul de software, autorități publice
 1. NAVIGAREA PE SITE-UL WEB. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastra de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită precum și acela de a vă putea oferi un continut publicitar individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a întelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate și scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate numai către state din Uniunea Europeană(„UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă asigurăm că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minorii care nu au împlinit această vârstă în absența consimțământului părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus și nu există acordul părinților/reprezentanților legali.

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a seasigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
  1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permita Societății să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  2. prelucrarea este ilegala, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
  3. în cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru copurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
  4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Soxxietății pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
  2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
  3. persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
  4. datele au fost prelucrate ilegal;
  5. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
  6. datele au fostcolectate în legatură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Mogoșoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, prin e-mail la protectiedate@adpharma.com sau să completați direct formularul aflat pe site la adresa ______________. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing transmisă.

Puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor / DPO la adresă de corespondență: Mogoșoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, e-mail: protectiedate@adpharma.com sau telefon: 021.301.74.74.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresaBucurești sector 1, B-dulG-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 1. MODIFICĂRI LA ACEASTA POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privirela orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră.

Dată publicare: 18.10.2018